Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0249

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

14. Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα [2014/2146(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0187/2015)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT) και Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot και Zbigniew Kuźmiuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου