Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2228(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2015

Teksty złożone :

A8-0175/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0252

Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

4. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (debata)
CRE

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) [2014/2228(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jeppe Kofod (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Marian Harkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Paolo De Castro i James Nicholson (sprawozdawcy komisji opiniodawczej AGRI), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Dietmar Köster (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Esteban González Pons (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Matt Carthy, w sprawie organizacji debaty (Przewodniczący przypomniał mającą zastosowanie procedurę), Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Bernd Lange.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 8.7.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności