Index 
Notulen
PDF 250kWORD 173k
Maandag 6 juli 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter (Herdenking van Srebrenica)
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (debat)
 13.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (debat)
 14.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven (korte presentatie)
 17.De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 (korte presentatie)
 18.Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (korte presentatie)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter (Herdenking van Srebrenica)

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de herdenking van de massamoord in Srebrenica twintig jaar geleden.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Jakovčić, die verzoekt om op de agenda van donderdag een resolutie over Srebrenica te plaatsen (de Voorzitter vraagt hem zijn verzoek in te dienen bij de goedkeuring van de "Regeling van de werkzaamheden").

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, Gabriele Zimmer en Gianni Pittella, over het standpunt van de Voorzitter in verband met het referendum van 5 juli 2015 in Griekenland.


4. Samenstelling Parlement

Jörg Leichtfried heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 24 juni 2015.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Davor Ivo Stier

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


6. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie TRAN heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P6_TA(2008)0030(COR01) op Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (PB L 52 van 27.2.2008, blz. 3) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 31 januari 2008 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn (P6_TA(2008)0030 (PB C 68 E van 21.3.2009, blz. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

°
° ° °

Rectificatie P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) is tijdens de plenaire vergadering aangekondigd op 24 juni 2015 (punt 8 van de notulen van 24.6.2015).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij sinds de onderbreking van de vorige vergadering, tezamen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

De Voorzitter deelt mede woensdag 8 juli 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor het kalenderjaar 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2015: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2014 - Standpunt van de Raad van 19 juni 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2015 in verband met het voorstel voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië - Standpunt van de Raad van 19 juni 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2015: Aanpak van de migratiedruk - Standpunt van de Raad van 19 juni 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

TRAN

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Verslag inzake de groente- en fruitsector sinds de hervorming in 2007 (2014/2147(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Verslag over investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (2014/2245(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Verslag inzake de nieuwe benadering van de EU van mensenrechten en democratie - evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) sinds de oprichting (2014/2231(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Verslag over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in derde landen (2014/2232(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Verslag over het externe effect van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven in landen buiten de EU (2014/2233(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Verslag over totstandbrenging van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (2014/2244(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Verslag inzake belastingontwijking en belastingontduiking als uitdagingen voor bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden (2015/2058(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Verslag over de vooruitzichten van de zuivelmarkt van de EU - Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (2014/2146(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0189/2015)

- Verslag over de veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit (2014/2229(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (2015/2002(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van de verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in de wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans-Guyana (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Verslag over de procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 (2015/2040(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Verslag over de voordracht van Bettina Michelle Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2015/2100(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (gecodificeerde tekst) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Verslag over het initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten (2014/2238(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Verslag over het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten (2014/2150(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2014/2256(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom, ingediend door Finland) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Ingaan op migratiedruk (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Verslag over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (2014/2208(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016 (2015/2074(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, in verband met het voorstel voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie, in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000075/2015) van Roberto Gualtieri en Burkhard Balz, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Eerste reactie op het Groenboek "Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie" van de Commissie (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft invoercertificaataanvragen, het in het vrije verkeer brengen en het bewijs van raffinage van suikerproducten van GN-code 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten, voor de verkoopseizoenen 2015/2016 en 2016/2017, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 891/2009 van de Commissie (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2015

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van rifgebieden in onder de soevereiniteit van Denemarken vallende wateren in de Oostzee en het Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 juni 2015

Verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van rioleringsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van geosynthetisch materiaal en aanverwante producten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr.305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juli 2015

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake blootstellingen aan overgedragen kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende instellingen (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juli 2015

Verwezen naar ten principale: ECON


11. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli 2015 (PE 563.528/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- De Voorzitter stelt ten eerste voor de verklaring van de Commissie over de "Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016" (punt 85 PDOJ) als eerste punt 's middags op de agenda te plaatsen, ter vervanging van de conclusies van de Europese Raad (25 en 26 juni 2015) en de huidige situatie in Griekenland, en ten tweede de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie over de "conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland"(punt 75 PDOJ) als tweede punt op de agenda van woensdagochtend te plaatsen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

- Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, die wenst dat de Griekse premier, Alexis Tsipras, en de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, aan dit debat deelnemen, en, over dit verzoek, door Rebecca Harms en Peter van Dalen (de Voorzitter antwoordt dat hij de uitnodiging zal doorspelen).

- Verzoek van Emmanouil Glezos en 51 leden om een verklaring van de Commissie over de Duitse schuld na de Tweede Wereldoorlog op de agenda van dinsdagmiddag te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos, die het verzoek motiveert, Gabriele Zimmer, vóór het verzoek, en Cristian Dan Preda tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Woensdag

- Het tweede punt 's ochtends worden de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie over de Conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland. Dit punt vervangt de verklaring van de Commissie over de voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016, dat naar dinsdagmiddag is verplaatst.

De stemmingen zullen bijgevolg om 13.00 uur beginnen.

Donderdag

- Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake om te vragen dat haar verslag over mensenrechten en technologie in derde landen (A8-0178/2015) naar de vergaderperiode van september I wordt verschoven, en Josef Weidenholzer, vóór het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek om toevoeging van een debat over "De herdenking van Srebrenica", afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, als eerste punt 's ochtends.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Jakovčić, die het verzoek motiveert, Knut Fleckenstein, vóór het verzoek, en Geoffrey Van Orden, eveneens vóór het verzoek.

De indieningstermijnen worden als volgt vastgesteld:

- ontwerpresoluties: dinsdag 7 juli 2015, om 10 uur;

- amendementen op de ontwerpresoluties; gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 8 juli 2015, om 12 uur;

- amendementen op de gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 8 juli 2015, om 13 uur.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr.


12. Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000075/2015) van Roberto Gualtieri en Burkhard Balz, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Eerste reactie op het Groenboek "Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie" van de Commissie (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Burkhard Balz licht de vraag toe.

Jonathan Hill (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Markus Ferber, Neena Gill, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Tang.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Roberto Gualtieri en Burkhard Balz, namens de Commissie ECON, over het opbouwen van een kapitaalmarktenunie 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 9.7.2015.


13. Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (debat)

Verslag over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie [2014/2208(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiziana Beghin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Benedek Jávor (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho en Csaba Molnár.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato en Barbara Kappel.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 9.7.2015.


14. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (debat)

Verslag over de vooruitzichten van de zuivelmarkt van de EU - evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket [2014/2146(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) en Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot en Zbigniew Kuźmiuk.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en James Nicholson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 7.7.2015.


15. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin en Alojz Peterle.


16. De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven (korte presentatie)

Verslag over de externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private partnerschappen in landen buiten de EU [2014/2233(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 7.7.2015.


17. De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 (korte presentatie)

Verslag over de sector groenten en fruit sinds de hervorming van 2007 [2014/2147(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 7.7.2015.


18. Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (korte presentatie)

Verslag over de invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa [2014/2244(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 7.7.2015.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 563.528/OJMA).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridische mededeling - Privacybeleid