Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 307kWORD 247k
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Συγκρότηση πολιτικής ομάδας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συζήτηση)
 17.Υποδοχή
 18.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 20.Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (συζήτηση)
 21.Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 23.Ώρα των ψηφοφοριών
  23.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτήριου Ζαριανόπουλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  23.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  23.3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  23.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  23.5.Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (ψηφοφορία)
 24.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το σχέδιο δράσης για ένα δικαιότερο σύστημα φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου
 27.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 28.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 29.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 30.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 14.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Συγκρότηση πολιτικής ομάδας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για τη συγκρότηση της ακόλουθης πολιτικής ομάδας:

Η πολιτική ομάδα "Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας" (ΕNF) συγκροτήθηκε με ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2015 και αποτελείται από 36 μέλη.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Edward Czesak σε αντικατάσταση του Andrzej Duda, ως βουλευτή στο Κοινοβούλιο, με ισχύ από τις 11 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Edward Czesak καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Ο Εμμανουήλ Γλέζος κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από τα μεσάνυχτα της 8ης Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από την 9η Ιουλίου 2015 και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Η Marit Paulsen κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Pirkko Ruohonen-Lerner με ισχύ από τις 27 Απριλίου 2015.


6. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της ομάδας ECR, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή JURI: Edward Czesak αντί του Raffaele Fitto.


7. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έκανε δεκτή την αίτηση πρότασης για πράξη της Ένωσης που κατατέθηκε από τον Richard Sulík εξ ονόματος του άρθρου 46 παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (B8-0210/2015).

Η εν λόγω πρόταση διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή την επιτροπή ECON.


8. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή ENVI διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Απριλίου 2015 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


9. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 5 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή ισοδυναμία των καθεστώτων φερεγγυότητας που ισχύουν στην Αυστραλία, τις Βερμούδες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και που εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στις χώρες αυτές (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 5 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία του καθεστώτος φερεγγυότητας και προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ισχύει στην Ελβετία, βάσει του άρθρου 172 παράγραφος 2, του άρθρου 227 παράγραφος 4 και του άρθρου 260 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 5 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατ’αποκοπή ποσοστού για πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 10 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: REGI (άρθρο 54)

αναπομπή για γνωμοδότηση EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 11 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 12 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 12 Ιουνίου 2015

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

αναπομπή για γνωμοδότηση JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε σχέση με τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με την απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: :3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής, έως τις 28 Αυγούστου 2015.
Αναπομπή επί της ουσίας:ECON


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση αποφαση του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/000 TA - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (2014/2145(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (2015/2015(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt (2015/2072(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) από τους βουλευτές

3.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάλειψη της στρατηγικής της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας» (B8-0494/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη ρύθμιση και την εποπτεία των ληγμένων ή ελαττωματικών τροφίμων (B8-0495/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επανακαθορισμό της ετικέτας ΠΓΕ και της προστασίας των τοπικών προϊόντων αριστείας (B8-0501/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα τεστ παρθενίας στα οποία υποβάλλονται όσες γυναίκες θέλουν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις στην Ινδονησία (B8-0502/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της ιδιάζουσας εθνοτικής, θρησκευτικής και φιλοσοφικής ανοχής του Αζερμπαϊτζάν (B8-0503/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δόγμα λιτότητας ως αιτία επιβράδυνσης της ανάπτυξης (B8-0504/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύναψη, με ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, διμερών συμφωνιών επί τη βάσει της εφαρμογής του κριτηρίου της αμοιβαιότητας όσον αφορά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες αγορές (B8-0505/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μία απόλυτη προτεραιότητα (B8-0507/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επείγουσα κατάσταση στο θέμα της ανεργίας: επιτακτική ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων (B8-0508/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του παράλληλου τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη (B8-0510/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια στρατηγική για την καταπολέμηση της υψηλής χοληστερόλης αίματος (B8-0511/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στα κονικλοτροφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0512/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη (B8-0513/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά ως γλωσσών και πολιτισμών καταγωγής της Ευρώπης (B8-0514/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με παύση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0515/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενσωμάτωση του ισχύοντος κανονιστικού και τεχνικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B8-0516/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών (B8-0517/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις τοπικές αρχές και τα παράγωγα: ένας επικίνδυνος συνδυασμός (B8-0518/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος (B8-0519/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή περικοπών που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στον τομέα του πολιτισμού (B8-0520/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης της Γαλάζιας Οικονομίας (B8-0521/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

PECH

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία κέντρων ταυτοποίησης για μετανάστες και αιτούντες άσυλο εκτός της επικράτειας της ΕΕ (B8-0522/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη (B8-0523/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu και Nicolas Bay. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρένθετη μητρότητα (B8-0524/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπόνηση μελέτης αντίκτυπου της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Αυστραλία (B8-0525/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την έναρξη συζήτησης για τον απολογισμό του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (B8-0526/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (B8-0527/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέσων των φορολογικών αρχών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και σχετικά με την επιρροή των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (B8-0528/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση των επενδύσεων της αποταμίευσης των νοικοκυριών στις αγορές κεφαλαίων στο πλαίσιο της ένωσης των κεφαλαιαγορών (B8-0529/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αναπροσανατολισμό του περιεχομένου των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της οικονομικής πολιτικής (GOPE) (B8-0530/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους των κρατών μελών (B8-0531/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων (B8-0538/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον σεβασμό της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα της οικογενειακής πολιτικής και της υγείας (B8-0543/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Γραβάτας (B8-0544/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των ενεργειακών ποτών και των ποτών με βάση την καφεΐνη (B8-0545/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα προβλήματα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στην Ευρώπη (B8-0601/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξαφάνιση παιδιών (B8-0602/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Jonás Fernández. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης (B8-0603/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

3.2) προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

- Morten Messerschmidt και Kazimierz Michał Ujazdowski. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τροποποίηση των άρθρων 17 και 204 (εφαρμογή του τύπου d'Hondt) (B8-0611/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000070/2015) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)·

- (O-000069/2015) που κατέθεσε ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)·

- (O-000068/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)·

- (O-000067/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)·

- (O-000071/2015) που κατέθεσε η Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)·

- (O-000072/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)·

- (O-000073/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)·

- (O-000076/2015) που κατέθεσαν οι Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Δημήτριος Παπαδημούλης, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου, Curzio Maltese, Κώστας Χρυσόγονος, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής DEC 14/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών γνωμοδότησε θετικά, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουνίου 2015, στο σχέδιο εργασιών κατασκευής του οργανισμού EU-LISA στο Στρασβούργο.


13. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Δημοκρατίας του Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την ποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Προετοιμασία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : DEVE
γνωμοδότηση: FEMM, AFET

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, και κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : AGRI
γνωμοδότηση: ENVI, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού).


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Ιουνίου II (PE 560.976/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

- Η έκθεση Tadeusz Zwiefka σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt (A8-0192/2015) και η έκθεση Laura Ferrara σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτήριου Ζαριανόπουλου (A8-0191/2015) εγκρίθηκαν στην επιτροπή JURI και εγγράφησαν στη σημερινή ώρα των ψηφοφοριών.

- Αίτηση της ομάδας Verts/ALE με σκοπό η συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (σημείο 20 του PDOJ) να μην περιορισθεί σε ένα γύρο ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συμμετάσχει μεγαλύτερος αριθμός ομιλητών. Η συζήτηση σχετικά με τη διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (σημείο 14 του PDOJ) θα αναβληθεί, ως εκ τούτου, για μετά την ώρα των ψηφοφοριών.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, υπέρ της αίτησης.

Με ΗΨ (129 υπέρ, 260 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (2015/2629(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρωτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015)


17. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Ινδίας (Lok Sabha), υπό την Πρόεδρό της, Shrimati Sumitra Mahajan, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Παρεμβαίνει ο Geoffrey Van Orden, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ινδία.


18. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) (2015/2629(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015)

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Εμμανουήλ Γλέζος.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0139/2015)

Οι José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Carlos Zorrinho, και Udo Bullmann παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Theurer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Danuta Jazłowiecka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Miriam Dalli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Kathleen Van Brempt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Pascal Durand (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu και Maria João Rodrigues.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Εύα Καϊλή, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Κώστας Μαυρίδης, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Csaba Sógor και Silvia Costa.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes και Udo Bullmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 23.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015.


20. Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις [2014/2145(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anne Sander (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Sylvie Goulard (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonás Fernández, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Fabio Massimo Castaldo και Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Δημήτριος Παπαδημούλης, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Κώστας Μαυρίδης, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 23.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015.


21. Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000067/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000068/2015) που κατέθεσαν οι Burkhard Balz, Alain Lamassoure και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000069/2015) που κατέθεσε ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000070/2015) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000071/2015) που κατέθεσε η Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000072/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000073/2015) που κατέθεσαν οι Sander Loones και Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000076/2015) που κατέθεσαν οι Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Δημήτριος Παπαδημούλης, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου, Curzio Maltese, Κώστας Χρυσόγονος, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Ο Sander Loones αναπτύσσει τις ερωτήσεις B8-0562/2015 και B8-0563/2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias και Sylvie Goulard αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 και B8-0565/2015.

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Νότης Μαριάς και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Aymeric Chauprade προσχώρησε στην ομάδα ENF με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2015.


23. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


23.1. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτήριου Ζαριανόπουλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου [2015/2015(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0234)


23.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt [2015/2072(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0235)


23.3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0236)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0236)


23.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0237)


23.5. Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις [2014/2145(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει, βάσει του άρθρου 188 παράγραφος 1 του Κανονισμού, την αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης, Marisa Matias για να υποστηρίξει την αίτηση και Ashley Fox κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (129 υπέρ, 260 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση. Η έκθεση τίθεται, ως εκ τούτου, σε ψηφοφορία.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα Verts/ALE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ από την επιτροπή ECON

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0238)


24. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το σχέδιο δράσης για ένα δικαιότερο σύστημα φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το σχέδιο δράσης για ένα δικαιότερο σύστημα φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ (2015/2675(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Γεώργιος Επιτήδειος, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tomáš Zdechovský, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

József Nagy, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Στέλιος Κούλογλου, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský και Daniel Buda.


26. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση José Manuel Fernandes και Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin και Tomáš Zdechovský

Έκθεση Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó και Andrejs Mamikins.


27. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


28. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


29. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 2015.


30. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου