Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 200k
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Bildande av en politisk grupp
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Utskottens sammansättning
 7.Förslag till unionsrättsakt
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Anslagsöverföringar
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Arbetsplan
 16.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (debatt)
 17.Välkomsthälsning
 18.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (fortsättning på debatten)
 19.Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
 20.Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (debatt)
 21.Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (debatt)
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Omröstning
  
23.1.Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
23.2.Begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
23.3.Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)
  
23.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  
23.5.Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (omröstning)
 24.Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Röstförklaringar
 27.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 28.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 29.Datum för nästa sammanträdesperiod
 30.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 14.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Bildande av en politisk grupp

Talmannen meddelade att parlamentets talman hade informerats om bildandet, i enlighet med artikel 32.2 i arbetsordningen, av följande politiska grupp:

Den politiska gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF) bildades den 15 juni 2015 och består av 36 ledamöter.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Edward Czesak hade valts till ledamot av Europaparlamentet och skulle ersätta Andrzej Duda med verkan från den 11 juni 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Edward Czesak fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Emmanouil Glezos hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från midnatt den 8 juli 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med den 9 juli 2015 och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Marit Paulsen hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 30 september 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta..


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Pirkko Ruohonen-Lerner med verkan från den 27 april 2015.


6. Utskottens sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

JURI-utskottet: Edward Czesak i stället för Raffaele Fitto.


7. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen meddelade att han hade förklarat att förslaget till unionsrättsakt från Richard Sulík om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (B8-0210/2015) hade lagts fram i enlighet med bestämmelserna i artikel 46.2 i arbetsordningen.

Detta förslag hänvisas i enlighet med artikel 46.3 i arbetsordningen till ansvarigt utskott, det vill säga ECON-utskottet.


8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet ENVI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 28 april 2015 inför antagandet av direktiv (EU) 2015/… om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om tillfällig likvärdighet hos de solvensordningar som gäller i Australien, Bermuda, Brasilien, Kanada, Mexiko och Amerikas förenta stater och som gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag med huvudkontor i dessa länder (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om likvärdighet för den solvens- och tillsynsordning för försäkrings- och återförsäkringsföretag som gäller i Schweiz på grundval av artiklarna 172.2, 227.4 och 260.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, av en schablonsats för insatser inom sektorn forskning, utveckling och innovation som finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen)
Hänvisat till rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för övergångsbehandling enligt internmetoden för riskklassificering av aktieexponeringar (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG vad gäller uppgifter i prospekt och annonsering (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 1569/2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 54 i arbetsordningen)
Hänvisat till rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för offentliggörande av information vad gäller instituts efterlevnad av kravet på en kontracyklisk kapitalbuffert i enlighet med artikel 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader på begäran av ansvarigt utskott, fram till den 28 augusti 2015.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD))
I enlighet med artikel 304 i fördraget skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, JURI

- Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (2014/2145(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (2015/2015(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (2015/2072(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) från ledamöterna

3.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om övergivande av kommissionens strategi för bättre lagstiftning (B8-0494/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om spårbarhet, reglering och övervakning när det gäller utgångna eller otjänliga livsmedelsprodukter (B8-0495/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en ändring av märkningen skyddad geografisk beteckning (SGB) och skyddet av lokala kvalitetsprodukter (B8-0501/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om oskuldstester för rekryter i Indonesien (B8-0502/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Azerbajdzjan: europeiskt erkännande av den särskilda etniska, religiösa och filosofiska tolerans som kännetecknar landet (B8-0503/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtstramningsdoktrinen som orsak till försvagad tillväxt (B8-0504/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ingåendet av bilaterala avtal med vissa länder i Sydostasien baserade på tillämpningen av kriteriet för ömsesidighet när det gäller behörigheten att bedriva verksamhet på de respektive marknaderna. (B8-0505/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kampen mot fattigdom inom EU: en topprioritering (B8-0507/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den katastrofala arbetslösheten och behovet av brådskande åtgärder (B8-0508/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om en begränsning av verksamheten inom det parallella banksystemet i Europa (B8-0510/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om en strategi för att bekämpa kolesterol (B8-0511/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om djurskyddet för burkaniner i köttproduktionen inom Europeiska unionen (B8-0512/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättandet av demokratin i Europa (B8-0513/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om latin och klassisk grekiska som ursprungsspråk och ursprungskulturer i Europa (B8-0514/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om att avbryta Europeiska unionens anslutningsförhandlingar med Serbien (B8-0515/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om att normer och tekniska standarder från Förenta staterna tas med i kommissionens lagstiftningsförslag (B8-0516/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om skydd för medlemsstaternas kulturarv (B8-0517/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om lokala myndigheter och derivatkontrakt: en riskfylld kombination (B8-0518/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förverkande av tillgångar som härrör från illegal verksamhet (B8-0519/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de europeiska ländernas nedskärningar inom kultursektorn (B8-0520/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder till stöd för den blå ekonomin (B8-0521/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

PECH

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om inrättande av förvarsenheter för migranter och asylsökande utanför EU (B8-0522/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utvecklingen av sociala företag i Europa (B8-0523/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu och Nicolas Bay. Förslag till resolution om surrogatmoderskap (B8-0524/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om genomförandet av en konsekvensbedömning av Australiens migrationspolitik (B8-0525/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om inledande av en debatt om resultatet av den gemensamma europeiska valutan (B8-0526/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om främjande av offentlig-privata partnerskap inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0527/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en utökning av skattemyndigheternas medel för att bekämpa skatteflykt och om de privata revisionsföretagens inflytande över beslutsfattandet på europeisk nivå (B8-0528/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om främjande av investeringar av hushållens sparkapital på kapitalmarknaderna inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0529/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ny inriktning av innehållet i de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (B8-0530/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om finansieringen av medlemsstaternas offentliga skulder (B8-0531/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om matsvinnet (B8-0538/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om respekt för medlemsstaternas behörighet på området för familjepolitik och hälso- och sjukvård (B8-0543/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om Europeiska slipsdagen (B8-0544/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om märkning av energidrycker och koffeinhaltiga drycker (B8-0545/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om de problem som fraktförare upplever i Europa (B8-0601/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om försvunna barn (B8-0602/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Jonás Fernández. Förslag till resolution om utvidgningen av euroområdet (B8-0603/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

3.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

- Morten Messerschmidt och Kazimierz Michał Ujazdowski. Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning – Ändring av artiklarna 17 och 204 (tillämpning av d'Hondt-systemet) (B8-0611/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000070/2015) från Marco Valli och Marco Zanni för EFDD-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

- (O-000069/2015) från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) från Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Transparens i samband med stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) från Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 14/2015.

I enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen beslutade budgetutskottet vid sitt sammanträde den 8 juni 2015 att tillstyrka byggnadsarbetsprojektet för byrån eu-LISA i Strasbourg.


13. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

- Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen,

- Avtal mellan Europeiska unionen och Grenada om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

- Avtal mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

- Avtal mellan Europeiska unionen och Samväldet Dominica om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

- Avtal mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.


14. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (2015/2051(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE
rådgivande utskott: FEMM, AFET

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juni II (PE 560.976/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 152 i arbetsordningen):

- Betänkandet av Tadeusz Zwiefka om begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (A8-0192/2015) och betänkandet av Laura Ferrara om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (A8-0191/2015) hade antagits i JURI-utskottet och tagits upp på föredragningslistan för dagens omröstning.

- Verts/ALE-gruppen hade begärt att debatten om förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (punkt 20 i PDOJ) inte skulle begränsas till en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna, utan att fler talare skulle få möjlighet att yttra sig. Debatten om insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (punkt 14 i PDOJ) skulle därmed flyttas och hållas efter omröstningen.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen stödde den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (129 röster för, 260 röster emot, 15 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

(Fortsättningen på debatten: punkt 18 i protokollet av den 24.6.2015)


17. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från det indiska parlamentet (Lok Sabha), som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av talmannen, Shrimati Sumitra Mahajan.

Talare: Geoffrey Van Orden, ordförande för delegationen för förbindelserna med Indien.


18. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (2015/2629(RSP))

(Inledningen av debatten: punkt 16 i protokollet av den 24.6.2015)

Talare: Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen) och Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Emmanouil Glezos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carlos Zorrinho, och Udo Bullmann redogjorde för betänkandena.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Michael Theurer (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Danuta Jazłowiecka (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Miriam Dalli (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Kathleen Van Brempt (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Pascal Durand (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Manfred Weber för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Othmar Karas, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Neena Gill; Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu och Maria João Rodrigues.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė; Pablo Zalba Bidegain och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor och Silvia Costa.

Talare: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes och Udo Bullmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 23.3 i protokollet av den 24.6.2015.


20. Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (debatt)

Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar [2014/2145(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Anne Sander (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Sylvie Goulard (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Esther de Lange för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonás Fernández; Michael Theurer för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos; Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke; Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Mario Borghezio för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Zanni; Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo och Marco Valli; Marisa Matias, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard; Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok.

Talare: Jyrki Katainen och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 23.5 i protokollet av den 24.6.2015.


21. Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2015) från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2015) från Marco Valli och Marco Zanni för EFDD-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000071/2015) från Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Transparens i samband med stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000072/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000073/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000076/2015) från Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones utvecklade frågorna B8-0562/2015 och B8-0563/2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias och Sylvie Goulard utvecklade frågorna B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 och B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Notis Marias och Gianluca Buonanno.

Talare: Jyrki Katainen och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. De politiska gruppernas sammansättning

Aymeric Chauprade hade anslutit sig till ENF-gruppen med verkan från den 24 juni 2015.


23. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


23.1. Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet [2015/2015(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0234)


23.2. Begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet [2015/2072(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0235)


23.3. Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0236)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0236)


23.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0237)


23.5. Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (omröstning)

Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar [2014/2145(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Talare: Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, begärde, i enlighet med artikel 188.1 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet; Marisa Matias argumenterade för begäran; Ashley Fox argumenterade emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (129 röster för, 260 röster emot, 15 nedlagda röster). Betänkandet gick därmed till omröstning.

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från EFDD-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ECON-utskottet

Antogs (P8_TA(2015)0238)


24. Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marju Lauristin; Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský och Daniel Buda.


26. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Manuel Fernandes och Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin och Tomáš Zdechovský

Betänkande Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó och Andrejs Mamikins.


27. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


28. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


29. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 69 juli 2015.


30. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy