Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0009(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0139/2015

Teksty złożone :

A8-0139/2015

Debaty :

PV 24/06/2015 - 19
CRE 24/06/2015 - 19

Głosowanie :

PV 24/06/2015 - 23.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0236

Protokół
Środa, 24 czerwca 2015 r. - Bruksela

19. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Carlosa Zorrinha, i Udo Bullmann przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Michael Theurer (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Danuta Jazłowiecka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Miriam Dalli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Kathleen Van Brempt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Pascal Durand (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Othmar Karas, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Neenę Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu i Maria João Rodrigues.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Pablo Zalba Bidegain i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor i Silvia Costa.

Głos zabrali: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes i Udo Bullmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 23.3 protokołu z dnia 24.6.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności