Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000070/2015) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)·

- (O-000069/2015) που κατέθεσε ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)·

- (O-000068/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)·

- (O-000067/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)·

- (O-000071/2015) που κατέθεσε η Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)·

- (O-000072/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)·

- (O-000073/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)·

- (O-000076/2015) που κατέθεσαν οι Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Δημήτριος Παπαδημούλης, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου, Curzio Maltese, Κώστας Χρυσόγονος, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου