Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000070/2015), ktorú položili Marco Valli a Marco Zanni v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), ktorú položil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), ktorú položili Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), ktorú položili Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Radu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), ktorú položila Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Transparentnosť Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), ktorú položili Sander Loones a Bernd Lucke v mene skupiny ECR, pre Radu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), ktorú položili Sander Loones a Bernd Lucke v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), ktorú položili Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (2015/2731(RSP))(B8-0565/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia