Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισμα προϊόντων ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 23 Ιουνίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία των ζωνών με υφάλους που υπάγονται στην κυριαρχία της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα και στον πορθμό Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 25 Ιουνίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των προϊόντων για αποχετευτικά έργα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που ισχύουν για τα γεωσυνθετικά και συναφή προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 625/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του στις 2 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου