Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

3. Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (2015/2717(RSP))

Οι Laimdota Straujuma (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Laimdota Straujuma.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Εμμανουήλ Γλέζος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου