Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 6. jūlijs - Strasbūra

10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko 2015./2016. un 2016./2017. tirdzniecības gadam papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz cukura produktu ar KN kodu 1701 importa licences pieteikumiem, laišanu brīvā apgrozībā un rafinēšanas apliecinājumu saskaņā ar preferenču nolīgumiem, un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 23. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt rifu zonas Dānijas suverenitātē esošajos ūdeņos Baltijas jūrā un Kategatā (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām notekūdeņu tehnoloģijām paredzēto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām ģeosintētisko un saistīto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 625/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika