Seznam 
Zápis
PDF 252kWORD 196k
Pondělí, 6. července 2015 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví (Přípomínka událostí ve Srebrenici)
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Plán práce
 12.Vytváření unie kapitálových trhů (rozprava)
 13.Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (rozprava)
 14.Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (rozprava)
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (krátké přednesení)
 17.Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (krátké přednesení)
 18.Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (krátké přednesení)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Dílčí zasedání od 6. do 9. července 2015

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Prohlášení předsednictví (Přípomínka událostí ve Srebrenici)

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 20. výročí masakru ve Srebrenici.

Parlament držel minutu ticha.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vystoupil Ivan Jakovčić s žádostí, aby bylo na čtvrteční pořad jednání zařazeno usnesení o Srebrenici (předseda poslance požádal, aby žádost předložil při přijímání plánu práce).

Vystoupili: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer a Gianni Pittella k postoji předsedy k referendu, které se dne 5. července 2015 konalo v Řecku.


4. Složení Parlamentu

Jörg Leichtfried písemně oznámil, že s platností od 24. června 2015 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


5. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU: Davor Ivo Stier

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


6. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Výbor TRAN předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P6_TA(2008)0030(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst L 52, 27.2.2008, s. 3) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 31. ledna 2008 k přijetí výše uvedené směrnice (P6_TA(2008)0030 (Úř. věst. C 68 E, 21.3.2009, s. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Oprava P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) byla oznámena na plenárním zasedání dne 24. června 2015 (bod 8 zápisu ze dne 24.6.2015).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal níže uvedený akt, který byl od skončení předchozího zasedání přijat řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 – 2015/0009(COD)).

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 8. července 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 2015, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2014 - postoj Rady ze dne 19. června 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie - postoj Rady ze dne 19. června 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Reakce na migrační tlaky - postoj Rady ze dne 19. června 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 připojený k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Belgické království a Polská republika zmocňují k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouská republika se zmocňuje k přistoupení k uvedené úmluvě (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

2) z parlamentních výborů

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) a o zrušení rozhodnutí 2005/681/SVV (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 604/2013, pokud jde o určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu nezletilé osoby bez doprovodu, která nemá žádného rodinného příslušníka, sourozence nebo příbuzného oprávněně pobývajícího na území některého členského státu (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Zpráva o odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (2014/2147(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Zpráva o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (2014/2245(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Zpráva o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení (2014/2231(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Zpráva o „lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích“ (2014/2232(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou Faerské ostrovy přistupují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Zpráva o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU (2014/2233(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Zpráva o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (2014/2244(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Zpráva o vyhýbání se daňovým povinnostem a o daňových únicích, sociální ochraně a rozvoji v rozvojových zemích (2015/2058(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Zpráva o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (2014/2146(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A8-0189/2015)

- Zpráva o bezpečnostních výzvách v regionu Blízkého východu a severní Afriky a o výhledech na dosažení politické stability (2014/2229(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Zpráva o přezkumu evropské politiky sousedství (2015/2002(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Zpráva o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (2015/2040(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Bettiny Michelle Jakobsenové členkou Účetního dvora (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2015/2100(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Zpráva o Iniciativě zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst (2014/2238(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Zpráva o programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti (2014/2150(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2014/2256(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 - reakce na migrační tlaky (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Zpráva o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (2014/2208(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (2015/2074(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2015 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise, připojený k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000075/2015), kterou pokládají Roberto Gualtieri a Burkhard Balz za výbor ECON Komisi: První reakce Parlamentu na zelenou knihu Komise o vytváření unie kapitálových trhů (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o dovozní licence, propuštění do volného oběhu a doklad o rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. června 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. června 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na geosyntetika a související výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o klasifikaci reakce stavebních výrobků naoheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. července 2015
předáno příslušnému výboru: ECON


11. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání červencového plenárního zasedání 2015 (PE 563.528/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- Předseda navrhl, aby bylo prohlášení Komise o přípravě pracovního programu Komise na rok 2016 (bod 85 PDOJ) zařazeno jako první bod na odpolední pořad jednání a aby nahradilo závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a současnou situaci v Řecku. Dále navrhl, aby byla prohlášení Evropské rady a Komise o závěrech Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a o současné situaci v Řecku (bod 75 PDOJ) zařazena jako druhý bod na středeční dopolední pořad jednání.

Parlament tento návrh schválil.

- Vystoupili: Guy Verhofstadt s žádostí, aby se této rozpravy zúčastnili řecký premiér Alexis Tsipras a předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, a k této žádosti Rebecca Harms a Peter van Dalen (předseda odpověděl, že pozvání předá).

- Žádost, kterou předložil Emmanouil Glezos a 51 poslanců, aby bylo na úterní odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o německém dluhu po druhé světové válce.

Vystoupili: Emmanouil Glezos s odůvodněním žádosti, Gabriele Zimmer ve prospěch žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Středa

- Druhým bodem dopoledního pořadu jednání budou prohlášení Evropské rady a Komise o závěrech Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a o současné situaci v Řecku. Tento bod nahradí prohlášení Komise o přípravě pracovního programu Komise na rok 2016, které je přesunuto na úterní odpoledne.

Hlasování tudíž začne ve 13:00.

Čtvrtek

- Vystoupili: Marietje Schaake s žádostí, aby byla její zpráva o lidských právech a technologiích ve třetích zemích (A8-0178/2015) přesunuta na první zářijové dílčí zasedání, a Josef Weidenholzer ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.

- Žádost, aby byla rozprava o připomínce událostí ve Srebrenici zařazena jako první bod dopoledního pořadu jednání. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Ivan Jakovčić s odůvodněním žádosti, Knut Fleckenstein ve prospěch žádosti a Geoffrey Van Orden rovněž ve prospěch žádosti.

Lhůty jsou stanoveny takto:

- návrhy usnesení: úterý 7. července 2015 v 10:00;

- pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení: středa 8. července 2015 ve 12:00;

- pozměňovací návrhy ke společným návrhům usenesení: středa 8. července 2015 ve 13:00.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Franz Obermayr.


12. Vytváření unie kapitálových trhů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000075/2015), kterou pokládají Roberto Gualtieri a Burkhard Balz za výbor ECON Komisi: První reakce Parlamentu na zelenou knihu Komise o vytváření unie kapitálových trhů (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Burkhard Balz rozvinul otázku.

Jonathan Hill (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Pervenche Berès za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Markus Ferber, Neena Gill, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupil Paul Tang.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn a Seán Kelly.

Vystoupil Jonathan Hill.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Roberto Gualtieri a Burkhard Balz za výbor ECON týkající se vytváření unie kapitálových trhů (2015/2634(RSP)) (B8-0655/2015)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 9.7.2015.


13. Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (rozprava)

Zpráva o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství [2014/2208(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen uvedla zprávu.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tiziana Beghin (navrhovatelka výboru EMPL), Benedek Jávor (navrhovatel výboru ITRE), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Massimo Paolucci za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho a Csaba Molnár.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Barbara Kappel.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 9.7.2015.


14. Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (rozprava)

Zpráva o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků [2014/2146(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Petri Sarvamaa (navrhovatel výboru CONT) a Gabriel Mato za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Richard Ashworth za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot a Zbigniew Kuźmiuk.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Phil Hogan a James Nicholson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 7.7.2015.


15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin a Alojz Peterle.


16. Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (krátké přednesení)

Zpráva o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU [2014/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Ruža Tomašić.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 7.7.2015.


17. Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (krátké přednesení)

Zpráva o odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià a Jonathan Arnott.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 7.7.2015.


18. Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě [2014/2244(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 7.7.2015.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 563.528/OJMA).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí