Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0252

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

4. Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) [2014/2228(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Ο Bernd Lange παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jeppe Kofod (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Marian Harkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Bart Staes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Paolo De Castro και James Nicholson (συντάκτες γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Dietmar Köster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Esteban González Pons (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matt Carthy, σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την εφαρμοστέα διαδικασία), Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Γεώργιος Επιτήδειος, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Στέλιος Κούλογλου, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Bernd Lange.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου