Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 239k
Środa, 24 czerwca 2015 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Utworzenie grupy politycznej
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji
 7.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Przesunięcie środków
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (debata)
 17.Oficjalne powitanie
 18.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (ciąg dalszy debaty)
 19.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)
 20.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (debata)
 21.Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (debata)
 22.Skład grup politycznych
 23.Głosowanie
  
23.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
23.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Udo Voigta (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
23.3.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (głosowanie)
  
23.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
23.5.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (głosowanie)
 24.Decyzja przyjęta w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 27.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 28.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 29.Kalendarz następnych posiedzeń
 30.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 14.00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Utworzenie grupy politycznej

Przewodniczący oświadczył, że Przewodniczący Parlamentu został poinformowany o utworzeniu zgodnie z art. 32 ust 2 Regulaminu następującej nowej grupy politycznej:

Została utworzona grupa polityczna Europa Narodów i Wolności (ENF) ze skutkiem od dnia 15 czerwca 2015 r. składająca się z 36 posłów.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy polskie powiadomiły o wyborze Edwarda Czesaka na posła do Parlamentu Europejskiego w zastępstwie Andrzeja Dudy ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Edward Czesak bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawuje on żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Emmanouil Glezos zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 8 lipca 2015 r. o północy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od 9 lipca 2015 r. i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Marit Paulsen zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 30 września 2015 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Pirkko Ruohonen-Lerner ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.


6. Skład komisji

Na wniosek grupy ECR Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja JURI: Edward Czesak w miejsce Raffaele Fitta.


7. Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii

Przewodniczący ogłosił, że uznał za dopuszczalny wniosek dotyczący aktu prawnego Unii, złożony przez Richarda Sulíka na mocy art. 46 ust. 2 Regulaminu, w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (B8-0210/2015).

Wniosek ten zostaje przekazany zgodnie z art. 46 ust. 3 Regulaminu właściwej komisji, a mianowicie komisji ECON.


8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja ENVI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu dnia 28 kwietnia 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


9. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przedłużenia okresów przejściowych związanych z systemami programów emerytalnych (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie tymczasowej równoważności systemów wypłacalności obowiązujących w Australii, na Bermudach, w Brazylii, Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych i mających zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, których siedziba znajduje się w tych państwach (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie równoważności obowiązującego w Szwajcarii systemu wypłacalności i systemu nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na podstawie art. 172 ust. 2, art. 227 ust. 4 i art. 260 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI (art. 54 Regulaminu)
odesłano do komisji opiniodawczej: EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących przejściowego stosowania podejścia IRB do ekspozycji kapitałowych (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1569/2007 ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
odesłano do komisji opiniodawczej: JURI (art. 54 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji dotyczących przestrzegania przez instytucje wymogu w zakresie bufora antycyklicznego zgodnie z art. 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące na wniosek komisji przemiotowo właściwej, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r.
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (wersja przekształcona) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
Zgodnie z art. 304 traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/000 TA – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Sprawozdanie w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (2014/2145(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (2015/2015(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Udo Voigta (2015/2072(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) przez posłów

3.1) projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wycofania strategii Komisji dotyczącej lepszego stanowienia prawa (B8-0494/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie identyfikowalności, uregulowania i kontroli przeterminowanych lub zepsutych środków spożywczych (B8-0495/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia pojęcia chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) oraz ochrony lokalnych produktów doskonałości (B8-0501/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie testów dziewictwa dla rekrutów-kobiet w Indonezji (B8-0502/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie Azerbejdżanu: Europa uznaje szczególną tolerancję etniczną, religijną i filozoficzną, która go charakteryzuje (B8-0503/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie polityki oszczędnościowej powodującej spowolnienie wzrostu gospodarczego (B8-0504/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zawarcia z niektórymi krajami Azji Południowo-Wschodniej umów dwustronnych opartych na stosowaniu kryterium wzajemności w dostępie do przedsiębiorczości na odnośnych rynkach (B8-0505/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie walki ze skrajnym ubóstwem w Unii Europejskiej: priorytet numer jeden (B8-0507/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie naglącego charakteru kwestii bezrobocia: konieczność i pilność odpowiednich przepisów w tej dziedzinie (B8-0508/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia działalności w ramach równoległego systemu bankowego w Europie (B8-0510/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie strategii walki z cholesterolem (B8-0511/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu królików mięsnych w chowie klatkowym w Unii (B8-0512/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przywrócenia demokracji w Europie (B8-0513/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie łaciny i greki jako języków i kultur początków Europy (B8-0514/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie przerwania negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej (B8-0515/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie integracji wiedzy prawnej i technicznej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki we wnioskach legislacyjnych Komisji Europejskiej (B8-0516/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego państw członkowskich (B8-0517/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie jednostek samorządu terytorialnego i pochodnych instrumentów finasowych: ryzykowny związek (B8-0518/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konfiskaty dóbr pochodzących z działalności przestępczej (B8-0519/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ograniczania wydatków na kulturę przez państwa członkowskie (B8-0520/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia niebieskiej gospodarki (B8-0521/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

PECH

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia ośrodków identyfikacyjnych dla migrantów i osób ubiegających się o azyl poza UE (B8-0522/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie (B8-0523/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu i Nicolas Bay. Projekt rezolucji w sprawie macierzyństwa zastępczego (B8-0524/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia analizy skutków polityki migracyjnej prowadzonej przez Australię (B8-0525/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie rozpoczęcia refleksji nad bilansem jednolitej waluty europejskiej (B8-0526/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie promowania partnerstwa publiczno-prywatnego w unii rynków kapitałowych (B8-0527/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie podwyższenia poziomu środków, jakimi dysponują organy podatkowe w walce z unikaniem opodatkowania, oraz w sprawie wpływu prywatnych firm audytowych na procesy decyzyjne na szczeblu europejskim (B8-0528/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wspierania inwestowania oszczędności gospodarstw domowych na rynkach kapitałowych w ramach unii rynków kapitałowych (B8-0529/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie określenia na nowo treści ogólnych wytycznych polityki gospodarczej (OWPG) (B8-0530/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie finansowania długu publicznego państw członkowskich (B8-0531/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawienia żywności (B8-0538/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Projekt rezolucji w sprawie poszanowania kompetencji państw członkowskich w dziedzinie polityki rodzinnej i zdrowotnej (B8-0543/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Dnia Krawatu (B8-0544/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie oznakowania napojów energetyzujących i napojów na bazie kofeiny (B8-0545/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie problemów dotyczących przewoźników drogowych w Europie (B8-0601/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zaginięć dzieci (B8-0602/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Jonás Fernández. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia strefy euro (B8-0603/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

3.2) propozycje zmian w Regulaminie (art. 227 Regulaminu)

- Morten Messerschmidt i Kazimierz Michał Ujazdowski. Projekt zmiany w Regulaminie Parlamentu Europejskiego Zmiana w art. 17 i 204 (Zastosowanie metody d'Hondta) (B8-0611/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO


11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000070/2015), które skierowali Marco Valli i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), które skierował Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), które skierowali Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), które skierowali Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Rady: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), które skierowała Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, do Komisji: Przejrzystość paktu stabilności i wzrostu (PSW) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), które skierowali Sander Loones i Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, do Rady: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), które skierowali Sander Loones i Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), które skierowali Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 14/2015.

Zgodnie z art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 r. wydała pozytywną opinię w sprawie projektu agencji eu-LISA dotyczącego prac budowlanych w Strasbugu.


13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowa między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej;

- umowa między Unią Europejską a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- umowa między Unią Europejską a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Dominiki dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- umowa między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych.


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (2015/2051(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE
opinia: FEMM, AFET

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej oraz uchylenie dyrektywy Rady 90/167/EWG (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu).


15. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej czerwcowej sesji plenarnej (PE 560.976/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

- Sprawozdanie Tadeusza Zwiefki w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Udo Voigta (A8-0192/2015) i sprawozdanie Laury Ferrary w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0191/2015) zostały przyjęte w komisji JURI i zostały ujęte w harmonogramie głosowania w dniu dzisiejszym.

- Wniosek grupy Verts/ALE zmierzający do tego, by debata w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej (2526 czerwca) (pkt 20 PDOJ) nie ograniczyła się do prezentacji opinii grup politycznych, ale by rozszerzyć ją w taki sposób, aby więcej mówców mogło zabrać głos. Debata w sprawie przejrzystego stosowania paktu stabilności i wzrostu (pkt 14 PDOJ) zostałaby wówczas odroczona i odbyłaby się po głosowaniu.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek, i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, za wnioskiem.

W GE (przy 129 głosach za, 260 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 18 protokołu z dnia 24.6.2015)


17. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację niższej izby Parlamentu Indii (Lok Sabha) pod przewodnictwem jego przewodniczącej Shrimati Sumitry Mahajan. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

Głos zabrał Geoffrey Van Orden, przewodniczący Delegacji do spraw Stosunków z Indiami.


18. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (2015/2629(RSP))

(Początek debaty: pkt 16 protokołu z dnia 24.6.2015)

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Emmanouil Glezos.

Debata została zamknięta.


19. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Carlosa Zorrinha, i Udo Bullmann przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Michael Theurer (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Danuta Jazłowiecka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Miriam Dalli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Kathleen Van Brempt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Pascal Durand (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Othmar Karas, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Neenę Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu i Maria João Rodrigues.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Pablo Zalba Bidegain i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor i Silvia Costa.

Głos zabrali: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes i Udo Bullmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 23.3 protokołu z dnia 24.6.2015.


20. Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania [2014/2145(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anne Sander (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Sylvie Goulard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonása Fernándeza, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, i Mario Borghezio w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Zanniego, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castalda i Marca Valliego, Marisa Matias, Steven Woolfe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 23.5 protokołu z dnia 24.6.2015.


21. Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000067/2015), które skierowali Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Rady: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000068/2015), które skierowali Burkhard Balz, Alain Lamassoure i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000069/2015), które skierował Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000070/2015), które skierowali Marco Valli i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000071/2015), które skierowała Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, do Komisji: Przejrzystość paktu stabilności i wzrostu (PSW) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000072/2015), które skierowali Sander Loones i Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, do Rady: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000073/2015), które skierowali Sander Loones i Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000076/2015), które skierowali Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones rozwinął pytania B8-0562/2015 i B8-0563/2015.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias i Sylvie Goulard rozwinęli pytania B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 i B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Notis Marias i Gianluca Buonanno.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


22. Skład grup politycznych

Aymeric Chauprade przystąpił do grupy ENF ze skutkiem od dnia 24 czerwca 2015 r.


23. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


23.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa [2015/2015(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0234)


23.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Udo Voigta (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Udo Voigta [2015/2072(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0235)


23.3. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0236)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0236)


23.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2015/000 TA - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0237)


23.5. Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania [2014/2145(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Głos zabrali: Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, w celu zwrócenia się, na podstawie art. 188 ust. 1 Regulaminu, z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji, Marisa Matias, aby poprzeć wniosek, i Ashley Fox przeciw wnioskowi.

W GE (przy 129 głosach za, 260 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFDD)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę Verts/ALE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI komisji ECON

Przyjęto (P8_TA(2015)0238)


24. Decyzja przyjęta w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Miguel Viegas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


25. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský i Daniel Buda.


26. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó i Andrejs Mamikins.


27. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


28. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


29. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 6 do 9 lipca 2015 r.


30. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności