Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 6 юли 2015 г. - Страсбург

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за лицензии за внос, пускането в свободно обращение и доказателството за рафиниране на захарни продукти от код по КН 1701 по преференциални споразумения за пазарните години 2015/2016 и 2016/2017, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 891/2009 на Комисията (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 юни 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за установяването на мерки за опазване на рибните стопанства за защита на рифовите зони във водите под суверенитета на Дания в Балтийско море и Категат (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 юни 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегирано решение на Комисията относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на продуктите за съоръжения за отпадъчни води в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирано решение на Комисията относно установяването на системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, приложими за геосинтетиците и сродните на тях продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията относно класифицирането на експлоатационните показатели за реагирането спрямо огън на строителните материали в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 625/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност