Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

24. Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marju Lauristin; Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy