Rodyklė 
Protokolas
PDF 286kWORD 237k
Trečiadienis, 2015 m. birželio 24 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Frakcijos kūrimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Komitetų sudėtis
 7.Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 9.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 10.Gauti dokumentai
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Darbų programa
 16.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (diskusijos)
 17.Oficialus pasveikinimas
 18.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (diskusijų tęsinys)
 19.Europos strateginių investicijų fondas ***I (diskusijos)
 20.Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (diskusijos)
 21.Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (diskusijos)
 22.Frakcijų sudėtis
 23.Balsuoti skirtas laikas
  23.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  23.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  23.3.Europos strateginių investicijų fondas ***I (balsavimas)
  23.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva (balsavimas)
  23.5.Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (balsavimas)
 24.Sprendimas, priimtas dėl veiksmų plano siekiant sąžiningesnės pelno mokesčio sistemos ES (diskusijos)
 25.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 26.Paaiškinimai dėl balsavimo
 27.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 28.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 29.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 30.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 14.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Frakcijos kūrimas

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento pirnininkas buvo informuotas apie šios frakcijos sukūrimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 2 dalį:

2015 m. birželio 15 d. buvo įsteigta frakcija „Tautų ir laisvės Europa“ (ENF) ir ją sudaro 36 nariai.


4. Parlamento sudėtis

Lenkijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Edward Czesak, kuris pakeis Andrzej Duda, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. birželio 11 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Edward Czesak įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl galimo užginčijimo, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Emmanouil Glezos raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2015 m. liepos 8 d. vidurnakčio.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Parlamentas konstatavo, kad nuo 2015 m. liepos 9 d. Parlamento nario vieta yra laisva ir apie tai pranešė atitinkamai nacionalinei institucijai.

°
° ° °

Marit Paulsen raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2015 m. rugsėjo 30 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos Parlamento nario vieta yra laisva ir apie tai pranešė atitinkamai nacionalinei institucijai.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2015 m. balandžio 27 d. patvirtinti Pirkko Ruohonen-Lerner įgaliojimus.


6. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

JURI komitetas: Edward Czesak vietoj Raffaele Fitto.


7. Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto

Pirmininkas pranešė, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalimi paskelbė priimtinu Richard Sulík pateiktą pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dalinio pakeitimo (B8-0210/2015).

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalimi šis pasiūlymas perduotas atsakingam komitetui, t. y. ECON komitetui.


8. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

ENVI komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2015 m. balandžio 28 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2015)0100(COR01)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


9. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pensijų sistemos įstaigoms taikomų pereinamųjų laikotarpių pratęsimo (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl Australijoje, Bermudoje, Brazilijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje galiojančios ir draudimo bei perdraudimo įmonėms, kurių pagrindinės buveinės yra tose šalyse, taikomos mokumo tvarkos laikino lygiavertiškumo (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl Šveicarijoje galiojančios draudimo bei perdraudimo įmonėms taikomos mokumo ir prudencinės tvarkos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB 172 straipsnio 2 dalį, 227 straipsnio 4 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma fiksuotoji norma, taikoma iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansuojamiems mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų sektoriaus veiksmams (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
perduota nuomonę teikiančiam komitetui: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su IRB metodo taikymo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pereinamuoju laikotarpiu techniniais reguliavimo standartais (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
perduota nuomonę teikiančiam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl informacijos, susijusios su tuo, kaip įstaigos laikosi reikalavimo turėti anticiklinį kapitalo rezervą, atskleidimo pagal 440 straipsnį techninių reguliavimo standartų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėn. atsakingo komiteto prašymu t. y. iki 2015 m. rugpjūčio 28 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (Nauja redakcija) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
Vadovaujantis Sutarties 304 straipsniu Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų priėmimo (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška EGF/2015/000 TA – techninė parama Komisijos iniciatyva) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Pranešimas Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (2014/2145(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirio Zarianopoulo (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (2015/2015(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą (2015/2072(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) Parlamento narių:

3.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos geresnės teisėkūros strategijos atsisakymo (B8-0494/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasibaigusio galiojimo ir sugedusių maisto produktų atsekamumo, reglamentavimo ir priežiūros (B8-0495/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos SGN ženklo apibrėžties ir kokybiškų vietinių produktų apsaugos (B8-0501/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mario Borghezio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karinę tarnybą atlikti norinčių moterų nekaltybės patikrinimo Indonezijoje (B8-0502/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžano – Europa pripažįsta ypatingą Azerbaidžano etninę, religinę ir įsitikinimų toleranciją (B8-0503/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl griežtų taupymo priemonių lemiamo ekonomikos augimo sulėtėjimo (B8-0504/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dvišalių susitarimų, pagrįstų verslo įmonių patekimo į atitinkamas rinkas abipusiškumo kriterijaus taikymu, sudarymo su kai kuriomis Pietryčių Azijos šalimis (B8-0505/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos Nepaprastoji padėtis nedarbo srityje: būtinybė imtis skubių tinkamų veiksmų šioje srityje (B8-0507/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos Nepaprastoji padėtis nedarbo srityje: būtinybė imtis skubių tinkamų veiksmų šioje srityje (B8-0508/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šešėlinės bankininkystės veiklos Europoje apribojimo (B8-0510/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su cholesteroliu strategijos (B8-0511/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų gerovės Sąjungoje bateriniuose narvuose auginant triušius mėsai (B8-0512/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl demokratijos atkūrimo Europoje (B8-0513/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lotynų ir senovės graikų kalbų kaip Europos kilmės kalbų ir kultūros (B8-0514/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų dėl Serbijos stojimo į Europos Sąjungą sustabdymo (B8-0515/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dabartinių Jungtinių Amerikos Valstijų reguliavimo ir techninių standartų integravimo į Europos Komisijos pasiūlymus dėl teisės aktų (B8-0516/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių kultūros paveldo apsaugos (B8-0517/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Vietos valdžios institucijos ir išvestinės finansinės priemonės: pavojingas ryšis“ (B8-0518/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nusikalstamo turto konfiskavimo (B8-0519/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių kultūros sričiai skiriamų lėšų mažinimo (B8-0520/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėlynosios ekonomikos paramos priemonių (B8-0521/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

PECH

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo centrų įsteigimo už ES ribų (B8-0522/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinių įmonių plėtros Europoje (B8-0523/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu ir Nicolas Bay. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl surogatinės motinystės (B8-0524/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Australijos vykdomos migracijos politikos poveikio vertinimo atlikimo (B8-0525/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros Europos valiutos veikimo įvertinimo inicijavimo (B8-0526/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės skatinimo kapitalo rinkų sąjungoje (B8-0527/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokesčių administratorių kovos su mokesčių slėpimu išteklių didinimo ir privačių audito įmonių įtakos Europos lygmens sprendimų priėmimui (B8-0528/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skatinimo investuoti namų ūkių santaupas kapitalo rinkose įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungą (B8-0529/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrų ekonominės politikos gairių (BEPG) turinio perorientavimo (B8-0530/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių valstybės skolos finansavimo (B8-0531/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto švaistymo (B8-0538/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių kompetencijos šeimos ir sveikatos politikos srityse paisymo (B8-0543/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kaklaraiščio dienos (B8-0544/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energinių gėrimų ir gėrimų su kofeinu ženklinimo (B8-0545/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vežėjų problemų Europoje (B8-0601/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų dingimo (B8-0602/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Jonás Fernández. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl euro zonos plėtros (B8-0603/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

3.2) pasiūlymai dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo (227 straipsnis)

- Morten Messerschmidt ir Kazimierz Michał Ujazdowski. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo. Darbo tvarkos taisyklių 17 ir 204 straipsnių keitimas (d'Hondto sistemos taikymas) (B8-0611/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000070/2015), kurį pateikė Marco Valli ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), kurį pateikė Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), kurį pateikė Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), kurį pateikė Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 14/2015.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalį Biudžeto komitetas per 2015 m. birželio 8 d. posėdį pateikė teigiamą nuomonę dėl Agentūros EU-LISA statybos darbų Strasbūre projekto.


13. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos sąjungos ir Rytų Timoro Demokratinės Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Europos Sąjungos ir Grenados susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Sent Lusijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Dominikos Sandraugos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju.


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tavrkos taisyklių 53 straipsnis)

AFET komitetas

- Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas humanitariniais klausimais: humanitarinei pagalbai tenkantys iššūkiai ir galimybės (2015/2051(INI))
perduota atsakingam komitetui: DEVE
nuomonė: FEMM, AFET

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai bei naudojimas ir Tarybos direktyvos 90/167/EEB panaikinimas (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
perduota atsakingam komitetui: : AGRI
nuomonė: ENVI, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
perduota atsakingam komitetui: : EMPL
nuomonė: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


15. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis antrosios birželio mėn. plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 560.976/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

- Tadeusz Zwiefka pranešimas dėl Prašymo atšaukti Parlamento nario Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą (A8-0192/2015) ir Laura Ferrara pranešimas dėl Prašymo atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (A8-0191/2015) buvo priimti JURI komitete ir įtraukti į šios dienos balsuoti skirtą laiką.

- Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama, kad diskusijos dėl Pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas) neapsiribotų frakcijų atstovų pasisakymu ir būtų atviras kitiems kalbėtojams. Todėl diskusijos dėl Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumo (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) turėtų būti nukeltos po balsavimui skirto laiko.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pasisakė už prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (129 balsavo už, 260 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.


16. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, ir Konstantinos Papadakis , nepriklausomas Parlamento narys.

(Diskusijos tęsiamos: 18 punktas)


17. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Shrimati Sumitra Mahajan vadovaujamos delegacijos narius iš Indijos parlamento (Lok Sabha).

Kalbėjo Geoffrey Van Orden, Delegacijos ryšiams su Indija pirmininkas.


18. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (2015/2629(RSP))

(Diskusijų pradžia: 16 punktas)

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Emmanouil Glezos.

Diskusijos baigtos.


19. Europos strateginių investicijų fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Carlos Zorrinho) ir Udo Bullmann pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Michael Theurer (CONT komiteto nuomonės referentas), Danuta Jazłowiecka (EMPL komiteto nuomonės referentė), Miriam Dalli (ENVI komiteto nuomonės referentė), Kathleen Van Brempt (ITRE komiteto nuomonės referentė), Pascal Durand (IMCO komiteto nuomonės referentas), Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentė), Dominique Riquet (TRAN komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Othmar Karas (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Neena Gill), Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu ir Maria João Rodrigues.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Pablo Zalba Bidegain ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor ir Silvia Costa.

Kalbėjo: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 23.3 punktas.


20. Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (diskusijos)

Pranešimas „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“ [2014/2145(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Anne Sander (EMPL komiteto nuomonės referentė), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Sylvie Goulard (AFCO komiteto nuomonės referentė), Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonás Fernández), Michael Theurer ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kostas Chrysogonos), Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer ir Mario Borghezio ENF frakcijos vardu).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Zanni), Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Fabio Massimo Castaldo ir Marco Valli), Marisa Matias, Steven Woolfe (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sylvie Goulard), Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Kostas Chrysogonos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elmar Brok).

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 23.5 punktas.


21. Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000067/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000068/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000069/2015), kurį pateikė Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000070/2015), kurį pateikė Marco Valli ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000071/2015), kurį pateikė Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731 (RSP)) (B8-0561/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000072/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000073/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000076/2015), kurį pateikė Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones pristatė klausimus B8-0562/2015 ir B8-0563/2015.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias ir Sylvie Goulard pristatė klausimus B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 ir B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Notis Marias ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


22. Frakcijų sudėtis

Aymeric Chauprade nuo 2015 m. birželio 24 d. įstojo į ENF frakciją.


23. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


23.1. Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirio Zarianopoulo (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą [2015/2015(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0234)


23.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą [2015/2072(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0235)


23.3. Europos strateginių investicijų fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0236)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0236)


23.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška EGF/2015/000 TA – techninė parama Komisijos iniciatyva) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0237)


23.5. Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (balsavimas)

Pranešimas „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“ [2014/2145(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Kalbėjo: Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnio 1 dalį paprašė grąžinti pranešimą komitetui, Marisa Matias, ji palaikė prašymą, ir Ashley Fox, ji pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (129 balsavo už, 260 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė Verts/ALE frakcija)

Atmesta

ECON KOMITETO PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0238)


24. Sprendimas, priimtas dėl veiksmų plano siekiant sąžiningesnės pelno mokesčio sistemos ES (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Sprendimas, priimtas dėl veiksmų plano siekiant sąžiningesnės pelno mokesčio sistemos ES (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alain Lamassoure PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Miguel Viegas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet ir Tibor Szanyi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tomáš Zdechovský, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


25. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský ir Daniel Buda.


26. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: José Manuel Fernandes ir Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin ir Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó ir Andrejs Mamikins.


27. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


28. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


29. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. liepos 6–9 d..


30. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Teisinis pranešimas - Privatumo politika