Index 
Jegyzőkönyv
PDF 253kWORD 200k
2015. július 6., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata (Megemlékezés Srebrenicáról)
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.Ügyrend
 12.Tőkepiaci unió kiépítése (vita)
 13.Erőforrás-hatékonyság: úton a körforgásos gazdaság felé (vita)
 14.A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése (vita)
 15.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 16.Az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra kezdeményezéseire gyakorolt külső hatása (rövid ismertetés)
 17.A gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulása (rövid ismertetés)
 18.A multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakítása (rövid ismertetés)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata (Megemlékezés Srebrenicáról)

Az elnök nyilatkozatban emlékezik meg a szrebrenicai mészárlás 20. évfordulójáról.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Felszólal: Ivan Jakovčić, aki kéri, hogy a csütörtöki napirendbe vegyenek fel egy Szrebrenicáról szóló állásfoglalást (az elnök felkéri, hogy az ügyrend elfogadásakor terjessze elő kérelmét).

Felszólal: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer és Gianni Pittella az elnök 2015. július 5-i görög népszavazással kapcsolatos álláspontjáról.


4. A Parlament tagjai

Jörg Leichtfried írásban közölte, hogy 2015. június 24-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a PPE képviselőcsoport:

AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés: Davor Ivo Stier

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A TRAN bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

P6_TA(2008)0030(COR01) helyesbítés a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 52., 2008.2.27., 3. o.) (az Európai Parlament által 2008. január 31-én a fent említett irányelv elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont (P6_TA(2008)0030 (HL C 68. E, 2009.3.21., 44. o.) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

°
° ° °

A P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) helyesbítést a 2015. június 24-i plenáris ülésen jelentették be (2015.6.24-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a legutóbbi ülés óta a Tanács elnökével közösen aláírta az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályt:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Az elnök közli, hogy 2015. július 8-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről (kodifikált szöveg) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez: A 2014-es pénzügyi év többletének beállítása a költségvetésbe – A Tanács 2015. június 19-i álláspontja (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Az EU Szolidaritási Alapjának Románia, Bulgária és Olaszország javára történő igénybevételére vonatkozó javaslatot kísérő, a 2015-ös általános költségvetéshez készült 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet – A Tanács 2015. június 19-i álláspontja (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez: A migrációs áramlatok kezelése - A Tanács 2015. június 19-i álláspontja (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

ITRE, LIBE

- Javaslat a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1995.május29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Javaslat tanácsi határozatra a Belga Királyság és a Lengyel Köztársaság arra való felhatalmazásáról, hogy a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezményt (CMNI) megerősítsék, valamint az Osztrák Köztársaság arra való felhatalmazásáról, hogy csatlakozzon ahhoz (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének (CEPOL) létrehozásáról, valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Jelentés a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal, testvérrel vagy hozzátartozóval nem rendelkező, kísérő nélküli kiskorúak nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása tekintetében történő módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló javaslatról (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Jelentés a gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulásáról (2014/2147(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Jelentés a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról: a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások (2014/2245(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Jelentés a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett mértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Jelentés az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenységeinek értékelése (2014/2231(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Jelentés az emberi jogokról és a technológiáról: megfigyelési rendszerek és hálózati behatoló rendszerek hatása az emberi jogokra a harmadik országokban (2014/2232(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Ajánlástervezet a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Jelentés az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról (2014/2233(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Jelentés a multimodális integrált jegyértékesítési rendszer megvalósításáról Európában (2014/2244(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Jelentés az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról (2015/2058(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Jelentés az uniós tejágazat kilátásairól – a tejágazati csomag végrehajtásának felülvizsgálata (2014/2146(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: David McAllister (A8-0189/2015)

- Jelentés a közel-keleti és észak-afrikai régió biztonsági kihívásairól és a politikai stabilitás kilátásairól (2014/2229(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Jelentés az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról (2015/2002(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Ajánlás a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Jelentés a bizottsági meghallgatásokkal kapcsolatos eljárásokról és gyakorlatokról, a 2014. évi eljárásból levonható tanulságokról (2015/2040(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Jelentés Bettina Michelle Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2015/2100(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Jelentés a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Jelentés a „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezésről: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása (2014/2238(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Jelentés a „Célravezető és hatásos szabályozás programról (REFIT): helyzetkép és kilátások” (2014/2150(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Jelentés az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról (2014/2256(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Romániában, Bulgáriában és Olaszországban) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – Válasz a migrációs nyomásra (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Jelentés az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé (2014/2208(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Jelentés a 2016. évi költségvetés tervezetéről folytatandó háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról (2015/2074(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2014-es pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 4/2015. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Románia, Bulgária és Olaszország javára történő igénybe vételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 1/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (amely az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot kíséri) (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000075/2015), felteszi: Roberto Gualtieri és Burkhard Balz, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság tőkepiaci unió kiépítéséről szóló zöld könyvére adott első válasz (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Európai biztonsági stratégia (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai biztonsági stratégia (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 1701 KN-kód alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékekre vonatkozóan a behozatali engedély iránti kérelmek, a szabad forgalomba bocsátás és a finomítás elvégzésének igazolása tekintetében történő, a 2015/2016. és a 2016/2017. gazdasági évekre szóló kiegészítéséről, valamint a 376/2008/EK és a 891/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 23.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Dánia felségterületéhez tartozó balti-tengeri és kattegatbeli vizek zátonyterületeinek védelmét szolgáló halászati állományvédelmi intézkedések meghatározásáról (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 25.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a geoműanyagok és kapcsolódó termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről szóló 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


11. Ügyrend

Kiosztották a 2015. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 563.528/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

- Az elnök először is azt javasolja, hogy A Bizottság 2016. évi munkaprogramjának előkészítése című bizottsági nyilatkozat (a PDOJ 85. pontja) legyen a délutáni ülés első pontja a 2015. június 25–26-i Európai Tanács következtetései és az aktuális görög helyzet helyett, másodszor pedig azt, hogy a szerda délelőtti ülés második pontja legyen az Európai Tanács és a Bizottság „A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet” témában tett nyilatkozata (a PDOJ 75. pontja).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Felszólal: Guy Verhofstadt, aki kéri, hogy a vitán vegyen részt Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök és az eurócsoport elnöke, Jeroen Dijsselbloem, majd ezt követően a kéréssel kapcsolatban felszólal Rebecca Harms és Peter van Dalen (az elnök azt válaszolja. hogy továbbítani fogja a meghívást).

Emmanouil Glezos és 51 másik képviselő azt kéri, hogy a kedd délutáni napirendre vegyék fel a Bizottság Németország II. világháború utáni adósságáról szóló nyilatkozatát.

Felszólal: Emmanouil Glezos, aki indokolja a kérelmet, Gabriele Zimmer, a kérelem mellett, és Cristian Dan Preda a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A délelőtti ülés második pontja az Európai Tanács és a Bizottság „A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet” témában tett nyilatkozata lesz. Ez a pont váltja a Bizottság 2016. évi munkaprogramjának előkészítéséről szóló bizottsági nyilatkozatot, amelyet kedd délután tárgyalnak.

A fentiek következtében a szavazás 13.00 órakor kezdődik.

Csütörtök

Felszólal: Marietje Schaake, aki kéri, hogy az emberi jogokról és a technológiáról a harmadik országokban témájú jelentését (A8-0178/2015) halasszák el a szeptemberi I. ülésre, és Josef Weidenholzer, a kérelem mellett.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

- Arra irányuló kérelem, hogy a délelőtti ülés első pontjaként folytassanak vitát „Megemlékezés Szrebrenicáról” címmel, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnak le.

Felszólal: Ivan Jakovčić, aki indokolja a kérelmet, Knut Fleckenstein a kérelem mellett, és Geoffrey Van Orden, szintén a kérelem mellett.

A benyújtási határidőket az alábbiaknak megfelelően állapítják meg:

- állásfoglalási indítványok: 2015. július 7., kedd, 10.00 óra;

- módosítások az állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok: 2015. július 8., szerda, 12.00 óra;

- módosítások a közös állásfoglalási indítványhoz: 2015. július 8., szerda, 13.00 óra.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Franz Obermayr.


12. Tőkepiaci unió kiépítése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000075/2015), felteszi: Roberto Gualtieri és Burkhard Balz, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság tőkepiaci unió kiépítéséről szóló zöld könyvére adott első válasz (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Burkhard Balz kifejti a kérdést.

Jonathan Hill (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol Doru-Claudian Frunzulică kékkártyás kérdésére is, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Markus Ferber, Neena Gill, aki nem hajlandó válaszolni David Coburn kékkártyás kérdésére, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, aki nem hajlandó válaszolni David Coburn kékkártyás kérdésére, és Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn és Seán Kelly.

Felszólal: Jonathan Hill.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Roberto Gualtieri és Burkhard Balz, az ECON bizottság nevében, a tőkepiaci unió kiépítéséről (2015/2634(RSP)) (B8-0655/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.3. pont .


13. Erőforrás-hatékonyság: úton a körforgásos gazdaság felé (vita)

Jelentés az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé [2014/2208(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Tiziana Beghin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Benedek Jávor (az ITRE bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho és Csaba Molnár.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato és Barbara Kappel.

Felszólal: Jyrki Katainen és Sirpa Pietikäinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.1. pont .


14. A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése (vita)

Jelentés az uniós tejágazat kilátásairól – A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése [2014/2146(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Petri Sarvamaa (a CONT bizottság véleményének előadója) és Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot és Zbigniew Kuźmiuk.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič és Mairead McGuinness.

Felszólal: Phil Hogan és James Nicholson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.7-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


15. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin és Alojz Peterle.


16. Az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra kezdeményezéseire gyakorolt külső hatása (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról [2014/2233(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández és Ruža Tomašić.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.7.7-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


17. A gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulása (rövid ismertetés)

Jelentés a gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulásáról [2014/2147(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià és Jonathan Arnott.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.7.7-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


18. A multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakítása (rövid ismertetés)

Jelentés a multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakításáról [2014/2244(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.7.7-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 563.528/OJMA).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat