Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0215/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0215/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

13. Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Η Sirpa Pietikäinen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiziana Beghin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Benedek Jávor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho και Csaba Molnár.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Barbara Kappel.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου