Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 279kWORD 200k
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Poliittisen ryhmän muodostaminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Ehdotus unionin säädökseksi
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (keskustelu)
 17.Tervetulotoivotukset
 18.Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (jatkoa keskustelulle)
 19.Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (keskustelu)
 20.Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (keskustelu)
 21.Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (keskustelu)
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 23.Äänestykset
  23.1.Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  23.2.Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  23.3.Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (äänestys)
  23.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 - komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (äänestys)
  23.5.Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (äänestys)
 24.Päätös toimintasuunnitelmasta, joka koskee oikeudenmukaisempaa yhtiöverojärjestelmää EU:ssa (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Äänestysselitykset
 27.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 28.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 29.Seuraavien istuntojen aikataulu
 30.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 14.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Poliittisen ryhmän muodostaminen

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemiehelle on ilmoitettu seuraavan poliittisen ryhmän muodostamisesta työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

Poliittinen ryhmä "Kansakuntien ja vapauden Eurooppa" (ENF) on perustettu 15. kesäkuuta 2015, ja siihen kuuluu 36 jäsentä.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Edward Czesak on nimitetty parlamentin jäseneksi Andrzej Dudan tilalle 11. kesäkuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Edward Czesak osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Emmanouil Glezos on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 8. heinäkuuta 2015 keskiyöstä alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen 9. heinäkuuta 2015 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

°
° ° °

Marit Paulsen on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 30. syyskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Pirkko Ruohonen-Lernerin valtakirjan päteväksi 27. huhtikuuta 2015 alkaen.


6. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

JURI-valiokunta: Raffaele Fitton tilalle Edward Czesak.


7. Ehdotus unionin säädökseksi

Puhemies ilmoitti, että Richard Sulíkin työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus unionin säädökseksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta (B8-0210/2015) voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Tämä ehdotus on lähetetty työjärjestyksen 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan ECON-valiokuntaan.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

ENVI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) toisessa käsittelyssä 28. huhtikuuta 2015 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (P8_TA-PROV(2015)0100 – 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta eläkejärjestelmiin liittyvien siirtymäkausien pidentämiseksi (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 172 artiklan 2 kohtaan, 227 artiklan 4 kohtaan ja 260 artiklan 3 kohtaan perustuvasta Sveitsissä voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus kiinteiden prosenttiosuuksien vahvistamisesta rakenne- ja investointirahastoista tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin toimialalla rahoitettavia toimia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 54 artikla)
lähetetty lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä oman pääoman ehtoisten vastuiden siirtymävaiheen käsittelyä IRB-menetelmän mukaisesti koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1569/2007 muuttamisesta (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. kesäkuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: (työjärjestyksen 54 artikla)
lähetetty lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla 440 artiklan mukaisesta tietojen julkistamisesta vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
vastustamisen määräaika: asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 3 kuukautta 28. elokuuta 2015 saakka
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/000 TA – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Mietintö talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet (2014/2145(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Mietintö Sotirios Zarianopoulosin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2015(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Mietintö Udo Voigtin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2072(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) jäseniltä

3.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys sääntelyn parantamista koskevan komission strategian hylkäämisestä (B8-0494/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AFCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vanhentuneiden tai pilaantuneiden elintarvikkeiden jäljitettävyydestä, sääntelystä ja valvonnasta (B8-0495/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja alueellisten laatutuotteiden suojan määrittelemisestä uudelleen (B8-0501/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys armeijan palvelukseen pyrkivien naisten neitsyystesteistä Indonesiassa (B8-0502/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Azerbaidžanista: EU tunnustaa maalle ominaisen etnisen, uskonnollisen ja filosofisen suvaitsevuuden (B8-0503/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kasvun hidastumista aiheuttavasta niukkuusajattelusta (B8-0504/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vastavuoroisuusperiaatteen soveltamiseen yritystoiminnan harjoittamisessa sopimusosapuolten markkinoilla perustuvien kahdenvälisten sopimusten tekemisestä tiettyjen Kaakkois-Aasian maiden kanssa (B8-0505/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys köyhyyden torjunnasta Euroopan unionissa: ehdoton prioriteetti (B8-0507/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys työttömyyttä koskevasta hätätilasta: asianmukaisten toimenpiteiden tarve ja kiireellisyys (B8-0508/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys varjopankkijärjestelmän toiminnan rajoittamisesta Euroopassa (B8-0510/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys strategiasta kolesterolin torjumiseksi (B8-0511/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläinten hyvinvoinnista ja tuotantoeläimiksi tarkoitettujen kanien kasvattamisesta häkeissä Euroopan unionissa (B8-0512/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys demokratian palauttamisesta Eurooppaan (B8-0513/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys latinasta ja muinaiskreikasta Euroopan alkuperäiskielinä ja -kulttuureina (B8-0514/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Serbian Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä (B8-0515/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys Yhdysvalloissa sovellettavien säännösten ja teknisten määräysten integroinnista komission lainsäädäntöehdotuksiin (B8-0516/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön suojelusta (B8-0517/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys paikallisviranomaisista ja johdannaisista: riskialtis yhdistelmä (B8-0518/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laittomasta toiminnasta saadun omaisuuden takavarikoinnista (B8-0519/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden suorittamista kulttuurimäärärahojen leikkauksista (B8-0520/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sinisen talouden tukitoimista (B8-0521/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

PECH

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tunnistuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolisiin maihin (B8-0522/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yhteiskunnallisten yritysten kehittämisestä Euroopassa (B8-0523/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu ja Nicolas Bay. Päätöslauselmaesitys kohdunvuokrauksesta (B8-0524/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Australian siirtolaispolitiikkaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisestä (B8-0525/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys unionin yhteisen rahan tilannetta koskevan keskustelun käynnistämisestä (B8-0526/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistämisestä pääomamarkkinaunionin yhteydessä (B8-0527/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys veroviranomaisten keinojen lisäämisestä veronkierron torjumisessa ja yksityisten tilintarkastusyritysten vaikutuksesta unionin tason päätöksentekoon (B8-0528/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kotitalouksien säästöistä pääomamarkkinoihin tehtävien investointien edistämisestä pääomamarkkinaunionin yhteydessä (B8-0529/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen sisällön muuttamisesta (B8-0530/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden julkisen velan rahoituksesta (B8-0531/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksesta (B8-0538/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden perhe- ja terveyspolitiikkaa koskevan toimivallan kunnioittamisesta (B8-0543/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta solmiopäivästä (B8-0544/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys energiajuomien ja kofeiinipohjaisten juomien merkinnöistä (B8-0545/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys maantieliikenteen harjoittajien ongelmista Euroopassa (B8-0601/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lasten katoamisesta (B8-0602/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Jonás Fernández. Päätöslauselmaesitys euroalueen laajentamisesta (B8-0603/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

3.2) ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi (työjärjestyksen 227 artikla):

- Morten Messerschmidt ja Kazimierz Michał Ujazdowski. Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamiseksi: 17 ja 204 artiklan muuttaminen (d'Hondtin menetelmän soveltaminen) (B8-0611/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO


11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000070/2015) Marco Valli ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

- (O-000069/2015) Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

- (O-000068/2015) Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

- (O-000067/2015) Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

- (O-000071/2015) Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen avoimuus (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

- (O-000072/2015) Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

- (O-000073/2015) Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

- (O-000076/2015) Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 14/2015.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta antoi 8. kesäkuuta 2015 pitämässään kokouksessa myönteisen lausunnon tietotekniikkavirasto eu-LISAn rakennushankkeista Strasbourgissa.


13. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- Euroopan unionin ja Grenadan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Saint Lucian välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

- Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta.


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (2015/2051(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: FEMM, AFET

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoaminen (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, IMCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla).


15. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun II istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 560.976/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

- Tadeusz Zwiefkan mietintö Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A8-0192/2015) ja Laura Ferraran mietintö Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A8-0191/2015) on hyväksytty JURI-valiokunnassa ja niistä äänestetään tänään.

- Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että keskusteluun Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelusta (lopullisen esityslistaluonnoksen 20 kohta) voisivat osallistua muutkin kuin vain yksi jäsen kustakin poliittisesta ryhmästä ja että keskustelu vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuudesta (lopullisen esityslistaluonnoksen 14 kohta) siirrettäisiin näin ollen äänestysten jälkeen.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, ja GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (129 puolesta, 260 vastaan, 15 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 24.6.2015, kohta 18)


17. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Intian parlamentin alahuoneen (Lok Sabha) valtuuskunnan, jota johti puhemies Shrimati Sumitra Mahajan.

Suhteista Intiaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Geoffrey Van Orden käytti puheenvuoron.


18. Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (2015/2629(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 24.6.2015, kohta 16)

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Emmanouil Glezos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Carlos Zorrinho, ja Udo Bullmann esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Michael Theurer (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Jazłowiecka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Miriam Dalli (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kathleen Van Brempt (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Durand (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu ja Maria João Rodrigues.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor ja Silvia Costa.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.6.2015, kohta 23.3.


20. Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (keskustelu)

Mietintö talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet [2014/2145(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anne Sander (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sylvie Goulard (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonás Fernández, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, ja Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo ja Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Kostas Chrysogonos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elmar Brok.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.6.2015, kohta 23.5.


21. Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2015): Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000068/2015): Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2015): Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2015): Marco Valli ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Avoimuus vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisessa (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000071/2015): Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen avoimuus (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000072/2015): Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (B8-0562/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000073/2015): Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2015): Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones esitteli kysymykset B8-0562/2015 ja B8-0563/2015.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias ja Sylvie Goulard esittelivät kysymykset B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 ja B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Notis Marias ja Gianluca Buonanno.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Aymeric Chauprade on liittynyt ENF-ryhmään 24. kesäkuuta 2015.


23. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


23.1. Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2015(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0234)


23.2. Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2072(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0235)


23.3. Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0236)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0236)


23.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 - komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0237)


23.5. Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (äänestys)

Mietintö talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet [2014/2145(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Puheenvuorot: ALDE-ryhmän puolesta Sylvie Goulard, joka pyysi työjärjestyksen 188 artiklan 1 kohdan nojalla mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn, Marisa Matias, joka kannatti pyyntöä, ja Ashley Fox, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (129 puolesta, 260 vastaan, 15 tyhjää). Näin ollen mietinnöstä äänestettiin.

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (Verts/ALE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

ECON-valiokunnan PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0238)


24. Päätös toimintasuunnitelmasta, joka koskee oikeudenmukaisempaa yhtiöverojärjestelmää EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Päätös toimintasuunnitelmasta, joka koskee oikeudenmukaisempaa yhtiöverojärjestelmää EU:ssa (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Miguel Viegas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tomáš Zdechovský, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský ja Daniel Buda.


26. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó ja Andrejs Mamikins.


27. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


28. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


29. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 6. - 9. heinäkuuta 2015.


30. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö