Kazalo 
Zapisnik
PDF 240kWORD 196k
Ponedeljek, 6. julij 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedstva (Spominska svečanost v Srebrenici)
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Razpored dela
 12.Oblikovanje unije kapitalskih trgov (razprava)
 13.Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (razprava)
 14.Pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko (razprava)
 15.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 16.Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude (kratka predstavitev)
 17.Sektor sadja in zelenjave od reforme leta 2007 (kratka predstavitev)
 18.Vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi (kratka predstavitev)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedstva (Spominska svečanost v Srebrenici)

Predsednik je podal izjavo ob spominski svečanosti ob 20. obletnici pokola v Srebrenici.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Govoril je Ivan Jakovčić, ki je zahteval, da se na četrtkov dnevni red uvrsti resolucija o Srebrenici (predsednik ga je pozval, naj zahtevo predstavi ob sprejemanju točke “Razpored dela”).

Govorili so Rebecca Harms, Gabriele Zimmer in Gianni Pittella o stališču predsednika glede referenduma v Grčiji 5. julija 2015.


4. Sestava Parlamenta

Jörg Leichtfried je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 24. junija 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU: Davor Ivo Stier

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


6. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odbor TRAN je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek P6_TA(2008)0030(COR01) Direktive 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede dokončnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti (UL L 52, 27.2.2008, str. 3) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 31. januarja 2008 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive (P6_TA(2008)0030) (UL C 68 E, 21.3.2009, str. 44)) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.

°
° ° °

Popravek P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) je bil objavljen na plenarnem zasedanju 24. junija 2015 (točka 8 zapisnika z dne 24.6.2015).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je od zadnjega zasedanja skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednji akt, sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo 8. julija 2015 podpisal naslednja akta, sprejeta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kodificirano besedilo) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2015 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2015: vključitev presežka iz proračunskega leta 2014 - stališče Sveta z dne 19. junija 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2015, priložen predlogu za uporabo sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije za Romunijo, Bolgarijo in Italijo (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2015: odzivanje na migracijske pritiske - stališče Sveta z dne 19. junija 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ITRE, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2015, ki je priložen predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Kraljevini Belgiji oziroma Republiki Poljski, da ratificira Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI), in Republiki Avstriji, da k navedeni konvenciji pristopi (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

TRAN

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013, kar zadeva določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva in brez družinskega člana, brata ali sestre oziroma drugega sorodnika, ki bi bil zakonito prisoten v državi članici (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Poročilo o sektorju sadja in zelenjave od reforme iz leta 2007 (2014/2147(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Poročilo o naložbah za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (2014/2245(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Poročilo o novem pristopu EU k človekovim pravicam in demokraciji – ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve (2014/2231(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Poročilo o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah (2014/2232(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Poročilo o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU (2014/2233(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Poročilo o vzpostavitvi povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi (2014/2244(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Poročilo o davčnih utajah in izogibanju davkom kot izzivih za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju (2015/2058(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Poročilo o obetih za sektor mleka v EU – pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko (2014/2146(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0189/2015)

- Poročilo o varnostnih izzivih v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obetih za politično stabilnost (2014/2229(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Poročilo o pregledu evropske sosedske politike (2015/2002(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Poročilo o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (2015/2040(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Poročilo o imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članico Računskega sodišča (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki (2015/2100(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Poročilo o pobudi za zeleno zaposlovanje: izkoriščanje potenciala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest (2014/2238(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Poročilo o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): stanje in obeti (2014/2150(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (2014/2256(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finska) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2015 za proračunsko leto 2015 – odzivanje na migracijske pritiske (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Poročilo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo (2014/2208(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Poročilo o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2016 (2015/2074(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2015 za proračunsko leto 2015 – vključitev presežka iz proračunskega leta 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2015 za proračunsko leto 2015, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za Romunijo, Bolgarijo in Italijo (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2015 za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija, ki je priložen predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000075/2015), ki sta ga postavila Roberto Gualtieri in Burkhard Balz v imenu odbora ECON Komisiji: Prvi odziv na zeleno knjigo Komisije o oblikovanju unije kapitalskih trgov (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Evropska agenda za varnost (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Evropska agenda za varnost (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevki za uvozna dovoljenja, sprostitvijo v prosti promet in dokazom o prečiščevanju proizvodov z oznako KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta 2015/2016 in 2016/2017 ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. junija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov za varstvo območij grebenov v vodah pod suverenostjo Danske v Baltskem morju in Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. junija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti proizvodov za kanalizacijske sisteme v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 2 julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2015 (PE 563.528/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

- Predsednik je najprej predlagal, da se pod prvo popoldansko točko uvrsti izjava Komisije na temo "priprava delovnega programa Komisije za leto 2016" (točka 85 osnutka dnevnega reda), in sicer namesto sklepov Evropskega sveta (25. in 26. junija 2015) in sedanjih razmer v Grčiji, ter nato, da se pod drugo točko v sredo dopoldne uvrstita izjavi Evropskega sveta in Komisije na temo "sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji" (točka 75 osnutka dnevnega reda).

Parlament je sprejel ta predlog.

Govorili so Guy Verhofstadt, ki je zahteval, da se te razprave udeležita predsednik grške vlade Alexis Tsipras in predsednik evroskupine Jeroen Dijsselbloem, ter - o tej zahtevi - Rebecca Harms in Peter van Dalen (predsednik je odgovoril, da bo posredoval vabilo).

Emmanouil Glezos in 51 poslancev je podalo zahtevo, da se na dnevni red v torek popoldne uvrsti izjava Komisije o nemškem dolgu po 2. svetovni vojni.

Govorili so Emmanouil Glezos, ki je utemeljil zahtevo, Gabriele Zimmer, ki je zahtevo podprla, in Cristian Dan Preda, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Sreda

- Druga točka dopoldanskega zasedanja bosta izjavi Evropskega sveta in Komisije o sklepih Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrhu držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanjih razmerah v Grčiji. Ta točka bo nadomestila izjavo Komisije o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2016, ki se prestavi na torek popoldne.

Glasovanje se bo zato začelo ob 13.00.

Četrtek

- Govorila sta Marietje Schaake, ki je zahtevala, da se njeno poročilo o človekovih pravicah in tehnologiji v tretjih državah (A8-0178/2015) preloži na prvo septembrsko delno zasedanje, in Josef Weidenholzer, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril.

- Zahteva, da se kot prva dopoldanska točka doda razprava o izjavi Komisije na temo “Spominska svečanosti v Srebrenici”, ki se zaključi z vložitvijo predlogov resolucije.

Govoril je Ivan Jakovčić, ki je utemeljil zahtevo, Knut Fleckenstein, ki je podprl zatevo, in Geoffrey Van Orden, ki je tudi podprl zatevo.

Določeni so bili naslednji roki:

- predlogi resolucij: torek, 7. julija 2015, ob 10.00;

- predlogi sprememb predlogov resolucij; predlogi skupne resolucije: sreda, 8. julija 2015, ob 12.00;

- predlogi sprememb predlogov skupne resolucije: sreda, 8. julija 2015, ob 13.00.

Parlament je zahtevo odobril.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Franz Obermayr.


12. Oblikovanje unije kapitalskih trgov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2015), ki sta ga postavila Roberto Gualtieri in Burkhard Balz v imenu odbora ECON Komisiji: Prvi odziv na zeleno knjigo Komisije o oblikovanju unije kapitalskih trgov (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Burkhard Balz je predstavil vprašanje.

Jonathan Hill (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Markus Ferber, Neena Gill, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Siegfried Mureşan.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govoril je Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn in Seán Kelly.

Govoril je Jonathan Hill.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Roberto Gualtieri in Burkhard Balz v imenu odbora ECON o oblikovanju unije kapitalskih trgov (2015/2634(RSP)) (B8-0655/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 9.7.2015.


13. Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (razprava)

Poročilo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo [2014/2208(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen je predstavila poročilo.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Tiziana Beghin (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Benedek Jávor (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Massimo Paolucci v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho in Csaba Molnár.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato in Barbara Kappel.

Govorila sta Jyrki Katainen in Sirpa Pietikäinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika z dne 9.7.2015.


14. Pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko (razprava)

Poročilo o obetih za sektor mleka v EU - pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko [2014/2146(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorila sta Petri Sarvamaa (pripravljavec mnenja odbora CONT) in Gabriel Mato v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot in Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič in Mairead McGuinness.

Govorila sta Phil Hogan in James Nicholson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 7.7.2015.


15. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin in Alojz Peterle.


16. Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude (kratka predstavitev)

Poročilo o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU [2014/2233(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández in Ruža Tomašić.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 7.7.2015.


17. Sektor sadja in zelenjave od reforme leta 2007 (kratka predstavitev)

Poročilo o sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007 [2014/2147(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià in Jonathan Arnott.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 7.7.2015.


18. Vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o vzpostavitvi povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi [2014/2244(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott in Ivan Jakovčić.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 7.7.2015.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 563.528/OJMA).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov