Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Συγκρότηση πολιτικής ομάδας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συζήτηση)
 17.Υποδοχή
 18.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 20.Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (συζήτηση)
 21.Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 23.Ώρα των ψηφοφοριών
  23.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτήριου Ζαριανόπουλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  23.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  23.3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  23.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  23.5.Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (ψηφοφορία)
 24.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το σχέδιο δράσης για ένα δικαιότερο σύστημα φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου
 27.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 28.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 29.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 30.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb)  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (247 kb)  Κατάσταση παρόντων (36 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (22 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (61 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (307 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (456 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1647 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου