Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie (EÚ) Komisie, ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o dovozné licencie, prepustenie do voľného obehu a dôkaz o rafinácii výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 v rámci preferenčných dohôd, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júna 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie (EÚ) Komisie, ktorým sa zavádzajú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov s cieľom chrániť zóny útesov vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť Dánska v Baltskom mori a prielive Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. júna 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) o uplatniteľných systémoch na posudzovanie aoverovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) o uplatniteľných systémoch na posudzovanie aoverovanie nemennosti parametrov geosyntetík asúvisiacich výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 625/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie vpostaveníinvestora, sponzora, pôvodného veriteľa aoriginátora vsúvislosti sexpozíciami vočipresunutému kreditnému riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 2. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia