Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2228(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0175/2015

Esitatud tekstid :

A8-0175/2015

Arutelud :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Hääletused :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0252

Protokoll
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg

4. Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peetavateks läbirääkimisteks [2014/2228(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Arne Lietz (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jeppe Kofod (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Marian Harkin (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Bart Staes (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jerzy Buzek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Dita Charanzová (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Paolo De Castro ja James Nicholson (AGRI-komisjoni arvamuse koostajad), Helga Trüpel (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Dietmar Köster (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Esteban González Pons (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Jarosław Wałęsa (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Matt Carthy arutelu korraldamise teemal (juhataja tuletas meelde kohaldatavat korda), Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi ja Bendt Bendtsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Bernd Lange.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2015 protokollipunkt 4.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika