Index 
Jegyzőkönyv
PDF 288kWORD 238k
2015. június 24., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Képviselőcsoport megalakítása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A bizottságok tagjai
 7.Uniós jogszabályra irányuló javaslat
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 9.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Előirányzatok átcsoportosítása
 13.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.Ügyrend
 16.Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése (vita)
 17.Köszöntés
 18.Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése (a vita folytatása)
 19.Európai Stratégiai Beruházási Alap ***I (vita)
 20.A gazdaságirányítási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások (vita)
 21.A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (vita)
 22.A képviselőcsoportok tagjai
 23.Szavazások órája
  23.1.Sotirios Zarianopoulos parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  23.2.Udo Voigt parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  23.3.Európai Stratégiai Beruházási Alap ***I (szavazás)
  23.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)
  23.5.A gazdaságirányítási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások (szavazás)
 24.A tisztességesebb uniós társaságiadó-rendszerről szóló cselekvési tervvel kapcsolatban elfogadott határozat (vita)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.A szavazáshoz fűzött indokolások
 27.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 28.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 29.A következő ülések időpontja
 30.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 14.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Képviselőcsoport megalakítása

Az elnök bejelenti, hogy a Parlament elnökét tájékoztatták az alábbi képviselőcsoport megalakításáról az eljárási szabályzat 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően:

2015. június 15-i hatállyal megalakították a 36 képviselőből álló „Nemzetek és Szabadság Európája” (ENF) elnevezésű képviselőcsoportot.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel hatóságok bejelentették Edward Czesak európai parlamenti képviselővé történő kinevezését, aki 2015. június 11-i hatállyal Andrzej Duda helyébe lép parlamenti képviselői minőségben.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Edward Czesak elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Emmanouil Glezos írásban közölte, hogy 2015. július 8-án, éjfélkor kezdődő hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament 2015. július 9-től kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Marit Paulsen írásban közölte, hogy 2015. szeptember 30-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. április 27-i hatállyal érvényesnek tekinti Pirkko Ruohonen-Lerner mandátumát.


6. A bizottságok tagjai

Az ECR képviselőcsoport kérésére a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezést:

JURI bizottság: Edward Czesak Raffaele Fitto helyett.


7. Uniós jogszabályra irányuló javaslat

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 46. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadhatónak nyilvánítja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv módosításáról (B8-0210/2015) szóló, Richard Sulík által benyújtott uniós jogszabályra irányuló javaslatot.

A javaslatot az eljárási szabályzat 46. cikke (3) bekezdésének megfelelően az illetékes ECON bizottsághoz utalja.


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A ENVI Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) az Európai Parlament által 2015. április 28-án a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott állásponthoz (P8_TA-PROV(2015)0100 – 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 5.

utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Ausztráliában, Bermudán, Brazíliában, Kanadában, Mexikóban és az Amerikai Egyesült Államokban hatályos és az említett országokban központi irodával rendelkező biztosítókra és viszontbiztosítókra alkalmazandó szolvenciarendszer ideiglenes egyenértékűségéről (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 5.

utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 172. cikkének (2) bekezdése, 227. cikkének (4) bekezdése és 260. cikkének (3) bekezdése alapján Svájc hatályos, a biztosítókra és a viszontbiztosítókra vonatkozó szolvenciarendszerének és prudenciális rendszerének egyenértékűségéről (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 5.

utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az európai strukturális és beruházási alapok által a kutatás, fejlesztés és innováció ágazatában finanszírozott műveletekre vonatkozó átalány megállapításáról (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 10.

utalva illetékes: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke),

utalva vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvénykitettségek belső minősítésen alapuló módszer alkalmazása során történő átmeneti kezelésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 11.

utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókkal és a reklámokkal kapcsolatos elemek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet módosításáról (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 12.

utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló 1569/2007/EK rendelet módosításáról (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 12.

utalva illetékes: ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)

utalva vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 440. cikkel összhangban az intézmények anticiklikustőkepuffer-követelménynek való megfelelésével kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére: 2015. augusztus 28-ig.
utalva illetékes: ECON


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD))
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultál erről a javaslatról a Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

DEVE, JURI

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG

- Javaslat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról szóló tanácsi határozatra (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

utalva

illetékes:

ENVI

- Javaslat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról szóló tanácsi határozatra (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

utalva

illetékes:

ENVI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2015/000 TA – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Jelentés a gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálatáról: mérleg és főbb kérdések (2014/2145(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Jelentés a Sotirios Zarianopoulos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2015(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Jelentés az Udo Voigt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2072(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) a képviselők

3.1) állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Bizottság „Minőségi jogalkotás” stratégiájának feladásáról (B8-0494/2015)

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

AFCO

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lejárt szavatosságú vagy megromlott élelmiszerek visszakövethetőségéről, szabályozásáról és felügyeletéről (B8-0495/2015)

utalva

illetékes:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az OFJ-jelölés újradefiniálásáról és a kiváló helyi termékek védelméről (B8-0501/2015)

utalva

illetékes:

AGRI

- Mario Borghezio. Állásfoglalásra irányuló indítvány a regruták szüzességi tesztjéről Indonéziában (B8-0502/2015)

utalva

illetékes:

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány Azerbajdzsánról: Európa ismerje el az országot jellemző sajátos etnikai, vallási és filozófiai toleranciát (B8-0503/2015)

utalva

illetékes:

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a megszorítások elvéről mint a növekedés lassulásának okáról (B8-0504/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalkozói tevékenységhez egymás piacain történő hozzáférés viszonossági kritériumának alkalmazásán alapuló kétoldalú megállapodások néhány dél-kelet-ázsiai országgal történő megkötéséről (B8-0505/2015)

utalva

illetékes:

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unióban tapasztalható nélkülözés elleni fellépésről: abszolút prioritás (B8-0507/2015)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a munkanélküliségi vészhelyzetről: sürgősen szükség van megfelelő intézkedésekre (B8-0508/2015)

utalva

illetékes:

EMPL

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a párhuzamos bankrendszer tevékenységének korlátozásáról Európában (B8-0510/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a koleszterin elleni harccal kapcsolatos stratégiáról (B8-0511/2015)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a ketrecben tartott hízónyulak jólétéről az EU-ban működő nyúlfarmokon (B8-0512/2015)

utalva

illetékes:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a demokrácia helyreállításáról Európában (B8-0513/2015)

utalva

illetékes:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai nyelvek és kultúra ősének számító latin és ógörög nyelvről (B8-0514/2015)

utalva

illetékes:

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Szerbiával folytatott csatlakozási tárgyalások leállításáról (B8-0515/2015)

utalva

illetékes:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Amerikai Egyesült Államok normatív és műszaki követelményeinek az Európai Bizottság jogalkotási javaslataiba történő belefoglalásáról (B8-0516/2015)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh és Joëlle Mélin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kulturális örökség védelméről a tagállamokban (B8-0517/2015)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a helyi önkormányzatokról és a származtatott ügyletekről: egy kockázatos párosítás (B8-0518/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális tevékenységekből származó javak elkobzásáról (B8-0519/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai országoknak a kultúra területére vonatkozó költségvetés-csökkentéséről (B8-0520/2015)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kék gazdaság támogatására irányuló intézkedésekről (B8-0521/2015)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

PECH

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bevándorlók és menekültstátuszt kérők számára az EU terültén kívüli gyűjtőközpontok létrehozásáról (B8-0522/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szociális vállalkozások fejlődéséről Európában (B8-0523/2015)

utalva

illetékes:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu és Nicolas Bay. Állásfoglalásra irányuló indítvány a béranyaságról (B8-0524/2015)

utalva

illetékes:

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Ausztrália által folytatott migrációs politikáról készítendő hatástanulmányról (B8-0525/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a közös európai valuta eddigi mérlegével kapcsolatos vita indításáról (B8-0526/2015)

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a köz- és magánszféra partnerségének a tőkepiaci unió keretében történő ösztönzéséről (B8-0527/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az adóhatóságok eszközeinek növeléséről az adókikerülés elleni küzdelemben, és a könyvvizsgáló magántársaságok befolyásáról az európai döntéshozatali eljárásokban (B8-0528/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a háztartási megtakarítások tőkepiaci befektetésének a tőkepiaci unió keretében történő ösztönzéséről (B8-0529/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások tartalmának új irányáról (B8-0530/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tagállamok államadósságának finanszírozásáról (B8-0531/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-pazarlásról (B8-0538/2015)

utalva

illetékes:

AGRI

- Aymeric Chauprade. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tagállamok családpolitika és egészségügyi politika tekintetében meglévő hatáskörének tiszteletben tartásáról (B8-0543/2015)

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica és Patricija Šulin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nyakkendő európai napjáról (B8-0544/2015)

utalva

illetékes:

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalásra irányuló indítvány az energiaitalok és koffeintartalmú italok címkézéséről (B8-0545/2015)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tehergépjármű-vezetőkkel kapcsolatos kérdésekről Európában (B8-0601/2015)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyermekeltűnésekről (B8-0602/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

- Jonás Fernández. Állásfoglalásra irányuló indítvány az euróövezet bővítéséről (B8-0603/2015)

utalva

illetékes:

ECON

3.2) javaslatok az eljárási szabályzat módosítására (az eljárási szabályzat 227. cikke)

- Morten Messerschmidt és Kazimierz Michał Ujazdowski. Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslat: a 17. és 204. cikk módosítása (a d’Hondt-módszer alkalmazása) (B8-0611/2015)

utalva

illetékes:

AFCO


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000070/2015) felteszi: Marco Valli és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) felteszi: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) felteszi: Burkhard Balz, Alain Lamassoure és Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer és Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) felteszi: Burkhard Balz, Alain Lamassoure és Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer és Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) felteszi: Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) felteszi: Sander Loones és Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) felteszi: Sander Loones és Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) felteszi: Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 14/2015. sz. előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 203. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság 2015. június 8-i ülésén kedvező véleményt adott az eu-LISA strasbourgi építési munkálataira vonatkozó projektről.


13. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Megállapodás az Európai Unió és a Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodáshoz, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltának, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából;

- Megállapodás az Európai Unió és Grenada között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és Saint Lucia között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és a Dominikai Közösség között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

AFET bizottság

- Felkészülés a világszintű humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (2015/2051(INI))
utalva illetékes: DEVE
utalva vélemény: FEMM, AFET

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
utalva illetékes: AGRI
utalva vélemény: ENVI, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
utalva: EMPL
utalva vélemény: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)


15. Ügyrend

Kiosztották a júniusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 560.976/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

- Tadeusz Zwiefka jelentését az Udo Voigt parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A8-0192/2015) és Laura Ferrara jelentését a Sotirios Zarianopoulos parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A8-0191/2015) a JURI bizottság elfogadta és azok felkerültek a szavazások órájának aznapi programjába.

- A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítéséről szóló vita (végleges napirendtervezet, 20. pont) ne korlátozódjon a képviselőcsoportok egy-egy felszólalására, hogy minél több felszólaló kaphasson szót. A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatóságáról szóló vitára (végleges napirendtervezet, 14. pont) így a szavazások órája után kerülne sor.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki támogatja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (129 mellette, 260 ellene, 15 tartózkodás).

Az ügyrendet megállapítják.


16. Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése(2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

(A vita folytatása: 2015.6.24-i jegyzőkönyv, 18. pont)


17. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az indiai parlament (Lok Sabha) Shrimati Sumitra Mahajan elnök által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.

Felszólal: Geoffrey Van Orden, az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke.


18. Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésének előkészítése(2015/2629(RSP))

(A vita kezdete: 2015.6.24-i jegyzőkönyv, 16. pont)

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Emmanouil Glezos.

A vitát berekesztik.


19. Európai Stratégiai Beruházási Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Carlos Zorrinho, és Udo Bullmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Michael Theurer (a CONT bizottság véleményének előadója), Danuta Jazłowiecka (az EMPL bizottság véleményének előadója), Miriam Dalli (az ENVI bizottság véleményének előadója), Kathleen Van Brempt (az ITRE bizottság véleményének előadója), Pascal Durand (az IMCO bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet (a TRAN bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij (a REGI bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Othmar Karas, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor és Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Balczó Zoltán, Marian-Jean Marinescu és Maria João Rodrigues.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain és Eva Paunova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Sógor Csaba és Silvia Costa.

Felszólal: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes és Udo Bullmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.24-i jegyzőkönyv, 23.3. pont .


20. A gazdaságirányítási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások (vita)

Jelentés a gazdaságirányítási keret felülvizsgálatáról: a helyzet áttekintése és kihívások [2014/2145(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anne Sander (az EMPL bizottság véleményének előadója), Gáll-Pelcz Ildikó (az IMCO bizottság véleményének előadója), Sylvie Goulard (az AFCO bizottság véleményének előadója), Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonás Fernández, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer és Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Sotirios Zarianopoulos, független, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Fabio Massimo Castaldo és Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson és Gunnar Hökmark.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Kostas Chrysogonos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elmar Brok.

Felszólal: Jyrki Katainen és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.24-i jegyzőkönyv, 23.5. pont .


21. A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000067/2015) felteszi: Burkhard Balz, Alain Lamassoure és Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer és Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000068/2015) felteszi: Burkhard Balz, Alain Lamassoure és Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer és Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000069/2015) felteszi: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000070/2015) felteszi: Marco Valli és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000071/2015) felteszi: Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000072/2015) felteszi: Sander Loones és Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000073/2015) felteszi: Sander Loones és Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000076/2015) felteszi: Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Stabilitási és Növekedési Paktum alkalmazásának átláthatósága (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones kifejti a kérdéseket B8-0562/2015 és B8-0563/2015.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias és Sylvie Goulard kifejti a kérdéseket B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 és B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Notis Marias és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Jyrki Katainen és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


22. A képviselőcsoportok tagjai

Aymeric Chauprade 2015. június 24-i hatállyal csatlakozik az ENF képviselőcsoporthoz.


23. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


23.1. Sotirios Zarianopoulos parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Sotirios Zarianopoulos parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2015(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0234)


23.2. Udo Voigt parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Udo Voigt parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2072(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0235)


23.3. Európai Stratégiai Beruházási Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0236)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0236)


23.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0237)


23.5. A gazdaságirányítási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások (szavazás)

Jelentés a gazdaságirányítási keret felülvizsgálatáról: a helyzet áttekintése és kihívások [2014/2145(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólal: Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 188. cikkének (1) bekezdése alapján kéri, hogy a jelentést utalják vissza a bizottság elé., Marisa Matias, aki támogatja és Ashley Fox, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (129 mellette, 260 ellene, 15 tartózkodás). A jelentést ezért szavazásra bocsátják.

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az EFDD képviselőcsoport)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette a Verts/ALE képviselőcsoport)

Elutasítva

AZ ECON BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva (P8_TA(2015)0238)


24. A tisztességesebb uniós társaságiadó-rendszerről szóló cselekvési tervvel kapcsolatban elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A tisztességesebb uniós társaságiadó-rendszerről szóló cselekvési tervvel kapcsolatban elfogadott határozat (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Alain Lamassoure, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Miguel Viegas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet és Szanyi Tibor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomáš Zdechovský, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Nagy József, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Sógor Csaba, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Gáll-Pelcz Ildikó, Ricardo Serrão Santos, Tőkés László, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský és Daniel Buda.


26. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

José Manuel Fernandes és Udo Bullmann -jelentés - A8-0139/2015
Marian Harkin és Tomáš Zdechovský

Pervenche Berès -jelentés - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó és Andrejs Mamikins.


27. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


28. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


29. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2015. július 6–9.


30. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat