Показалец 
Протокол
PDF 310kWORD 240k
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Образуване на политическа група
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите
 7.Предложение за акт на Съюза
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Внесени документи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Решения относно някои документи
 15.Ред на работа
 16.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (разискване)
 17.Приветствие с добре дошли
 18.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (продължeние на разискването)
 19.Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)
 20.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (разискване)
 21.Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (разискване)
 22.Състав на политическите групи
 23.Време за гласуване
  23.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  23.2.Искане за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  23.3.Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)
  23.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  23.5.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (гласуване)
 24.Решение, прието във връзка с плана за действие за по-справедлива система на корпоративния данък в ЕС (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Обяснениe на вот
 27.Поправки на вот и намерения за гласуване
 28.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 29.График на следващите заседания
 30.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 14.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


3. Образуване на политическа група

Председателят съобщи, че Председателят на Парламента е бил уведомен за създаването на следната политическа група, в съответствие с член 32, параграф 2 от Правилника за дейността:

Политическата група "Европа на нациите и свободите" (ENF) беше учредена, считано от 15 юни 2015 г., и е съставена от 36 членове.


4. Състав на Парламента

Полските компетентни органи съобщиха за избирането на Edward Czesak за член на Европейския парламент, като заместник на Andrzej Duda, считано от 11 юни 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Edward Czesak участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Emmanouil Glezos уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 8 юли 2015 г. в полунощ.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява неговото място за свободно, считано от 9 юли 2015 г., и информира съответния национален орган за това.

°
° ° °

Marit Paulsen уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 30 септември 2015 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява нейното място за свободно, считано от тази дата, и информира съответния национален орган за това.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Pirkko Ruohonen-Lerner, считано от 27 април 2015.


6. Състав на комисиите

По искане на групата ECR Парламентът утвърди следното назначение:

комисия JURI: Edward Czesak на мястото на Raffaele Fitto.


7. Предложение за акт на Съюза

Председателят съобщи, че е обявил за допустимо предложението за акт на Съюза, внесено от Richard Sulík съгласно член 46, параграф 2 от правилника относно изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (B8-0210/2015).

Предложението е предадено на компетентната комисия в съответствие с член 46, параграф 3 от правилника, а именно комисията ECON.


8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ENVI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 28 април2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2014 – 2012/0288(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


9. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегирано решение на Комисията относно временната еквивалентност на режимите за платежоспособност, действащи в Австралия, Бермуда, Бразилия, Канада, Мексико и Съединените щати, която е приложима към застрахователни и презастрахователни предприятия с централни управления в тези държави (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегирано решение на Комисията относно еквивалентността на действащия в Швейцария режим на платежоспособност и пруденциалност за застрахователните и презастрахователните предприятия въз основа на член 172, параграф 2, член 227, параграф 4 и член 260, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета на фиксирана ставка за операции, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: REGI (член 54 от правилника) становище: EMPL (член 54 от правилника)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за преходното третиране на експозиции в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1569/2007 за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON (член 54 от правилника)          становище: JURI (член 54 от правилника)

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оповестяването на информация, свързана със спазването от страна на институциите на изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер в съответствие с член 440 C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, при поискване от компетентната комисия, до 28 август 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))       В съответствие с разпоредбите на член 304 от Договора, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, JURI

- Предложение за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG - Докладчик: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Доклад относно преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (2014/2145(INI)) - ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос (2015/2015(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно отказ от стратегията на Комисията за по-добро регулиране (B8-0494/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно проследимостта, регламентирането и надзора на храните, които са с изтекъл срок на годност или развалени (B8-0495/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно повторното определяне на защитените географски указания (ЗГУ) и на защитата на териториалните продукти с отлично качество (B8-0501/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно теста за девственост за новопостъпващите в армията жени в Индонезия (B8-0502/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно Азербайджан: Европа да признае особената етническа, религиозна и философска толерантност, която го характеризира (B8-0503/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно догмата на финансовата дисциплина като причина за забавянето на растежа (B8-0504/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сключването, с някои държави от югоизточна Азия, на двустранни споразумения, основани на прилагането на критерия за реципрочност на достъпа до предприемаческа дейност на съответните пазари (B8-0505/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно проблема с безработицата: необходимост и неотложност на предприемането на подходящи мерки в тази област (B8-0507/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно проблема с безработицата: необходимост и неотложност на предприемането на подходящи мерки в тази област (B8-0508/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно ограничаване на дейностите на паралелната банкова система в Европа (B8-0510/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Предложение за резолюция относно стратегия за борба с холестерола (B8-0511/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните във фермите за отглеждане на зайци за месо в клетки в Съюза (B8-0512/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на демокрацията в Европа (B8-0513/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно латинския и старогръцкия език като езици и култура на произход в Европа (B8-0514/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Предложение за резолюция относно преустановяването на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз (B8-0515/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно включването на оценка на нормативното и техническо положение в Съединените американски щати в законодателните предложения на Комисията (B8-0516/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно опазването на световното културно наследство на държавите членки (B8-0517/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно местните органи и деривативните договори: едно рисковано съжителство (B8-0518/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно конфискацията на имущество, придобито чрез незаконна дейност (B8-0519/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно съкращенията в сектора на културата от страна на европейските държави (B8-0520/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно мерките за подкрепа на синята икономика (B8-0521/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

PECH

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно създаването извън територията на ЕС на центрове за задържане на мигранти и лица, търсещи убежище (B8-0522/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на социалните предприятия в Европа (B8-0523/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu Nicolas Bay. Предложение за резолюция относно сурогатното майчинство (B8-0524/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно извършване на оценка на въздействието на миграционната политика, провеждана от Австралия (B8-0525/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно започването на дебат относно равносметката във връзка с използването на единната европейска валута (B8-0526/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно насърчаването на публично-частните партньорства в рамките на Съюза на капиталовите пазари (B8-0527/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно увеличаването на средствата, предоставени на данъчните администрации в борбата с избягването на данъци, и относно влиянието на частните одиторски предприятия в процеса на вземане на решения на европейско равнище (B8-0528/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно насърчаването на инвестирането на спестяванията на домакинствата на капиталовите пазари в рамките на Съюза на капиталовите пазари (B8-0529/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно промяна в съдържанието на общите насоки на икономическите политики (B8-0530/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно финансирането на държавния дълг на държавите членки (B8-0531/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разхищаването на храни (B8-0538/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Предложение за резолюция относно зачитане на компетентността на държавите членки в областта на семейната и здравната политика (B8-0543/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно Европейски ден на вратовръзката (B8-0544/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно етикетирането на енергийните напитки и на напитките на базата на кофеин (B8-0545/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно проблемите на автомобилните превозвачи в Европа (B8-0601/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно изчезването на деца (B8-0602/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Jonás Fernández. Предложение за резолюция относно разширяване на еврозоната (B8-0603/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

3.2) предложения за изменение на Правилника за дейността (член 227 от Правилника за дейността)

- Morten Messerschmidt Kazimierz Michał Ujazdowski. Предложение за изменения в правилника за дейността на европейския парламент Изменение на членове 17 и 204 (Прилагане на формулата д'Онт) (B8-0611/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000070/2015), зададен от Marco Valli и Marco Zanni, от името на групата EFDD, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), зададен от Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), зададен от Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Прозрачността на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), зададен от Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 14/2015.

В съответствие с член 203, параграф 5 от Финансовия регламент на заседанието си от 8 юни 2015 г. комисията по бюджети даде положително становище във връзка с проекта за строителните работи на Агенцията EU-LISA в Страсбург.


13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- споразумение между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Протокол към Евросредиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз;

- Споразумение между Европейския съюз и Гренада за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Сейнт Лусия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

- Споразумение между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.


14. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (2015/2051(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE
подпомагаща: FEMM, AFET

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: : AGRI
подпомагаща: ENVI, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: : EMPL
подпомагаща: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността).


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание от втората месечна сесия през юни (PE 560.976/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

- Докладът Tadeusz Zwiefka относно искането за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (A8-0192/2015) и докладът Laura Ferrara относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (A8-0191/2015) бяха приети в комисията JURI и са вписани за времето за гласуване за този ден.

- Искане от групата Verts/ALE разискването относно подготовката на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (точка 20 от окончателния проект на дневен ред) да не се ограничава до изказване на политическите групи, за да бъде отворено за по-голям брой оратори. Разискването относно прозрачността на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (точка 14 от окончателния проект на дневен ред) тогава ще бъде преместена за времето след гласуването.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, за искането.

С електронно гласуване (129 гласа „за“, 260 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

С това редът на работа е определен.


16. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.)(2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 24.6.2015)


17. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегация от Индийския парламент (Лок Сабха ), водена от неговия председател, Шримати Сумитра Махаджан, които заеха място на официалната трибуна.

Изказа се Geoffrey Van Orden, председател на Делегацията за връзки с Индия.


18. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (2015/2629(RSP))

(Начало на разискването: точка 16 от протокола от 24.6.2015)

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията ) и Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Emmanouil Glezos.

Разискването приключи.


19. Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Carlos Zorrinho, и Udo Bullmann представиха докладите.

Изказаха се: Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Michael Theurer (докладчик по становището на комисията CONT), Danuta Jazłowiecka (докладчик по становището на комисията EMPL), Miriam Dalli (докладчик по становището на комисията ENVI), Kathleen Van Brempt (докладчик по становището на комисията ITRE), Pascal Durand (докладчик по становището на комисията IMCO), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN), Dominique Riquet (докладчик по становището на комисията TRAN), Lambert van Nistelrooij (докладчик по становището на комисията REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Manfred Weber, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Othmar Karas, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu и Maria João Rodrigues.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain и Ева Паунова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor и Silvia Costa.

Изказаха се: Jyrki Katainen, Кристалина Георгиева, José Manuel Fernandes и Udo Bullmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 23.3 от протокола от 24.6.2015.


20. Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (разискване)

Доклад относно преразглеждането на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства [2014/2145(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Anne Sander (докладчик по становището на комисията EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Sylvie Goulard (докладчик по становището на комисията AFCO), Esther de Lange, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonás Fernández, Michael Theurer, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo и Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 23.5 от протокола от 24.6.2015.


21. Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000067/2015) зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000068/2015) зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000069/2015) зададен от Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000070/2015) зададен от Marco Valli и Marco Zanni, от името на групата EFDD, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000071/2015) зададен от Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Прозрачността на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000072/2015) зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000073/2015) зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000076/2015) зададен от Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones разви въпросите B8-0562/2015 и B8-0563/2015.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias и Sylvie Goulard развиха въпросите B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 и B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Steeve Briois, от името на групата ENF, Notis Marias и Gianluca Buonanno.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


22. Състав на политическите групи

Aymeric Chauprade се присъедини към групата ENF, считано от 24 юни 2015 г.


23. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


23.1. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос [2015/2015(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0234)


23.2. Искане за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Удо Фогт [2015/2072(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0235)


23.3. Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0236)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0236)


23.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA – Техническа помощ по инициатива на Комисията [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0237)


23.5. Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (гласуване)

Доклад относно преразглеждането на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства [2014/2145(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Изказаха се: Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, да внесе искане за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 188, параграф 1 от Правилника за дейността., Marisa Matias, за да подкрепи искането, и Ashley Fox, против искането.

С електронно гласуване (129 гласа „за“, 260 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането. Следователно докладът е подложен на гласуване.

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFDD)

отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата Verts/ALE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ на комисията ECON

приема се (P8_TA(2015)0238)


24. Решение, прието във връзка с плана за действие за по-справедлива система на корпоративния данък в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с плана за действие за по-справедлива система на корпоративния данък в ЕС (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Alain Lamassoure, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Miguel Viegas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Ева Паунова, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomáš Zdechovský, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


25. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský и Daniel Buda.


26. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes и Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin и Tomáš Zdechovský

Доклад Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó и Andrejs Mamikins.


27. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


28. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


29. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 6 до 9 юли 2015 г.


30. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Правна информация - Политика за поверителност