Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 juli 2015 - Strasbourg

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på ansökningar om importlicens, övergång till fri omsättning och bevis på raffinering av sockerprodukter enligt KN-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal, för regleringsåren 2015–2016 och 2016–2017 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 juni 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 juni 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade beslut (EU) om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 625/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 2 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy