Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2228(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0175/2015

Predkladané texty :

A8-0175/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0252

Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg

4. Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) [2014/2228(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jeppe Kofod (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Marian Harkin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Paolo De Castro a James Nicholson (spravodajcovia výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Dietmar Köster (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Esteban González Pons (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Jarosław Wałęsa (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Matt Carthy, k organizácii rozpravy (predseda pripomenul príslušný postup), Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Bernd Lange.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 8.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia