Index 
Notulen
PDF 288kWORD 201k
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Oprichting van een fractie
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling commissies
 7.Voorstel voor een besluit van de Unie
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (debat)
 17.Welkomstwoord
 18.Voorbereiding van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (voortzetting van het debat)
 19.Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)
 20.Evaluatie van het kader voor economisch bestuur: balans en uitdagingen (debat)
 21.Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (debat)
 22.Samenstelling fracties
 23.Stemmingen
  
23.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
23.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
23.3.Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)
  
23.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
23.5.Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (stemming)
 24.Besluit over het actieplan voor een billijker stelsel van vennootschapsbelasting in de EU (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Stemverklaringen
 27.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 28.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 29.Rooster van de volgende vergaderingen
 30.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 14.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Oprichting van een fractie

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement op de hoogte is gesteld van de oprichting, overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Reglement, van de volgende fractie:

De Fractie "Europa van Naties en Vrijheid" (ENF) is opgericht met ingang van 15 juni 2015 en bestaat uit 36 leden.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben de verkiezing als lid van het Europees Parlement van Edward Czesak meegedeeld, ter vervanging van Andrzej Duda, met ingang van 11 juni 2015.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, neemt Edward Czesak, zolang zijn geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij de verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Emmanouil Glezos heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 8 juli 2015 om middernacht.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat zijn zetel vacant is met ingang van 9 juli 2015 en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan in kennis.

°
° ° °

Marit Paulsen heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 30 september 2015.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat haar zetel vacant is met ingang van deze datum en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan in kennis.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Pirkko Ruohonen-Lerner met ingang van 27 april 2015.


6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de ECR-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie JURI: Edward Czesak in plaats van Raffaele Fitto.


7. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mee dat hij het voorstel voor een besluit van de Unie ingediend door Richard Sulík uit hoofde van artikel 46, lid 2, van het Reglement, over de wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (B8-0210/2015) ontvankelijk heeft verklaard.

Dit voorstel is, overeenkomstig 46, lid 3, van het Reglement, doorverwezen naar de bevoegde commissie, namelijk de Commissie ECON.


8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie ENVI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 28 april 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


9. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de verlenging van de overgangsperioden voor pensioenregelingen betreft (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten en van toepassing zijn op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met hoofdkantoor in derde landen (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Zwitserland op basis van de artikelen 172, lid 2, 227, lid 4, en 260, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad, van een vast percentage voor concrete acties gefinancierd door de Europese structuur- en investeringsfondsen in de sector onderzoek, ontwikkeling en innovatie (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 juni 2015
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 54 van het Reglement)
voor advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen wat betreft de overgangsregeling voor de behandeling van blootstellingen met betrekking tot aandelen in het kader van de IRB-benadering (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1569/2007 waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2015
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 54 van het Reglement)
voor advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van informatie betreffende de naleving van het vereiste inzake een anticyclische kapitaalbuffer door instellingen krachtens artikel 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie, t/m 28 augustus 2015.
verwezen naar ten principale: ECON


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en deStilleOceaan(ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (herschikking) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot aanvaarding van de wijzigingen in het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Voorstel voor een Besluit van de Raad tot aanvaarding van de wijziging in het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/000 TA - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Verslag over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (2014/2145(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Udo Voigt (2015/2072(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) van de leden

3.1) ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het opgeven van de strategie voor "betere wetgeving" van de Commissie (B8-0494/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de traceerbaarheid en regulering van en het toezicht op levensmiddelen met verlopen vervaldatum en bedorven levensmiddelen (B8-0495/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herdefiniëring van de beschermde geografische aanduiding en de bescherming van plaatselijke producten van topkwaliteit (B8-0501/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mario Borghezio. Ontwerpresolutie over de maagdelijkheidstest voor vrouwelijke rekruten in Indonesië (B8-0502/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Azerbeidzjan: Europa erkent de karakteristieke etnische, religieuze en filosofische tolerantie (B8-0503/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het soberheidsdogma als oorzaak van de vertraging van de groei (B8-0504/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de sluiting met een aantal landen in Zuidoost-Azië van bilaterale overeenkomsten op basis van het criterium van wederkerigheid bij de uitoefening van bedrijfsactiviteiten op de respectieve markten (B8-0505/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over armoedebestrijding in de Europese Unie: een topprioriteit (B8-0507/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodsituatie op het gebied van werkgelegenheid: noodzaak en hoogdringendheid van adequate maatregelen op dit gebied (B8-0508/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de beperking van de activiteiten van het schaduwbankstelsel in Europa (B8-0510/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een strategie voor de strijd tegen cholesterol (B8-0511/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het dierenwelzijn in fokbatterijen voor vleeskonijnen in de Unie (B8-0512/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het herstel van de democratie in Europa (B8-0513/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het Latijn en het Oud-Grieks als oorspronkelijke talen en culturen van Europa (B8-0514/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de onderhandelingen over de toetreding van Servië tot de Europese Unie (B8-0515/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de opname van de regelgevings- en technische situatie in de Verenigde Staten in de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie (B8-0516/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de bescherming van het culturele erfgoed van de lidstaten (B8-0517/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over lokale overheden en derivaten: een riskante verbintenis (B8-0518/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verbeurdverklaring van goederen die het resultaat zijn van illegale activiteiten (B8-0519/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de besparingen van de Europese landen op het gebied van cultuur (B8-0520/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de maatregelen ter ondersteuning van de blauwe economie (B8-0521/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

PECH

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de oprichting van identificatiecentra voor migranten en asielzoekers buiten de EU (B8-0522/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Europa (B8-0523/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu en Nicolas Bay. Ontwerpresolutie over het draagmoederschap (B8-0524/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitvoering van een impactanalyse van het migratiebeleid van Australië (B8-0525/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het starten van een denkproces over wat de Europese eenheidsmunt heeft opgeleverd (B8-0526/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bevordering van publiek-private partnerschappen in het kader van de kapitaalmarktenunie (B8-0527/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verhoging van de middelen van de belastingdiensten in de strijd tegen belastingontduiking en de invloed van particuliere accountantskantoren op het besluitvormingsproces op Europees niveau (B8-0528/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bevordering van de investering van het spaargeld van de gezinnen op de kapitaalmarkten, in het kader van de kapitaalmarktenunie (B8-0529/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een heroriëntering van de inhoud van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) (B8-0530/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de financiering van de overheidsschuld van de lidstaten (B8-0531/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over voedselverspilling (B8-0538/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van de bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van gezins- en gezondheidsbeleid (B8-0543/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de Europese dag van de stropdas (B8-0544/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de etikettering van energiedranken en dranken op basis van cafeïne (B8-0545/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de problematiek van wegvervoerders in Europa (B8-0601/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het verdwijnen van kinderen (B8-0602/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Jonás Fernández. Ontwerpresolutie over de uitbreiding van de eurozone (B8-0603/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

3.2) voorstellen tot wijziging van het Reglement (artikel 227 van het Reglement)

- Morten Messerschmidt en Kazimierz Michał Ujazdowski. Voorstel tot wijziging van het reglement van het Europees Parlement: Wijziging van de artikelen 17 en 204 (toepassing van de methode d'Hondt) (B8-0611/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO


11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000070/2015) van Marco Valli en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) van Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) van Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van het stabiliteits- en groeipact (SGP) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) van Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten de kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 14/2015 goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 203, lid 5, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie, tijdens haar vergadering van 8 juni 2015, een gunstig advies uitgebracht over de geplande bouwwerkzaamheden van het agenstschap eu-LISA in Straatsburg.


13. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomt waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie AFET

- Voorbereiding voor de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (2015/2051(INI))
verwezen naar ten principale: DEVE
voor advies: FEMM, AFET

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeder met medicinale werking en intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI
voor advies: ENVI, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
voor advies: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement).


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van juni II (PE 560.976/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

- Het verslag Tadeusz Zwiefka over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (A8-0192/2015) en het verslag Laura Ferrara over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015) zijn aangenomen in de Commissie JURI en worden ingeschreven op de stemmingen van vandaag.

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie of het debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (punt 20 PDOJ) niet tot een rondvraag aan de fracties kan worden beperkt maar voor een groter aantal sprekers kan worden opengesteld. Het debat over transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (punt 14 PDOJ) zou dan tot na de stemmingen worden uitgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, voor het verzoek.

Bij ES (129 voor, 260 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

(Voortzetting van het debat: punt 18 van de notulen van 24.6.2015)


17. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door zijn president, Shrimati Sumitra Mahajan, geleide delegatie van het parlement van India (Lok Sabha), die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met India.


18. Voorbereiding van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (2015/2629(RSP))

(Aanvang van het debat: punt 16 van de notulen van 24.6.2015)

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos.

Het debat wordt gesloten.


19. Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Carlos Zorrinho, en Udo Bullmann leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Theurer (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Danuta Jazłowiecka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Miriam Dalli (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Kathleen Van Brempt (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Pascal Durand (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu en Maria João Rodrigues.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain en Eva Paunova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor en Silvia Costa.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes en Udo Bullmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 23.3 van de notulen van 24.6.2015.


20. Evaluatie van het kader voor economisch bestuur: balans en uitdagingen (debat)

Verslag over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen [2014/2145(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Sylvie Goulard (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonás Fernández, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Fabio Massimo Castaldo en Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Kostas Chrysogonos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 23.5 van de notulen van 24.6.2015.


21. Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000067/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000068/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000069/2015) van Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2015) van Marco Valli en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000071/2015) van Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van het stabiliteits- en groeipact (SGP) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000072/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000073/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000076/2015) van Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones licht de vragen toe B8-0562/2015 en B8-0563/2015.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias en Sylvie Goulard lichten de vragen toe B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 en B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Notis Marias en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


22. Samenstelling fracties

Aymeric Chauprade heeft zich met ingang van 24 juni 2015 aangesloten bij de ENF-Fractie.


23. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


23.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos [2015/2015(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0234)


23.2. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Udo Voigt [2015/2072(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0235)


23.3. Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0236)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0236)


23.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/000 TA - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0237)


23.5. Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (stemming)

Verslag over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen [2014/2145(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, om overeenkomstig artikel 188, lid 1, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken, Marisa Matias, die dit verzoek steunt, en Ashley Fox, die bezwaar aantekent tegen dit verzoek.

Bij ES (129 voor, 260 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek. Het verslag wordt derhalve in stemming gebracht.

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFDD-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Verts/ALE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE van de Commissie ECON

Aangenomen (P8_TA(2015)0238)


24. Besluit over het actieplan voor een billijker stelsel van vennootschapsbelasting in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit over het actieplan voor een billijker stelsel van vennootschapsbelasting in de EU (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Miguel Viegas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet en Tibor Szanyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


25. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský en Daniel Buda.


26. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag José Manuel Fernandes en Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin en Tomáš Zdechovský

Verslag Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó en Andrejs Mamikins.


27. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


28. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


29. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 6 t/m 9 juli 2015.


30. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Juridische mededeling - Privacybeleid