Indeks 
Protokol
PDF 284kWORD 199k
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Stiftelse af en politisk gruppe
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Forslag om EU-retsakt
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (forhandling)
 17.Velkomstord
 18.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (fortsat forhandling)
 19.Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
 20.Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (forhandling)
 21.Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (forhandling)
 22.De politiske gruppers sammensætning
 23.Afstemningstid
  23.1.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  23.2.Anmodning om ophævelse af Udo Voigts parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  23.3.Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)
  23.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)
  23.5.Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (afstemning)
 24.Afgørelse vedrørende handlingsplanen for en mere retfærdig selskabsbeskatning i EU (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Stemmeforklaringer
 27.Stemmerettelser og -intentioner
 28.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 29.Tidspunkt for næste mødeperiode
 30.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 14.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Stiftelse af en politisk gruppe

Formanden meddelte, at Parlamentets formand var blevet underrettet om dannelsen, jf. forretningsordenens artikel 32, stk. 2, af følgende politiske gruppe:

Den politiske gruppe "Et Nationernes og Frihedens Europa" (ENF) var blevet stiftet med virkning fra den 15. juni 2015 og bestod af 36 medlemmer.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske myndigheder havde meddelt, at Edward Czesak var blevet valgt som medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Andrzej Duda med virkning fra den 11. juni 2015.

Edward Czesak deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Emmanouil Glezos havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 8. juli 2015 midnat.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at mandatet således var ledigt fra den 9. juli 2015 og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

Marit Paulsen havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 30. september 2015.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at mandatet således var ledigt fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.


5. Valgs prøvelse

På forslag fra JURI besluttede Parlamentet at godkende Pirkko Ruohonen-Lerners mandat med virkning fra den 27. april 2015.


6. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra ECR godkendte Parlamentet følgende udnævnelse::

JURI: Edward Czesak i stedet for Raffaele Fitto.


7. Forslag om EU-retsakt

Formanden meddelte, at han havde erklæret, at forslaget om en EU-retsakt, som Richard Sulík havde fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 2, om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (B8-0210/2015), opfyldte betingelserne for behandling.

Dette forslag var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, ECON.


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ENVI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 28. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


9. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA, og som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om ækvivalens, for så vidt angår den solvens- og tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Schweiz, baseret på artikel 172, stk. 2, artikel 227, stk. 4, og artikel 260, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en fast takst for operationer finansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde inden for forsknings-, udviklings- og innovationssektoren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. juni 2015
henvist til kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54)
henvist til rådg. udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for behandling i overgangsperioden af aktieeksponeringer efter IRB-metoden (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juni 2015
henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 54)
henvist til rådg. udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af oplysninger vedrørende institutters overholdelse af kravet om en kontracyklisk kapitalbuffer i overensstemmelse med artikel 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder på anmodning fra det kompetente udvalg, indtil den 28. august 2015.
henvist til kor. udv.: ECON


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 304 høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om persistente organiske miljøgifte til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

2) fra udvalgene

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Betænkning om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (2014/2145(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos’ immunitet (2015/2015(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Udo Voigts immunitet (2015/2072(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) fra medlemmerne

3.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om opgivelse af Kommissionens strategi for bedre lovgivning (B8-0494/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om sporbarhed, reglementering og kontrol af fødevarer, som har overskredet sidste holdbarhedsdato eller er fordærvede (B8-0495/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nydefinering af BGB-mærket og beskyttelse af regionale produkter af særligt høj kvalitet (B8-0501/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om testen af, om kvindelige rekrutter i Indonesien er jomfruer (B8-0502/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Aserbajdsjan: Europas anerkendelse af den særegne etniske, religiøse og filosofiske tolerance, som kendetegner landet (B8-0503/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om dogmet om en stram økonomisk politik som årsag til opbremsningen i væksten (B8-0504/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om indgåelsen af bilaterale aftaler med nogle sydøstasiatiske lande baseret på anvendelsen af kriteriet om gensidighed med hensyn til adgangen til at drive erhvervsmæssig virksomhed på hinandens markeder (B8-0505/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fattigdomsbekæmpelse i Den Europæiske Union: en absolut prioritet (B8-0507/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den beskæftigelsesmæssige nødsituation: om nødvendigheden af hurtige og effektive tiltag på området (B8-0508/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om begrænsning af aktiviteterne i skyggebanksektoren i Europa (B8-0510/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om en strategi til bekæmpelse af kolesterol (B8-0511/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om dyrevelfærd i forbindelse med opdræt af slagtekaniner i bur i Unionen (B8-0512/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om genetablering af demokratiet i Europa (B8-0513/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om latin og oldgræsk som Europas oprindelsessprog og -kulturer (B8-0514/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om afbrydelse af forhandlingerne om Serbiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (B8-0515/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om medtagelse i Kommissionens lovgivningsmæssige forslag af gældende standarder og teknikker i USA (B8-0516/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om beskyttelse af medlemsstaternes kulturarv (B8-0517/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om lokale myndigheder og derivater: en risikabel kombination (B8-0518/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beslaglæggelsen af værdier, der stammer fra ulovlige aktiviteter (B8-0519/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om EU-landenes besparelser på kulturområdet (B8-0520/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om foranstaltninger til støtte for den blå økonomi (B8-0521/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

PECH

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om oprettelsen af identifikationscentre for migranter og asylansøgere uden for EU (B8-0522/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udviklingen af sociale virksomheder i Europa (B8-0523/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu og Nicolas Bay. Forslag til beslutning om rugemødre (B8-0524/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemførelse af en konsekvensanalyse af Australiens migrationspolitik (B8-0525/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indledning af en vurdering af status over den fælles europæiske valuta (B8-0526/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om fremme af offentlig-private partnerskaber inden for rammerne af kapitalmarkedsunionen (B8-0527/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om styrkelse af skattemyndighedernes midler til bekæmpelse af skattesvig og private revisionsfirmaers indflydelse på beslutningsprocessen på europæisk plan (B8-0528/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om fremme af investering af husholdningernes opsparing i kapitalmarkederne inden for rammerne af kapitalmarkedsunionen (B8-0529/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om omlægning af indholdet i de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG) (B8-0530/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om finansiering af medlemsstaternes offentlige gæld (B8-0531/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fødevarespild (B8-0538/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Forslag til beslutning om anerkendelse af medlemsstaternes kompetence inden for familie- og sundhedspolitik (B8-0543/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om en europæisk slipsedag (B8-0544/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om mærkning af energidrikke og koffeinholdige drikke (B8-0545/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om vognmændenes problemer i Europa (B8-0601/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forsvundne børn (B8-0602/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Jonás Fernández. Forslag til beslutning om udvidelsen af euroområdet (B8-0603/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

3.2) forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 227)

- Morten Messerschmidt og Kazimierz Michał Ujazdowski. Forslag til ændring af europa-parlamentets forretningsorden Ændring af artikel 17 og artikel 204 (anvendelse af d'Hondts fordelingsmetode) (B8-0611/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000070/2015) af Marco Valli og Marco Zanni for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Åbenhed i forbindelse med anvendelsen af stabilitets- og vækstpakken (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) af Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i forbindelse med stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

- (O-000076/2015) af Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 14/2015.

Budgetudvalget havde på sit møde den 8. juni 2015 i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5, i finansforordningen afgivet en positiv udtalelse om den planlagtelse opførelse af agenturet eu-LISA i Strasbourg.


13. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold;

- Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelseaf Den Europæiske Union;

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold;

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold;

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Commonwealth Of Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold;

- Aftale mellem den europæiske union og de forenede arabiske emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold.


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: Udfordringer og muligheder for humanitær bistand (2015/2051(INI))
henvist til: kor.udv.: DEVE
rådg.udv.: FEMM, AFET

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler samt ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
henvist til kor. udv. : AGRI
rådg.udv.: ENVI, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
henvist til kor. udv. : EMPL
rådg.udv.: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i juni II (PE 560.976/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

- Betænkningen af Tadeusz Zwiefka om anmodning om ophævelse af Udo Voigts parlamentariske immunitet (A8-0192/2015) og betænkningen af Laura Ferrara om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet (A8-0191/2015) var blevet vedtaget af JURI og opført under dagens afstemningstid.

- Anmodning fra Verts/ALE om, at forhandlingen om forberedelsen af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (punkt 20 i PDOJ) ikke skulle begrænses til en bordrunde med de politiske grupper, men skulle være åben for et større antal talere. Forhandlingen om gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (punkt 14 i PDOJ) ville således blive udsat til efter afstemningstiden.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som støttede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (129 for, 260 imod, 15 hverken for eller imod).

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015)(2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Frans Timmermans (første næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Paul Nuttall for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

(Fortsat forhandling: punkt 18 i protokollen af 24.6.2015)


17. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det indiske parlament (Lok Sabha) under ledelse af dets præsident, Shrimati Sumitra Mahajan, som havde taget plads i den officielle loge.

Indlæg af Geoffrey Van Orden, formand for Delegationen for Forbindelserne med Indien.


18. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (fortsat forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015)(2015/2629(RSP))

(Forhandlingens indledning: punkt 16 i protokollen af 24.6.2015)

Talere: Frans Timmermans (næstformand i Kommissionen) og Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Emmanouil Glezos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Carlos Zorrinho, og Udo Bullmann forelagde betænkningerne.

Talere: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Michael Theurer (ordfører for udtalelse fra CONT), Danuta Jazłowiecka (ordfører for udtalelse fra EMPL), Miriam Dalli (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kathleen Van Brempt (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Pascal Durand (ordfører for udtalelse fra IMCO), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra TRAN), Lambert van Nistelrooij (ordfører for udtalelse fra REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Manfred Weber for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Othmar Karas, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu og Maria João Rodrigues.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor og Silvia Costa.

Talere: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes og Udo Bullmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 23.3 i protokollen af 24.6.2015.


20. Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (forhandling)

Betænkning om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer [2014/2145(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès forelagde betænkningen.

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Anne Sander (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Sylvie Goulard (ordfører for udtalelse fra AFCO), Esther de Lange for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonás Fernández, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer og Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo og Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Kostas Chrysogonos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elmar Brok.

Talere: Jyrki Katainen og Pervenche Berès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 23.5 i protokollen af 24.6.2015.


21. Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000067/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000068/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000069/2015) af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000070/2015) af Marco Valli og Marco Zanni for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Åbenhed i forbindelse med anvendelsen af stabilitets- og vækstpakken (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000071/2015) af Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i forbindelse med stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000072/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000073/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000076/2015) af Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones begrundede forespørgslerne B8-0562/2015 og B8-0563/2015.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias og Sylvie Goulard begrundede forespørgslerne B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 og B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Notis Marias og Gianluca Buonanno.

Talere: Jyrki Katainen og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. De politiske gruppers sammensætning

Aymeric Chauprade havde tilsluttet sig ENF med virkning fra den 24. juni 2015.


23. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


23.1. Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos’ immunitet [2015/2015(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0234)


23.2. Anmodning om ophævelse af Udo Voigts parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Udo Voigts immunitet [2015/2072(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0235)


23.3. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0236)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0236)


23.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0237)


23.5. Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (afstemning)

Betænkning om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer [2014/2145(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Talere: Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen for at anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 188, stk. 1, Marisa Matias, som støttede anmodningen, og Ashley Fox, som var imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (129 for, 260 imod, 15 hverken for eller imod).

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFDD)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af Verts/ALE)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING fra ECON

Vedtaget (P8_TA(2015)0238)


24. Afgørelse vedrørende handlingsplanen for en mere retfærdig selskabsbeskatning i EU (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse vedrørende handlingsplanen for en mere retfærdig selskabsbeskatning i EU (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Alain Lamassoure for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Miguel Viegas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zdechovský, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský og Daniel Buda.


26. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: José Manuel Fernandes og Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin og Tomáš Zdechovský

Betænkning: Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó og Andrejs Mamikins.


27. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


28. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


29. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 6. - 9. juli 2015.


30. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik