Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2228(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0175/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0175/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0252

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

4. Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevista neuvotteluista [2014/2228(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jeppe Kofod (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian Harkin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bart Staes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro ja James Nicholson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelijat), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dietmar Köster (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esteban González Pons (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jarosław Wałęsa (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Matt Carthy keskustelun järjestämisestä (puhemies muistutti sovellettavasta menettelystä), Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Bernd Lange.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö