Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000075/2015 (B8-0564/2015)

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12. Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2015) που κατέθεσαν οι Roberto Gualtieri και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Αρχική αντίδραση στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών" (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Burkhard Balz αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Markus Ferber, Neena Gill, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Siegfried Mureşan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Roberto Gualtieri και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου