Rodyklė 
Protokolas
PDF 246kWORD 200k
Pirmadienis, 2015 m. liepos 6 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas (Srebrenicos žudynių metinių minėjimas)
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Darbų programa
 12.Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas (diskusijos)
 13.Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas (diskusijos)
 14.ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (diskusijos)
 15.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 16.ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms (trumpas pristatymas)
 17.Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (trumpas pristatymas)
 18.Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (trumpas pristatymas)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas (Srebrenicos žudynių metinių minėjimas)

Pirmininkas padarė pareiškimą 20-ųjų Srebrenicos žudynių metinių minėjimo proga.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Kalbėjo Ivan Jakovčić, jis paprašė, kad į ketvirtadienio darbotvarkę būtų įtraukta rezoliucija dėl Srebrenicos (Pirmininkas jo paprašė pateikti prašymą, kai bus tvirtinama Darbų programa).

Kalbėjo: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer ir Gianni Pittella, dėl Pirmininko pozicijos dėl 2015 m. liepos 5 d. referendumo Graikijoje.


4. Parlamento sudėtis

Jörg Leichtfried raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2015 m. birželio 24 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja: Davor Ivo Stier

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

TRAN komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/6/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (OL L 52, 2008 2 27, p. 3) klaidų ištaisymas P6_TA(2008)0030(COR01) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2008 m. sausio 31 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą (P6_TA(2008)0030 (OL C 68 E, 2009 3 21, p. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

2015 m. birželio 24 d. plenarinėje sesijoje buvo paskelbta apie klaidų ištaisymąP8_TA-PROV(2015)0100(COR01) (2015 06 24 protokolo 8 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad po paskutinės sesijos kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šį pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtą teisės aktą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienis 8 liepos 2015 pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas 2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas. 2014 m. finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą - 2015 m. birželio 19 d. Tarybos pozicija (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas, pridedamas prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai - 2015 m. birželio 19 d. Tarybos pozicija (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Reagavimas į migracijos spaudimą - 2015 m. birželio 19 d. Tarybos pozicija (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą, projekto (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI), o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), taip pat panaikinamas ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatos, pagal kurias nustatoma valstybė narė, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų, pateiktų nelydimų nepilnamečių, neturinčių teisėtai valstybėje narėje esančių šeimos narių, brolių, seserų ar giminaičių, nagrinėjimą (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Pranešimas dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 m. reformos (2014/2147(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Pranešimas Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje skatinimas (2014/2245(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Pranešimas Naujasis ES požiūris į žmogaus teises ir demokratiją. Nuo pat Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo dienos vykdytos veiklos įvertinimas (2014/2231(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Pranešimas Žmogaus teisės ir technologija: įsilaužimo ir sekimo sistemų poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse (2014/2232(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, sudarymo projekto (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, sudarymo projekto (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Pranešimas dėl ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse (2014/2233(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Pranešimas dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo (2014/2244(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Pranešimas dėl mokesčių vengimo ir slėpimo – su valdymu, socialine apsauga ir vystymusi besivystančiose šalyse susijusių problemų (2015/2058(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Pranešimas ES pieno sektoriaus perspektyvos. Pieno sektoriaus aktų rinkinio įgyvendinimo peržiūra (2014/2146(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0189/2015)

- Pranešimas dėl saugumo iššūkių Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvų (2014/2229(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Pranešimas dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo (2015/2002(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Deklaracijos dėl žvejybos ES vandenyse netoli Prancūzijos Gvianos kranto esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje galimybių suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu projekto (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Pranešimas Komisijos narių klausymų procedūros ir praktika: 2014 m. proceso pamokos (2015/2040(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Bettiną Michellę Jakobsen Audito Rūmų nare (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (2015/2100(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Pranešimas Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą (2014/2238(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Pranešimas Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva (2014/2150(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Pranešimas dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo (2014/2256(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto – reagavimas į migracijos spaudimą (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Pranešimas „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ (2014/2208(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2016 m. biudžeto projekto (2015/2074(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projekto, kuriuo įtraukiamas 2014 finansinių metų perteklius (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis – Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000075/2015), kurį pateikė Roberto Gualtieri ir Burkhard Balz ECON komiteto vardu Komisijai: Pradinė reakcija į Komisijos žaliąją knygą "Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas" (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl cukraus produktų, kurių KN kodas 1701 ir kurie importuojami pagal lengvatinius susitarimus, importo licencijų paraiškų, išleidimo į laisvą apyvartą ir rafinavimą patvirtinančio įrodymo 2015–2016 ir 2016–2017 prekybos metais ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės siekiant apsaugoti rifų zonas Danijai priklausančiuose Baltijos jūros ir Kategato sąsiaurio vandenyse (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl nuotėkų technikos produktams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl geosintetikai ir susijusiems produktams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 625/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. liepos mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 563.528/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

– Pirmininkas pasiūlė: pirma, Komisijos pareiškimą dėl „Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 85 punktas) įtraukti į darbotvarkę pirmu punktu po pietų vietoj Europos Vadovų Tarybos (2015 m. birželio 25–26 d.) išvadų ir dabartinės padėties Graikijoje ir, antra, antru punktu į trečiadienio ryto darbotvarkę įtraukti Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. birželio 25–26 d.) ir Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2015 m. liepos 7 d.) išvados bei dabartinė padėtis Graikijoje“ (galutinio darbotvarkės projekto 75 punktas).

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Kalbėjo: Guy Verhofstadt, jis paprašė, kad šiose diskusijose dalyvautų Graikijos Ministras Pirmininkas A. Tsipras ir Euro grupės pirmininkas J. Dijsselbloem, ir dėl šio prašymo Rebecca Harms ir Peter van Dalen (Pirmininkas atsakė, kad perduos kvietimą).

Emmanouil Glezos ir 51 nario prašymas, kurio siekiama į antradienio popietės darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl Vokietijos skolos po II pasaulinio karo.

Kalbėjo: Emmanouil Glezos, jis pagrindė prašymą, Gabriele Zimmer, jis pritarė prašymui, ir Cristian Dan Preda, nepritarė prašymui.

Parlamentas atmetė prašymą

Trečiadienis

– Antras ryto punktas – Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl Europos Vadovų Tarybos (2015 m. birželio 25–26 d.) ir Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2015 m. liepos 7 d.) išvadų bei dabartinės padėties Graikijoje. Šis punktas pakeis Komisijos pareiškimą dėl Komisijos 2016 m. darbo programos rengimo, kuris buvo perkeltas į antradienio popietę.

Todėl balsavimas prasidės 13.00 val.

Ketvirtadienis

Kalbėjo: Marietje Schaake, ji paprašė, kad jos pranešimas dėl Žmogaus teisių ir technologijos trečiosiose šalyse (A8-0178/2015) būtų perkeltas į Pirmąją rugsėjo mėn. sesiją, ir Josef Weidenholzer, jis pasisakė už prašymą.

Parlamentas patenkino prašymą

– Prašymas pirmu punktu ryte įtraukti diskusijas dėl „Srebrenicos minėjimo“, kurios būtų užbaigtos pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu.

Kalbėjo Ivan Jakovčić, jis pagrindė prašymą, Knut Fleckenstein, jis pasisakė už pasiūlymą, ir Geoffrey Van Orden, taip pat už pasiūlymą.

Nustatyti šie pateikimo teriminai:

– pasiūlymams dėl rezoliucijų: 2015 m. liepos 7 d., antradienis, 10 val.;

– pasiūlymų dėl bendros rezoliucijos pakeitimams; pasiūlymams dėl bendros rezoliucijos: 2015 m. liepos 8 d., trečiadienis, 12 val.;

– pasiūlymų dėl bendros rezoliucijos pakeitimams: 2015 m. liepos 8 d., trečiadienis, 13 val.

Parlamentas patenkino prašymą

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Franz Obermayr.


12. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2015), kurį pateikė Roberto Gualtieri ir Burkhard Balz, ECON komiteto vardu, Komisijai: Pradinė reakcija į Komisijos žaliąją knygą "Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas" (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri pristatė klausimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Burkhard Balz pristatė klausimą.

Jonathan Hill (Komisijos narys) atsakė į klausimą

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Markus Ferber, Neena Gill, ji atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, jis atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn, ir Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn ir Seán Kelly.

Kalbėjo Jonathan Hill.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

Roberto Gualtieri ir Burkhard Balz, ECON komiteto vardu, dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.3 punktas.


13. Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas (diskusijos)

Pranešimas „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ [2014/2208(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Tiziana Beghin (EMPL komiteto nuomonės referentė), Benedek Jávor (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, , nepriklausomas Parlamento narys, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Piernicola Pedicini), Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho ir Csaba Molnár.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ir Barbara Kappel.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Sirpa Pietikäinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.1 punktas.


14. ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (diskusijos)

Pranešimas „ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga“ [2014/2146(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Petri Sarvamaa (CONT komiteto nuomonės referentas) ir Gabriel Mato PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot ir Zbigniew Kuźmiuk.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Phil Hogan ir James Nicholson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 07 protokolo 5.12 punktas.


15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin ir Alojz Peterle.


16. ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ES nepriklausančiose šalyse [2014/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 07 07 protokolo 5.13 punktas.


17. Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos [2014/2147(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 07 07 protokolo 5.14 punktas.


18. Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo [2014/2244(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 07 07 protokolo 5.8 punktas.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 563.528/OJMA).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika