Indeks 
Zapisnik
PDF 280kWORD 235k
Srijeda, 24. lipnja 2015. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav kluba zastupnika
 4.Sastav Parlamenta
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Sastav odbora
 7.Prijedlog akta Unije
 8.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 9.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Prijenos odobrenih sredstava
 13.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Plan rada
 16.Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (rasprava)
 17.Dobrodošlica
 18.Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (nastavak rasprave)
 19.Europski fond za strateška ulaganja ***I (rasprava)
 20.Revizija okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (rasprava)
 21.Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (rasprava)
 22.Sastav klubova zastupnika
 23.Glasovanje
  23.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  23.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Udu Voigtu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  23.3.Europski fond za strateška ulaganja ***I (glasovanje)
  23.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: EGF/2015/000 TA 2015 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (glasovanje)
  23.5.Revizija okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (glasovanje)
 24.Odluka donesena o akcijskom planu za pravedniji sustav poreza na dohodak trgovačkih društava u EU-u (rasprava)
 25.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 26.Obrazloženja glasovanja
 27.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 28.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 29.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 30.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 14:00 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


3. Sastav kluba zastupnika

Predsjednik je najavio da je predsjednik Parlamenta, u skladu s člankom 32. stavkom 2. Poslovnika, obaviješten o osnivanju sljedećeg kluba zastupnika:

Klub zastupnika Europa nacija i sloboda (ENF) osnovan je 15. lipnja 2015. i sastoji se od 36 zastupnika.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna poljska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Edwarda Czesaka za zastupnika u Parlamentu umjesto Andrzeja Dude, s učinkom od 11. lipnja 2015.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, zastupnik Edward Czesak sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je potpisao izjavu o tome da ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Emmanouil Glezos pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 8. srpnja 2015. u ponoć.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 9. srpnja 2015. i o tome obavješćuje nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Marit Paulsen pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 30. rujna 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od navedenog datuma i o tome obavješćuje nadležno nacionalno tijelo.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Pirkko Ruohonen-Lerner s učinkom od 27. travnja 2015.


6. Sastav odbora

Na zahtjev Kluba zastupnika ECR-a Parlament odobrava sljedeće imenovanje:

Odbor JURI: Edward Czesak umjesto Raffaelea Fittoa.


7. Prijedlog akta Unije

Predsjednik proglašava dopuštenim prijedlog akta Unije koji je podnio Richard Sulík na temelju članka 46. stavka 2. Poslovnika o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (B8-0210/2015).

Taj se prijedlog u skladu s člankom 46. stavkom 3. Poslovnika upućuje nadležnom odboru, Odboru ECON.


8. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ENVI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u drugom čitanju 28. travnja 2015. radi donošenja Direktive (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu produženja prijelaznog razdoblja koje se odnosi na mirovinske sustave (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 5. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o privremenoj istovjetnosti sustava solventnosti na snazi u Australiji, na Bermudima, u Brazilu, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama i primjenjivih na društva za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem u tim zemljama (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 5. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o istovjetnosti regulatornog sustava solventnosti i bonitetnog sustava za društva za osiguranje i reosiguranje koji su na snazi u Švicarskoj na temelju članka 172. stavka 2., članka 227. stavka 4. i članka 260. stavka 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 5. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije utvrđivanju fiksne stope za operacije financirane iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: REGI (članak 54. Poslovnika)

Upućeno odboru za mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prijelazni tretman izloženosti po vlasničkim ulaganjima u skladu s IRB pristupom (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 11. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1569/2007 o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. lipnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 54. Poslovnika)

Upućeno odboru za mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavu informacija u vezi s usklađenosti institucija sa zahtjevom za protuciklički zaštitni sloj kapitala u skladu s člankom 440. (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca, na zahtjev nadležnog odbora, do 28. kolovoza 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (preinaka) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
U skladu s člankom 304. Ugovora Predsjednik se o tom prijedlogu savjetuje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o prihvaćanju izmjene Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o prihvaćanju izmjene Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

2) odbora

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/000 TA – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG - : Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Izvješće o reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazov (2014/2145(INI)) - ECON - : Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (2015/2015(IMM)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Udi Voigtu (2015/2072(IMM)) - JURI - : Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) zastupnika

3.1) prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o napuštanju strategije Komisije za bolju izradu zakonodavstva (B8-0494/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sljedivosti, regulaciji i nadziranju prehrambenih proizvoda kojima je istekao rok trajanja ili su pokvareni (B8-0495/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o ponovnoj definiciji zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zaštiti lokalnih proizvoda vrhunske kvalitete (B8-0501/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o provjeri djevičanstva novakinja u Indoneziji (B8-0502/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Azerbajdžanu: neka Europa prizna njegovu svojstvenu etničku, vjersku i filozofsku toleranciju (B8-0503/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o dogmi strogoće kao razlogu sporijeg rasta (B8-0504/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sklapanju bilateralnih sporazuma s nekim zemljama jugoistočne Azije temeljenih na primjeni kriterija uzajamnosti pri pristupu poduzetničkim aktivnostima na pripadajućim tržištima (B8-0505/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o alarmantnoj nezaposlenosti: nužno hitno donošenje odgovarajućih mjera (B8-0507/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o alarmantnoj nezaposlenosti: nužno hitno donošenje odgovarajućih mjera (B8-0508/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o ograničenju aktivnosti usporednog bankarskog sustava u Europi (B8-0510/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o strategiji borbe protiv kolesterola (B8-0511/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o dobrobiti kunića u kavezima koji se uzgajaju za meso u Uniji (B8-0512/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnoj uspostavi demokracije u Europi (B8-0513/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o latinskom i starogrčkom kao ishodišnim jezicima i kulturama Europe (B8-0514/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o prekidu pregovora o pristupanju Srbije Europskoj uniji (B8-0515/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o uključivanju najnovijih normativnih i tehničkih dostignuća Sjedinjenih Američkih Država u zakonodavne prijedloge Europske komisije (B8-0516/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o zaštiti kulturne baštine država članica (B8-0517/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o lokalnim vlastima i izvedenicama: rizična kombinacija (B8-0518/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zapljeni dobara koja potječu iz nezakonitih aktivnosti (B8-0519/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o rezovima država članica EU-a u kulturi (B8-0520/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mjerama za potporu plavom gospodarstvu (B8-0521/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

PECH

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o osnivanju identifikacijskih centara za migrante i tražitelje azila izvan EU-a (B8-0522/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razvoju socijalnih poduzeća u Europi (B8-0523/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu i Nicolas Bay. Prijedlog rezolucije o zamjenskom majčinstvu (B8-0524/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o provedbi procjene učinka migracijske politike u Australiji (B8-0525/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o započinjanju razmatranja stanja jedinstvene europske valute (B8-0526/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o promicanju javno-privatnih partnerstva u okviru unije tržišta kapitala (B8-0527/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o povećanju sredstava poreznih uprava u okviru borbe protiv utaje poreza i o utjecaju privatnih revizorskih društava na postupke donošenja odluka na europskoj razini (B8-0528/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o poticanju na ulaganje štednji kućanstava u tržišta kapitala u okviru unije tržišta kapitala (B8-0529/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o promjeni sadržaja širih smjernica ekonomske politike (GOPE) (B8-0530/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o financiranju javnog duga država članica (B8-0531/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o rasipanju hrane (B8-0538/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Prijedlog rezolucije o poštovanju nadležnosti država članica u pogledu obiteljske politike i politike zdravlja (B8-0543/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o Europskom danu kravate (B8-0544/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o označivanju energetskih pića i pića na bazi kofeina (B8-0545/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o problemima s kojima se suočavaju autoprijevoznici u Europi (B8-0601/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o nestancima djece (B8-0602/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Jonás Fernández. Prijedlog rezolucije o proširenju europodručja (B8-0603/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

3.2) prijedlozi izmjene Poslovnika (članak 227. Poslovnika)

- Morten Messerschmidt i Kazimierz Michał Ujazdowski. Prijedlog izmjene Poslovnika Europskog parlamenta: izmjena članaka 17. i 204. (Primjena D'Hondtove metode) (B8-0611/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000070/2015) koje su Komisiji postavili Marco Valli i Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) koje je Komisiji postavio Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) koje su Komisiji postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) koje su Vijeću postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Transparentnost primjene Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) koje je Komisiji postavila Elisa Ferreira u ime Kluba zastupnika S&D-a: Transparentnost Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) koje su Vijeću postavili Sander Loones i Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) koje su Komisiji postavili Sander Loones i Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) koje su Komisiji postavili Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je prihvatiti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 14/2015.

U skladu s člankom 203. stavkom 5. Financijske uredbe Odbor za proračune na svojoj je sjednici održanoj 8. lipnja 2015. dao pozitivno mišljenje o planu građevinskih radova u agenciji eu-LISA u Strasbourgu.


13. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Sporazum između Europske unije i Demokratske Republike Timor-Lestea o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji;

- Sporazum između Europske unije i Grenade o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Svete Lucije o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Zajednice Dominike o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak;

- Sporazum između Europske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak.


14. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFET

- Priprema za sastanak na vrhu za humanitarnu pomoć: Izazovi i prilike za humanitarnu pomoć (2015/2051(INI))
upućeno nadležnom odboru: DEVE
mišljenje: FEMM, AFET

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima i stavljanje izvan snage Direktive 90/167/EEZ (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: ENVI, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Uspostava Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
upućeno nadležnom odboru: : EMPL
mišljenje: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika).


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda druge plenarne sjednice u lipnju (PE 560.976/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

- Odbor JURI usvojio je izvješće Tadeusza Zwiefke o zahtjevu za ukidanje zastupničkog imuniteta Udu Voigtu (A8-0192/2015) i izvješće Laure Ferrare o zahtjevu za ukidanje parlamentarnog imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (A8-0191/2015) te su ta izvješća uvrštena u današnje glasovanje.

- Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a o tome da se rasprava o pripremama za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (točka 20. konačnog prijedloga dnevnog reda) ne ograniči samo na klubove zastupnike, u cilju uključenja većeg broja govornika. Rasprava o transparentnosti u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (točka 14. konačnog prijedloga dnevnog reda) time bi se odgodila do završetka glasovanja.

Govorili su: Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (129 za, 260 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.


16. Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paul Nuttall u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

(Nastavak rasprave: točka 18. zapisnika od 24.6.2015.)


17. Dobrodošlica

Predsjednik u ime Parlamenta želi dobrodošlicu izaslanstvu indijskog parlamenta (Lok Sabha), pod vodstvom svoje predsjednice Shrimati Sumitre Mahajan, koje sjednicu prati s počasne galerije.

Govorio je Geoffrey Van Orden, predsjednik Izaslanstva za odnose s Indijom.


18. Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Pripreme za sastanak Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) (2015/2629(RSP))

(Početak rasprave: točka 16. zapisnika od 24.6.2015.)

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorio je Emmanouil Glezos.

Rasprava je zaključena.


19. Europski fond za strateška ulaganja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Carlos Zorrinho, i Udo Bullmann predstavili su izvješće.

Govorili su: Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Michael Theurer (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Danuta Jazłowiecka (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Miriam Dalli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Kathleen Van Brempt (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Pascal Durand (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Inés Ayala Sender (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Dominique Riquet (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Ashworth u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Othmar Karas, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu i Maria João Rodrigues.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain i Eva Paunova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor i Silvia Costa.

Govorili su: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes i Udo Bullmann.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 23.3 zapisnika od 24.6.2015..


20. Revizija okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (rasprava)

Izvješće o reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazov [2014/2145(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès predstavila je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Anne Sander (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Sylvie Goulard (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Esther de Lange u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonás Fernández, Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer i Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Fabio Massimo Castaldo i Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson i Gunnar Hökmark.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Kostas Chrysogonos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Elmar Brok.

Govorili su: Jyrki Katainen i Pervenche Berès.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 23.5 zapisnika od 24.6.2015..


21. Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000067/2015) koje su Vijeću postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Transparentnost primjene Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000068/2015) koje su Komisiji postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000069/2015) koje je Komisiji postavio Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000070/2015) koje su Komisiji postavili Marco Valli i Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000071/2015) koje je Komisiji postavila Elisa Ferreira u ime Kluba zastupnika S&D-a: Transparentnost Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000072/2015) koje su Vijeću postavili Sander Loones i Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000073/2015) koje su Komisiji postavili Sander Loones i Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000076/2015) koje su Komisiji postavili Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric i Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a: Transparentnost u primjeni Pakta o stabilnosti i rastu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones obrazložio je pitanja B8-0562/2015 i B8-0563/2015.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias i Sylvie Goulard obrazložili su pitanja B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 i B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Dariusz Rosati u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Steeve Briois u ime Kluba zastupnika ENF-a, Notis Marias i Gianluca Buonanno.

Govorili su: Jyrki Katainen i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


22. Sastav klubova zastupnika

Aymeric Chauprade pristupio je Klubu zastupnika ENF-a s učinkom od 24. lipnja 2015.


23. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


23.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu [2015/2015(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0234)


23.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Udu Voigtu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Udu Voigtu [2015/2072(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0235)


23.3. Europski fond za strateška ulaganja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0236)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0236)


23.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: EGF/2015/000 TA 2015 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/000 TA – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0237)


23.5. Revizija okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (glasovanje)

Izvješće o reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazov [2014/2145(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

Govorili su: Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, kako bi, na osnovi članka 188. stavka 1. Poslovnika, zatražila vraćanje izvješća odboru, Marisa Matias kako bi podržala taj zahtjev i Ashley Fox protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (129 za, 260 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika EFDD-a)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika Verts/ALE-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE Odbora ECON

Usvojen (P8_TA(2015)0238)


24. Odluka donesena o akcijskom planu za pravedniji sustav poreza na dohodak trgovačkih društava u EU-u (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka donesena o akcijskom planu za pravedniji sustav poreza na dohodak trgovačkih društava u EU-u (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Alain Lamassoure u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kay Swinburne u ime Kluba zastupnika ECR-a, Michael Theurer u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Diane James u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Miguel Viegas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tomáš Zdechovský, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


25. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský i Daniel Buda.


26. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Joséa Manuela Fernandesa i Ude Bullmanna - A8-0139/2015
Marian Harkin i Tomáš Zdechovský

Izvješće Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó i Andrejs Mamikins.


27. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


28. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


29. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 6. do 9. srpnja 2015.


30. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:50 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti