Kazalo 
Zapisnik
PDF 278kWORD 228k
Sreda, 24. junij 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Oblikovanje politične skupine
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Sestava odborov
 7.Predlog za akt Unije
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 10.Predložitev dokumentov
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Razpored dela
 16.Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (razprava)
 17.Dobrodošlica
 18.Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (nadaljevanje razprave)
 19.Evropski sklad za strateške naložbe ***I (razprava)
 20.Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (razprava)
 21.Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (razprava)
 22.Članstvo v političnih skupinah
 23.Čas glasovanja
  
23.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
23.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
23.3.Evropski sklad za strateške naložbe ***I (glasovanje)
  
23.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/000 TA 2015 - tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)
  
23.5.Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (glasovanje)
 24.Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)
 25.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 26.Obrazložitve glasovanja
 27.Popravki in namere glasovanja
 28.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 29.Datum naslednjih sej
 30.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 14.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Oblikovanje politične skupine

Predsedujoči je sporočil, da je predsednik Parlamenta v skladu s členom 32(2) Poslovnika obvestil o ustanovitvi naslednje politične skupine:

Politična skupina "Evropa narodov in svobode" (ENF) je bila ustanovljena z začetkom veljavnosti 15. junija 2015 in ima 36 članov.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni poljski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Andrzeja Dude za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Edward Czesak z začetkom veljavnosti 11. junija 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Edward Czesak polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Emmanouil Glezos je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 8. julija 2015 opolnoči.

V skladu s členom 4(1) in 4(3) Poslovnika je Parlament ugotovil sprostitev sedeža, ki velja od 9. julija 2015, ter o tem obvestil pristojni organ države članice.

°
° ° °

Marit Paulsen je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 30. septembra 2015.

V skladu s členom 4(1) in 4(3) Poslovnika je Parlament ugotovil sprostitev sedeža, ki velja od dneva, ki ga je poslanka v odstopu navedla, ter o tem obvestil pristojni organ države članice.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Pirkko Ruohonen-Lerner z začetkom veljavnosti 27. aprila 2015.


6. Sestava odborov

Na predlog skupine ECR je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

odbor JURI: Edward Czesak namesto Raffaela Fitta.


7. Predlog za akt Unije

Predsednik je oznanil, da je predlog za akt Unije o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (B8-0210/2015), ki ga je vložil Richard Sulík v skladu s členom 46(2) Poslovnika, sprejemljiv.

Predlog je bil v skladu s členom 46(3) Poslovnika posredovan pristojnemu odboru ECON.


8. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor ENVI je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v drugi obravnavi dne 28. aprila 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

V skladu s členom 231( 4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


9. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 5. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 5. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o enakovrednosti veljavnega solventnostnega in bonitetnega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice v Švici na podlagi členov 172(2), 227(4) in 260(3) Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 5. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o določitvi pavšalne stopnje za operacije, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, v skladu z Uredbo (EU) št.1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika)
posredovano za mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 11. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede elementov v zvezi s prospekti in oglaševanjem (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1569/2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. junija 2015
posredovano pristojnemu odboru: ECON (člen 54 Poslovnika)
posredovano za mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotvanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci na zahtevo pristojnega odbora, do 28. avgusta 2015.
posredovano pristojnemu odboru: ECON


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (Prenovitev) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, JURI

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

2) od odborov

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Poročilo o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (2014/2145(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos) (2015/2015(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu (2015/2072(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o opustitvi strategije Komisije za boljšo pripravo zakonodaje (B8-0494/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sledljivosti, regulaciji in nadzoru živilskih proizvodov s pretečenim rokom uporabe ali poškodovanih živilskih proizvodov (B8-0495/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni opredelitvi zaščitene geografske označbe in zaščiti teritorialnih proizvodov odličnosti (B8-0501/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o preverjanju devištva za rekrutinje v Indoneziji (B8-0502/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Azerbajdžanu: Evropa bi morala priznati značilno etnično, versko in filozofsko strpnost te države (B8-0503/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o varčevalni dogmi kot vzroku upočasnjene rasti (B8-0504/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sklepanju dvostranskih pogodb z nekaterimi državami jugovzhodne Azije, ki temeljijo na uporabi merila vzajemnosti pri dostopu do poslovanja na zadevnih trgih (B8-0505/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o boju proti revščini v Evropski uniji: glavna prednostna naloga (B8-0507/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kritičnih razmerah na področju brezposelnosti in o nujno potrebnem ustreznem ukrepanju (B8-0508/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o omejitvi dejavnosti paralelnega bančnega sistema v Evropi (B8-0510/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije o strategiji boja proti holesterolu (B8-0511/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dobrem počutju živali v obratih za baterijsko rejo kuncev za proizvodnjo mesa v Uniji (B8-0512/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni uvedbi demokracije v Evropi (B8-0513/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o latinščini in stari grščini kot o izvornih jezikih in kulturah Evrope (B8-0514/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije o prekinitvi pristopnih pogajanj s Srbijo za članstvo v Evropski uniji (B8-0515/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o vključevanju zakonodajnih in tehničnih standardov Združenih držav Amerike v zakonodajne predloge Evropske komisije (B8-0516/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o zaščiti kulturne dediščine v državah članicah (B8-0517/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o lokalnih organih in izvedenih finančnih instrumentih: tvegana povezava (B8-0518/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaplembi premoženja, pridobljenega z nezakonitimi dejavnostmi (B8-0519/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zmanjšanju sredstev, namenjenih kulturi, v evropskih državah (B8-0520/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ukrepih za podporo modrega gospodarstva (B8-0521/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

PECH

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ustanovitvi centrov za identifikacijo migrantov in prosilcev za azil zunaj EU (B8-0522/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razvoju socialnih podjetij (B8-0523/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu in Nicolas Bay. Predlog resolucije o nadomestnem materinstvu (B8-0524/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvedbi ocene učinka migracijske politike v Avstraliji (B8-0525/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odprtju razprave o pregledu stanja enotne evropske valute (B8-0526/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o spodbujanju javno-zasebnih partnerstev v okviru unije kapitalskih trgov (B8-0527/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o povečanju sredstev za davčne uprave, namenjenih boju proti davčnim izogibanjem, in o vplivu zasebnih revizijskih podjetij na postopek odločanja na evropski ravni (B8-0528/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o spodbujanju vlaganja prihrankov gospodinjstev na kapitalske trge v okviru unije kapitalskih trgov (B8-0529/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o spremembi vsebine v širših smernicah ekonomskih politik (B8-0530/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o financiranju javnega dolga držav članic (B8-0531/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o živilskih odpadkih (B8-0538/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Predlog resolucije o spoštovanju pristojnosti držav članic na področju družinske in zdravstvene politike (B8-0543/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o evropskem dnevu kravate (B8-0544/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o označevanju energetskih pijač in pijač na osnovi kofeina (B8-0545/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o težavah cestnih prevoznikov v Evropi (B8-0601/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izginotju otrok (B8-0602/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Jonás Fernández. Predlog resolucije o razširitvi euroobmočja (B8-0603/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

3.2) predlogi sprememb Poslovnika (člen 227)

- Morten Messerschmidt in Kazimierz Michał Ujazdowski. Predlog spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta: sprememba členov 17 in 204 (uporaba d'Hondtovega sistema) (B8-0611/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000070/2015), ki sta ga postavila Marco Valli in Marco Zanni v imenu skupine EFDD Komisiji: Preglednost izvajanja Pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), ki ga je postavil Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), ki so ga postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer in Michael Theurer v imenu skupine ALDE Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), ki so ga postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer in Michael Theurer v imenu skupine ALDE Svetu: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), ki ga je postavila Elisa Ferreira v imenu skupine S&D Komisiji: Preglednost pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), ki sta ga postavila Sander Loones in Bernd Lucke v imenu skupine ECR Svetu: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), ki sta ga postavila Sander Loones in Bernd Lucke v imenu skupine ECR Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), ki so ga postavili Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Preglednost pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 14/2015.

V skladu s členom 203(5) finančne uredbe je Odbor za proračun na seji dne 8. junija 2015 dal pozitivno mnenje o projektu za gradnjo agencije eu-LISA v Strasbourgu.


13. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum med Evropsko unijo in Demokratično republiko Vzhodni Timor o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike k Evropski uniji;

- Sporazum med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.


14. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AFET

- Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (2015/2051(INI))
posredovano pristojni: DEVE
mnenje: FEMM, AFET

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ter razveljavitev Direktive Sveta 90/167/EGS (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
posredovano pristojni : AGRI
mnenje: ENVI, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika).


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo junijsko delno zasedanje (PE 560.976/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

- Poročilo Tadeusz Zwiefka o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu (A8-0192/2015) in poročilo Laura Ferrara o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (A8-0191/2015) sta bili sprejeti v odboru JURI in vključeni v čas glasovanja tega dne.

- Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o pripravi zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) (točka 20 PDOJ) ne omeji zgolj na izmenjavo mnenj med političnimi skupinami, da bi se razprava omogočila večjemu številu govorcev. Razprava o preglednosti pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (točka14 PDOJ) bi torej potekala po času glasovanja.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljil, in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo podprla.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (129 glasov za, 260 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

S tem je bil določen razpored dela.


16. Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

(Nadaljevanje razprave: točka 18 zapisnika z dne 24.6.2015)


17. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji indijskega parlamenta (Lok Sabha) pod vodstvom predsednice Šrimati Sumitre Mahadžan, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

Govoril je Geoffrey Van Orden, predsednik Delegacije za odnose z Indijo.


18. Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) (2015/2629(RSP))

(Začetek razprave: točka 16 zapisnika z dne 24.6.2015)

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je Emmanouil Glezos.

Razprava se je zaključila.


19. Evropski sklad za strateške naložbe ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Carlos Zorrinho, in Udo Bullmann sta predstavila poročilo.

Govorila sta Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Michael Theurer (pripravljavec mnenja odbora CONT), Danuta Jazłowiecka (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Miriam Dalli (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Kathleen Van Brempt (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Pascal Durand (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Dominique Riquet (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij (pripravljavec mnenja odbora REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Manfred Weber v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu in Maria João Rodrigues.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain in Eva Paunova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor in Silvia Costa.

Govorili so Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes in Udo Bullmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 23.3 zapisnika z dne 24.6.2015.


20. Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (razprava)

Poročilo o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi [2014/2145(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès je predstavila poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Anne Sander (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Sylvie Goulard (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Esther de Lange v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonás Fernández, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer in Mario Borghezio v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Fabio Massimo Castaldo in Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson in Gunnar Hökmark.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Kostas Chrysogonos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Elmar Brok.

Govorila sta Jyrki Katainen in Pervenche Berès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 23.5 zapisnika z dne 24.6.2015.


21. Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000067/2015), ki so ga postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer in Michael Theurer v imenu skupine ALDE Svetu: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000068/2015), ki so ga postavili Burkhard Balz, Alain Lamassoure in Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer in Michael Theurer v imenu skupine ALDE Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000069/2015), ki ga je postavil Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000070/2015), ki ga je postavil Marco Valli in Marco Zanni v imenu skupine EFDD Komisiji: Preglednost izvajanja Pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000071/2015), ki ga je postavila Elisa Ferreira v imenu skupine S&D Komisiji: Preglednost pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000072/2015), ki sta ga postavila Sander Loones in Bernd Lucke v imenu skupine ECR Svetu: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000073/2015), ki sta ga postavila Sander Loones in Bernd Lucke v imenu skupine ECR Komisiji: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000076/2015), ki so ga postavili Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Preglednost pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Sander Loones je predstavil vprašanji B8-0562/2015 in B8-0563/2015.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias in Sylvie Goulard so predstavili vprašanja B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 in B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Steeve Briois v imenu skupine ENF, Notis Marias in Gianluca Buonanno.

Govorila sta Jyrki Katainen in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


22. Članstvo v političnih skupinah

Aymeric Chauprade se je pridružil skupini ENF z začetkom veljavnosti dne 24. junija 2015.


23. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


23.1. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos) [2015/2015(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0234)


23.2. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu [2015/2072(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0235)


23.3. Evropski sklad za strateške naložbe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0236)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0236)


23.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/000 TA 2015 - tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0237)


23.5. Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (glasovanje)

Poročilo o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi [2014/2145(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Govorile so Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, ki je na podlagi člena 188(1) Poslovnika zahtevala, da se poročilo vrne odboru, Marisa Matias, ki je zahtevo podprla, in Ashley Fox, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (129 glasov za, 260 glasov proti, 15 vzdržanih glasov). Posledično je bilo poročilo dano na glasovanje.

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je predložila skupina EFDD)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je predložila skupina Verts/ALE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE odbora ECON

Sprejeto (P8_TA(2015)0238)


24. Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Alain Lamassoure v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Miguel Viegas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet in Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tomáš Zdechovský, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


25. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský in Daniel Buda.


26. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó in Andrejs Mamikins.


27. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


28. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


29. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 6. do 9. julija 2015.


30. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov