Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 6 juli 2015 - Straatsburg

10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft invoercertificaataanvragen, het in het vrije verkeer brengen en het bewijs van raffinage van suikerproducten van GN-code 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten, voor de verkoopseizoenen 2015/2016 en 2016/2017, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 891/2009 van de Commissie (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2015

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van rifgebieden in onder de soevereiniteit van Denemarken vallende wateren in de Oostzee en het Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 juni 2015

Verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van rioleringsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van geosynthetisch materiaal en aanverwante producten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr.305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake blootstellingen aan overgedragen kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende instellingen (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juli 2015

Verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid