Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - Strasburg

10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz, dopuszczenia do swobodnego obrotu i dowodu przeprowadzenia rafinacji produktów cukrowniczych o kodzie CN 1701 w ramach umów preferencyjnych, na lata gospodarcze 2015/2016 i 2016/2017, oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 czerwca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony obszarów występowania raf na wodach podlegających zwierzchnictwu Danii w Morzu Bałtyckim i cieśninie Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 czerwca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 625/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności