Seznam 
Zápis
PDF 284kWORD 231k
Středa, 24. června 2015 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Vytvoření politické skupiny
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství ve výborech
 7.Návrh aktu Unie
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Převody prostředků
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Plán práce
 16.Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (rozprava)
 17.Přivítání
 18.Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (pokračování rozpravy)
 19.Evropský fond pro strategické investice ***I (rozprava)
 20.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (rozprava)
 21.Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (rozprava)
 22.Členství v politických skupinách
 23.Hlasování
  23.1.Žádost o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  23.2.Žádost o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  23.3.Evropský fond pro strategické investice ***I (hlasování)
  23.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  23.5.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (hlasování)
 24.Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností v EU (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Vysvětlení hlasování
 27.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 28.Předání textů přijatých během zasedání
 29.Termíny příštích zasedání
 30.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Denní zasedání dne 24. června 2015

BRUSEL

ZÁPIS

24. ČERVNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 14:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Vytvoření politické skupiny

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu byl v souladu s čl. 32 odst. 2 jednacího řádu informován o vytvoření této politické skupiny:

S účinností ode dne 15. června 2015 byla utvořena politická skupina „Evropa národů a svobody“ (ENF). Tato skupina se skládá z 36 členů.


4. Složení Parlamentu

Příslušné polské orgány oznámily, že poslancem Evropského parlamentu nahrazujícím Andrzeje Dudu byl s účinností ode dne 11. června 2015 zvolen Edward Czesak.

V souladu s čl. 3 odst. 2 jednacího řádu zasedá Edward Czesak v Parlamentu a v jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o případném sporu a za předpokladu, že předtím podepsal písemné prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Emmanouil Glezos písemně oznámil, že s platností od 8. července 2015 o půlnoci odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament bere v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu na vědomí, že s účinností od 9. července 2015 je jeho mandát uvolněn, a informuje o tom příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Marit Paulsen písemně oznámila, že s platností od 30. září 2015 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Parlament bere v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu na vědomí, že s účinností od tohoto dne je její mandát uvolněn, a informuje o tom příslušný vnitrostátní orgán.


5. Ověření pověřovacích listin

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodl prohlásit mandát poslankyně Pirkko Ruohonenové-Lernerové za platný s účinností ode dne 27. dubna 2015.


6. Členství ve výborech

Na žádost skupiny ECR Parlament schválil následující jmenování:

výbor JURI: Edward Czesak namísto Raffaeleho Fitta.


7. Návrh aktu Unie

Předseda oznámil, že prohlašuje za přípustný návrh aktu Unie o změně směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (B8-0210/2015) předložený Richardem Sulíkem na základě čl. 46 odst. 2 jednacího řádu.

V souladu s čl. 46 odst. 3 jednacího řádu byl tento návrh postoupen věcně příslušnému výboru, tj. výboru ECON.


8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ENVI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému ve druhém čtení dne 28. dubna 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (P8_TA-PROV(2015)0100 – 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 5. června 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci odočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných vAustrálii, na Bermudách, vBrazílii, Kanadě, Mexiku aSpojených státech amerických, které platí pro pojišťovny azajišťovny se sídlem vtěchto zemích (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 5. června 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci orovnocennosti solventnostních aobezřetnostních režimů pro pojišťovny azajišťovny platných veŠvýcarsku nazákladě čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu aRady 2009/138/ES (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 5. června 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba pro operace financované zevropských strukturálních ainvestičních fondů vsektoru výzkumu, vývoje ainovací (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. června 2015

předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu)

předáno k vypracování stanoviska: EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přechodné zacházení s akciovými expozicemi v rámci přístupu IRB (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data obdržení, tj. 11. června 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 1569/2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2015

předáno příslušnému výboru: ECON (článek 54 jednacího řádu)

předáno k vypracování stanoviska: JURI (článek 54 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu podle článku 440 ze strany institucí (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce na žádost příslušného výboru, nejpozději do 28. srpna 2015.
předáno příslušnému výboru: ECON


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

V souladu s článkem 304 Smlouvy konzultuje předseda tento návrh s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření voblasti mezinárodní ochrany veprospěch Itálie aŘecka (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2) z parlamentních výborů

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Zpráva o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (2014/2145(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Zpráva o žádosti o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity (2015/2015(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Udo Voigt zbaven imunity (2015/2072(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) od poslanců

3.1) návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o opuštění strategie Komise na „zlepšování právní úpravy“ (B8-0494/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sledovatelnosti a právní úpravě pro potravinářské výrobky, jimž uplynula lhůta použitelnosti nebo jež jsou poškozené, a o dohledu nad takovými výrobky (B8-0495/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nové definici chráněného zeměpisného označení a o ochraně místních výjimečných produktů (B8-0501/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o zkouškách panenství, jimž jsou podrobovány uchazečky o zařazení do ozbrojených sil v Indonésii (B8-0502/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Ázerbájdžánu, jehož zvláštní etnická, náboženská a filozofická tolerance by měla být uznána ze strany Evropy (B8-0503/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dogmatu kázně v oblasti výdajů jakožto příčiny pomalejšího růstu (B8-0504/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o uzavření dvoustranných dohod s některými zeměmi jihovýchodní Asie založených na uplatňování kritéria vzájemnosti v přístupu k podnikatelské činnosti na příslušných trzích (B8-0505/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji s mimořádnou chudobou v Evropské unii: o prvořadé prioritě (B8-0507/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o naléhavé situaci týkající se nezaměstnanosti: o potřebě a naléhavosti vhodných opatření (B8-0508/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o omezení činností paralelního bankovního systému v Evropě (B8-0510/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o strategii boje proti cholesterolu (B8-0511/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zajištění dobrých životních podmínek při klecovém chovu králíků na maso (B8-0512/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení demokracie v Evropě (B8-0513/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o latině a starořečtině jako původních jazycích a kulturách Evropy (B8-0514/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o pozastavení jednání o přistoupení Srbska k Evropské unii (B8-0515/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o začleňování současného stavu standardizace a techniky ve Spojených státech amerických do návrhů právních předpisů Evropské komise (B8-0516/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o ochraně kulturního dědictví členských států (B8-0517/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nebezpečnosti derivátových smluv uzavíraných místními orgány (B8-0518/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o konfiskaci majetku nabytého nezákonnou činností (B8-0519/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o škrtech v kultuře prováděných členskými státy (B8-0520/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o opatřeních na podporu modré ekonomiky (B8-0521/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

PECH

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zřízení středisek pro identifikaci migrantů a žadatelů o azyl v zemích mimo EU (B8-0522/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji sociálních podniků v Evropě (B8-0523/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu a Nicolas Bay. Návrh usnesení o surogačním mateřství (B8-0524/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vypracování analýzy dopadů migrační politiky Austrálie (B8-0525/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zahájení reflexe ohledně celkových výsledků společné evropské měny (B8-0526/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci unie kapitálových trhů (B8-0527/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o navýšení zdrojů daňových správ v rámci boje proti daňovým únikům a o vlivu soukromých auditorských společností v rozhodovacím procesu na evropské úrovni (B8-0528/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře investování úspor domácností na kapitálových trzích v rámci unie kapitálových trhů (B8-0529/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o věcné změně orientace hlavních směrů hospodářských politik (B8-0530/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o financování veřejného dluhu členských států (B8-0531/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-0538/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení o respektování pravomocí členských států v oblasti rodinné a zdravotní politiky (B8-0543/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o Evropském dni kravaty (B8-0544/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o označování energetických nápojů a nápojů obsahujících kofein (B8-0545/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o problematice spojené s činností autodopravců v Evropě (B8-0601/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mizení dětí (B8-0602/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Jonás Fernández. Návrh usnesení o rozšíření eurozóny (B8-0603/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

3.2) návrhy změn jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

- Morten Messerschmidt a Kazimierz Michał Ujazdowski. Návrh změny jednacího řádu evropského parlamentu: Změna článků 17 a 204 (uplatňování d'Hondtova systému) (B8-0611/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000070/2015), kterou pokládají Marco Valli a Marco Zanni za skupinu EFDD Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), kterou pokládá Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Transparentnost Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), kterou pokládají Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Převody prostředků

V souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl Rozpočtový výbor, že udělí souhlas s převodem prostředků Evropské komisi DEC 14/2015.

V souladu s čl. 203 odst. 5 finančního nařízení přijal Rozpočtový výbor na své schůzi konané dne 8. června 2015 kladné stanovisko k projektu stavebních prací týkajících se agentury eu-LISA ve Štrasburku.


13. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- dohoda mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltou, Polské republiky, Republiky slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

- dohoda mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Příprava na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci (2015/2051(INI))
předáno příslušnému výboru: DEVE
stanovisko: FEMM, AFET

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu).


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého červnové plenárního zasedání (PE 560.976/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

- výbor JURI přijal tyto zprávy, které byly začleněny do dnešního hlasování: zpráva, již vypracoval Tadeusz Zwiefka o žádosti o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (A8-0192/2015); zpráva, již vypracovala Laura Ferrara o žádosti, aby byl pan Sotirios Zarianopoulos zbaven poslanecké imunity (A8-0191/2015).

- skupina Verts/ALE požaduje, aby se rozprava na téma „Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015)“ (bod 20 PDOJ) neomezovala na vystoupení politických skupin a bylo na ní umožněno vystoupit většímu počtu poslanců. Rozprava na téma „Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu“ (bod 14 PDOJ) by tedy byla odložena až po hlasování.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který tuto žádost odůvodnil, a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která se vyslovila pro žádost.

Parlament žádost zamítl EH (129 pro, 260 proti, 15 zdržení se).

Plán práce byl tímto schválen.


16. Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

(Pokračování rozpravy: bod 18 zápisu ze dne 24.6.2015)


17. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace du parlamentu Indie (Lok Sabha), kterou vede jeho předsedkyně Shrimati Sumitra Mahajanová. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

Vystoupil Geoffrey Van Orden, předseda delegace pro vztahy s Indií.


18. Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (2015/2629(RSP))

(Začátek rozpravy: bod 16 zápisu ze dne 24.6.2015)

Vystoupili Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupil Emmanouil Glezos.

Rozprava skončila.


19. Evropský fond pro strategické investice ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Carlos Zorrinho, a Udo Bullmann uvedli zprávu.

Vystoupili: Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Michael Theurer (navrhovatel výboru CONT), Danuta Jazłowiecka (navrhovatelka výboru EMPL), Miriam Dalli (navrhovatelka výboru ENVI), Kathleen Van Brempt (navrhovatelka výboru ITRE), Pascal Durand (navrhovatel výboru IMCO), Inés Ayala Sender (navrhovatelka výboru TRAN), Dominique Riquet (navrhovatel výboru TRAN), Lambert van Nistelrooij (navrhovatel výboru REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Danuta Maria Hübner (navrhovatelka výboru AFCO), Manfred Weber za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Richard Ashworth za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu a Maria João Rodrigues.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor a Silvia Costa.

Vystoupili: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes a Udo Bullmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 23.3 zápisu ze dne 24.6.2015.


20. Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (rozprava)

Zpráva o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy [2014/2145(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Anne Sander (navrhovatelka výboru EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Sylvie Goulard (navrhovatelka výboru AFCO), Esther de Lange za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonás Fernández, Michael Theurer za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer a Mario Borghezio za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo a Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Kostas Chrysogonos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Elmar Brok.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Pervenche Berès.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 23.5 zápisu ze dne 24.6.2015.


21. Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000067/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000068/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000069/2015), kterou pokládá Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2015), kterou pokládají Marco Valli a Marco Zanni za skupinu EFDD Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000071/2015), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Transparentnost Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000072/2015), kterou pokládá Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000073/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000076/2015), kterou pokládají Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones rozvinul otázky B8-0562/2015 a B8-0563/2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias a Sylvie Goulard rozvinuli otázky B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 a B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Bernd Lucke za skupinu ECR, Steeve Briois za skupinu ENF, Notis Marias a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


22. Členství v politických skupinách

Aymeric Chauprade se stal členem skupiny ENF s účinností ode dne 24. června 2015.


23. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


23.1. Žádost o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity [2015/2015(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0234)


23.2. Žádost o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Udo Voigt zbaven imunity [2015/2072(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0235)


23.3. Evropský fond pro strategické investice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0236)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0236)


23.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0237)


23.5. Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (hlasování)

Zpráva o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy [2014/2145(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Vystoupili: Sylvie Goulard za skupinu ALDE s žádostí, aby byla zpráva na základě čl. 188 odst. 1 jednacího řádu vrácena výboru, Marisa Matias na podporu této žádosti a Ashley Fox proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (129 pro, 260 proti, 15 zdržení se). O zprávě se tedy bude hlasovat.

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFDD)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou Verts/ALE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ výboru ECON

přijat (P8_TA(2015)0238)


24. Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností v EU (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Alain Lamassoure za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Michael Theurer za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Miguel Viegas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tomáš Zdechovský, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


25. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský a Daniel Buda.


26. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin a Tomáš Zdechovský

zpráva Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó a Andrejs Mamikins.


27. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


28. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


29. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 6. do 9. července 2015.


30. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Právní upozornění - Ochrana soukromí