Indekss 
Protokols
PDF 247kWORD 199k
Pirmdiena, 2015. gada 6. jūlijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums (Srebreņicas notikumu pieminēšana)
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Darba kārtība
 12.Kapitāla tirgu savienības izveide (debates)
 13.Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (debates)
 14.Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (debates)
 15.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām (īss izklāsts)
 17.Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas (īss izklāsts)
 18.Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā (īss izklāsts)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums (Srebreņicas notikumu pieminēšana)

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, lai pieminētu divdesmito gadadienu kopš Srebreņicas slaktiņa.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Uzstājās Ivan Jakovčić, pieprasot ceturtdienas darba kārtībā iekļaut rezolūciju par Srebreņicu (sēdes vadītājs viņam lūdza šo prasību izteikt tad, kad tiks apstiprināta darba kārtība).

Uzstājās Rebecca Harms, Gabriele Zimmer un Gianni Pittella – par priekšsēdētāja nostāju attiecībā uz 2015. gada 5. jūlija referendumu Grieķijā.


4. Parlamenta sastāvs

Jörg Leichtfried ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2015. gada 24. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja: Davor Ivo Stier.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


6. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

TRAN komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums (P6_TA(2008)0030(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvā 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (OV L 52, 27.2.2008., 3. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2008. gada 31. janvārī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P6_TA(2008)0030 (OV C 68 E, 21.3.2009., 44. lpp.) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.

°
° ° °

Par minēto kļūdu labojumu (P8_TA-PROV(2015)0100(COR01)) paziņoja 2015. gada 24. jūnija plenārsēdē (24.6.2015. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopš pagājušās sesijas viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD)).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 8. jūlijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā (kodificēta redakcija) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienībassistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikumaizstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (pārstrādāta redakcija) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

JURI (Reglamenta 104. pants)

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts – 2014. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana – Padomes 2015. gada 19. jūnija nostāja (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts – reakcija uz migrācijas spiedienu – Padomes 2015. gada 19. jūnija nostāja (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1995. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1683/1995, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru attiecīgi pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) un Austrijas Republiku — pievienoties tai (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

TRAN

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (Cepol) un atceļ un aizstāj Padomes Lēmumu 2005/681/TI (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0048/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 604/2013 groza attiecībā uz tās dalībvalsts noteikšanu, kura ir atbildīga par tāda starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, ko iesniedzis nepilngadīgais bez pavadības, kuram nav ģimenes locekļa, brāļa vai māsas vai radinieka, kas likumīgi atrodas dalībvalstī (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0168/2015).

- Ziņojums par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas (2014/2147(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Nuno Melo (A8-0170/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Georgi Pirinski (A8-0172/2015).

- Ziņojums par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā (2014/2245(INI)) - REGI komiteja - Referents: Tamás Deutsch (A8-0173/2015).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - ENVI komiteja - Referente: Esther Herranz García (A8-0176/2015).

- Ziņojums par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — darbību, ko Eiropas Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums (2014/2231(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015).

- Ziņojums par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs (2014/2232(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0178/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0179/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0180/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina „Apvārsni 2020”, un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno „Kodolsintēze enerģijas ieguvei” (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0181/2015).

- Ziņojums par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES (2014/2233(INI)) - INTA komiteja - Referents: Jan Zahradil (A8-0182/2015).

- Ziņojums par dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešanu Eiropā (2014/2244(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015).

- Ziņojums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs (2015/2058(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Elly Schlein (A8-0184/2015).

- Ziņojums par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (2014/2146(INI)) - AGRI komiteja - Referents: James Nicholson (A8-0187/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Ivo Vajgl (A8-0188/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0189/2015).

- Ziņojums par drošības problēmām Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzēm uz politisko stabilitāti (2014/2229(INI)) - AFET komiteja - Referents: Vincent Peillon (A8-0193/2015).

- Ziņojums par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu (2015/2002(INI)) - AFET komiteja - Referents: Eduard Kukan (A8-0194/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomikas zonā (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0195/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas Kopienu (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015).

- Ziņojums par Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotām procedūrām un praksi — 2014. gadā gūtā pieredze (2015/2040(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Richard Corbett (A8-0197/2015).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Bettina Michelle Jakobsen par Revīzijas palātas locekli (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0198/2015).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2015/2100(INI)) - PECH komiteja - Referents: Peter van Dalen (A8-0200/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Peter van Dalen (A8-0201/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - JURI komiteja - Referents: Jiří Maštálka (A8-0202/2015).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - JURI komiteja - Referents: Jiří Maštálka (A8-0203/2015).

- Ziņojums par videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīvu — darbvietu izveides potenciāla izmantošana zaļajā ekonomikā (2014/2238(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Jean Lambert (A8-0204/2015).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Laura Agea (A8-0205/2015).

- Ziņojums par normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) — pašreizējais stāvoklis un perspektīva (2014/2150(INI)) - JURI komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015).

- Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (2014/2256(INI)) - JURI komiteja - Referente: Julia Reda (A8-0209/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015).

- Ziņojums par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku (2014/2208(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015).

- Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu (2015/2074(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu — 2014. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu Rumānijai, Bulgārijai un Itālijai (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektu, III iedaļa — Komisija, kas pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000075/2015), kuru uzdeva Roberto Gualtieri un Burkhard Balz ECON komitejas vārdā Komisijai:Sākotnējā atbilde uz Komisijas zaļo grāmatu par kapitāla tirgu savienības veidošanu (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko 2015./2016. un 2016./2017. tirdzniecības gadam papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz cukura produktu ar KN kodu 1701 importa licences pieteikumiem, laišanu brīvā apgrozībā un rafinēšanas apliecinājumu saskaņā ar preferenču nolīgumiem, un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 23. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt rifu zonas Dānijas suverenitātē esošajos ūdeņos Baltijas jūrā un Kategatā (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām notekūdeņu tehnoloģijām paredzēto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām ģeosintētisko un saistīto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 1. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 625/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


11. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 563.528/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

- Priekšsēdētājs ierosināja, pirmkārt, iekļaut Komisijas paziņojumu Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana” (GDKP 85. punkts) kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā, ar to aizstājot punktu “2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā”, un, otrkārt, kā otro punktu trešdienas rīta darba kārtībā iekļaut “2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā” (GDKP 75. punkts).

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Uzstājās Guy Verhofstadt, kurš pieprasīja, lai šajās debatēs piedalītos Grieķijas premjerministrs Aléxis Tsipras un Eurogrupas priekšsēdētājs Jeroen Dijsselbloem, kā arī Rebecca Harms un Peter van Dalen – par šo pieprasījumu (sēdes vadītājs atbildēja, ka nodos tālāk šo uzaicinājumu).

Emmanouil Glezos un 51 deputāta pieprasījums iekļaut otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā Komisijas paziņojumu par Vācijas parādu pēc Otrā Pasaules kara.

Uzstājās Emmanouil Glezos, kurš pamatoja pieprasījumu, Gabriele Zimmer – atbalstot šo pieprasījumu, un Cristian Dan Preda – pret šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

- Rīta darba kārtības otrais punkts būs “2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā”. Šis punkts aizstās Komisijas paziņojumu par Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošanu, kurš pārcelts uz otrdienas pēcpusdienu.

Līdz ar to balsošana sāksies plkst. 13.00.

Ceturtdiena

- Uzstājās Marietje Schaake, pieprasot, lai viņas ziņojums par cilvēktiesībām un tehnoloģijām trešās valstīs (A8-0178/2015) tiktu pārcelts uz septembra pirmo sesiju, un Josef Weidenholzer, atbalstot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

- Pieprasījums iekļaut debates par punktu “Srebreņicas notikumu pieminēšana”, kuras noslēdz rezolūcijas priekšlikumu iesniegšana, kā pirmo punktu rīta darba kārtībā.

Uzstājās Ivan Jakovčić, pamatojot šo pieprasījumu, Knut Fleckenstein – atbalstot šo pieprasījumu un Geoffrey Van Orden – arī atbalstot šo pieprasījumu.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

- rezolūcijas priekšlikumi: otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs, plkst. 10.00;

- rezolūcijas priekšlikumu grozījumi; kopīgi rezolūcijas priekšlikumi: trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs, plkst. 12.00;

- kopīgo rezolūcijas priekšlikumu grozījumi: trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs, plkst. 13.00.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Franz Obermayr.


12. Kapitāla tirgu savienības izveide (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000075/2015) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri un Burkhard Balz ECON komitejas vārdā Komisijai: Sākotnējā atbilde uz Komisijas zaļo grāmatu par kapitāla tirgu savienības veidošanu (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015).

Roberto Gualtieri izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Burkhard Balz izvērsa jautājumu.

Jonathan Hill (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Markus Ferber, Neena Gill, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Siegfried Mureşan.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Tang.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn un Seán Kelly.

Uzstājās Jonathan Hill.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Roberto Gualtieri un Burkhard Balz ECON komitejas vārdā – par kapitāla tirgu savienības izveidi (2015/2634(RSP)) (B8-0655/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.3. punkts.


13. Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (debates)

Ziņojums par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku [2014/2208(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015).

Sirpa Pietikäinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Tiziana Beghin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Benedek Jávor (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho un Csaba Molnár.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato un Barbara Kappel.

Uzstājās Jyrki Katainen un Sirpa Pietikäinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.1. punkts.


14. Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (debates)

Ziņojums par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana [2014/2146(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0187/2015).

James Nicholson iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Petri Sarvamaa (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs) un Gabriel Mato PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot un Zbigniew Kuźmiuk.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič un Mairead McGuinness.

Uzstājās Phil Hogan un James Nicholson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2015. protokola 5.12. punkts.


15. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin un Alojz Peterle.


16. ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām (īss izklāsts)

Ziņojums par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES [2014/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A8-0182/2015).

Jan Zahradil iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Ruža Tomašić.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.7.2015. protokola 5.13. punkts.


17. Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas (īss izklāsts)

Ziņojums par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas [2014/2147(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0170/2015).

Nuno Melo iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià un Jonathan Arnott.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.7.2015. protokola 5.14. punkts.


18. Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā (īss izklāsts)

Ziņojums par dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešanu ES [2014/2244(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015).

Dieter-Lebrecht Koch iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.7.2015. protokola 5.8. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 563.528/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika