Index 
Protokoll
PDF 247kWORD 170k
Måndagen den 6 juli 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen (Hågkomsten av Srebrenica)
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Arbetsplan
 12.Att bygga en kapitalmarknadsunion (debatt)
 13.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (debatt)
 14.Översyn av genomförandet av mejeripaketet (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (kortfattad redogörelse)
 17.Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (kortfattad redogörelse)
 18.Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (kortfattad redogörelse)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Uttalande av talmannen (Hågkomsten av Srebrenica)

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av att det är 20 år sedan massakern i Srebrenica ägde rum.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Ivan Jakovčić som begärde att man på torsdagens föredragningslista skulle ta upp en resolution om Srebrenica (Talmannen bad honom begära detta när man kom till antagande av arbetsplanen).

Talare: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer och Gianni Pittella om talmannens uttalande avseende folkomröstningen den 5 juli 2015 i Grekland.


4. Parlamentets sammansättning

Jörg Leichtfried hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 24 juni 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

Den gemensamma parlamentariska församligen AVS-EU: Davor Ivo Stier

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


6. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet TRAN hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P6_TA(2008)0030(COR01) av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3)(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 31 januari 2008 inför antagandet av ovannämnda direktiv (P6_TA(2008)0030) (EUT C 68 E, 21.3.2009, s. 44)(13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

°
° ° °

Rättelsen P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) tillkännagavs i kammaren den 24 juni 2015 (punkt 8 i protokollet av den 24.6.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande sedan den senaste sammanträdesperioden hade undertecknat följande rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 8 juli 2015 skulle underteckna följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2015 års allmänna budget Införande av överskottet från budgetåret 2014 - Rådets ståndpunkt av den 19 juni 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2015 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien - Rådets ståndpunkt av den 19 juni 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2015 års allmänna budget: Åtgärder för att hantera migrationstrycket - Rådets ståndpunkt av den 19 juni 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ITRE, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2015 års allmänna budget som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

TRAN

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd av ensamkommande barn utan någon familjemedlem, något syskon eller någon släkting som lagligen vistas i en medlemsstat (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Betänkande om sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform 2014/2147(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Betänkande om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen 2014/2245(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- *Betänkande om förslaget till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Betänkande om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande (2014/2231(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Betänkande om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning (2014/2232(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Betänkande om de externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU (2014/2233(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Betänkande om tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (2014/2244(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Betänkande om skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer (2015/2058(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Betänkande om utsikterna för EU:s mejerisektor – översyn av genomförandet av ”mjölkpaketet” 2014/2146(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: James Nicholson (A8-0187/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0189/2015)

- Betänkande om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (2014/2229(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken (2015/2002(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0195/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Betänkande om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014 (2015/2040(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- *Betänkande om nomineringen av Michelle Jakobsen till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2015/2100(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Betänkande om ”Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential” 2014/2238(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- *Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Betänkande om programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit): lägesrapport och framtidsutsikter 2014/2150(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (2014/2256(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2015 för budgetåret 2015 – Åtgärder för att hantera migrationstrycket (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Betänkande om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 2014/2208(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2016 (2015/2074(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2015 för budgetåret 2015 - införande av överskottet från budgetåret 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2015 för budgetåret 2015, som åtföljer förslaget att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000075/2015) från Roberto Gualtieri och Burkhard Balz, för utskottet ECON, till kommissionen: Inledande reaktion på kommissionens grönbok Att bygga en kapitalmarknadsunion (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015),

- (O-000064/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015),

- (O-000065/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på ansökningar om importlicens, övergång till fri omsättning och bevis på raffinering av sockerprodukter enligt KN-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal, för regleringsåren 2015–2016 och 2016–2017 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 juni 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 juni 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade beslut (EU) om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 625/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 2 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juli 2015 (PE 563.528/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Talmannen föreslog, för det första, att man skulle ta upp kommissionens uttalande om "Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016" (punkt 85 i PDOJ) som första punkt under eftermiddagen i stället för slutsatserna från Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) och den aktuella situationen i Grekland och, för det andra, att som andra punkt på onsdag förmiddag ta upp Europeiska rådets och kommissionens uttalanden om "Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland" (punkt 75 i PDOJ).

Parlamentet godkände detta förslag.

- Talare: Guy Verhofstadt, som begärde att Greklands premiärminister Tsipras och eurogruppens ordförande Dijsselbloem skulle delta i denna debatt, och, om denna begäran, Rebecca Harms och Peter van Dalen (Talmannen svarade att han skulle vidarebefordra denna inbjudan).

- Begäran från Emmanouil Glezos och 51 ledamöter om att på föredragningslistan för tisdag eftermiddag ta upp ett uttalande av kommissionen om den tyska skulden efter andra världskriget.

Talare: Emmanouil Glezos, som motiverade begäran, Gabriele Zimmer, som stödde den, och Cristian Dan Preda som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran.

Onsdag

- Som andra punkt under förmiddagen kommer slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland. Denna punkt ersätter kommissionens uttalande om förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016, som flyttas till tisdag eftermiddag.

Som följd av detta börjar omröstningen kl.13.00.

Torsdag

- Talare: Marietje Schaake som begärde att hennes betänkande om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigehetrna i tredjeländer (A8-0178/2015) skulle flyttas fram till sammanträdesperioden september I, och Josef Weidenholzer, som stödde begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- Begäran om att som första punkt under förmiddagen lägga till ett uttalande av kommissionen om "Minnet av Srebrenica", följt av inlämnande av resolutionsförslag.

Talare: Ivan Jakovčić, som motiverade begäran, Knut Fleckenstein som stödde den, och Geoffrey Van Orden som också stödde den.

Följande tidsfrister för inlämning fastställdes:

- Resolutionsförslag: tisdag den 7 juli 2015, kl. 10.00,

- ändringsförslag till resolutionsförslag; förslag till gemensamma resolutioner: onsdag den 8 juli 2015, kl. 12.00,

- ändringsförslag till förslag till gemensamma resolutioner: onsdag den 8 juli 2015, kl. 13.00.

Parlamentet godkände begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Franz Obermayr.


12. Att bygga en kapitalmarknadsunion (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2015) från Roberto Gualtieri och Burkhard Balz, för utskottet ECON, till kommissionen: Inledande reaktion på kommissionens grönbok Att bygga en kapitalmarknadsunion (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Burkhard Balz utvecklade frågan.

Jonathan Hill (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, som också besvarade en fråga (blått kort) från Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Markus Ferber, Neena Gill, som inte ville besvara en fråga (blått kort) från David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, som inte ville besvara en fråga (blått kort) från David Coburn, och Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn och Seán Kelly.

Talare: Jonathan Hill.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Roberto Gualtieri och Burkhard Balz, för utskottet ECON, om att bygga en kapitalmarknadsunion 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 9.7.2015.


13. Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (debatt)

Betänkande om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle [2014/2208(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tiziana Beghin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Benedek Jávor (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho och Csaba Molnár.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato och Barbara Kappel.

Talare: Jyrki Katainen och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 9.7.2015.


14. Översyn av genomförandet av mejeripaketet (debatt)

Betänkande om utsikterna för EU:s mejerisektor – översyn av genomförandet av mejeripaketet [2014/2146(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT) och Gabriel Mato för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot och Zbigniew Kuźmiuk.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič och Mairead McGuinness.

Talare: Phil Hogan och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 7.7.2015.


15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin och Alojz Peterle.


16. De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (kortfattad redogörelse)

Betänkande om de externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU [2014/2233(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Ruža Tomašić.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 7.7.2015.


17. Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (kortfattad redogörelse)

Betänkande om sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform [2014/2147(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià och Jonathan Arnott.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 7.7.2015.


18. Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa [2014/2244(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott och Ivan Jakovčić.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 7.7.2015.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 563.528/OJMA).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy