Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2228(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0175/2015

Ingivna texter :

A8-0175/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0252

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

4. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (debatt)
CRE

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) [2014/2228(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Arne Lietz (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jeppe Kofod (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Marian Harkin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bart Staes (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Paolo De Castro och James Nicholson (föredragande av yttrandet från utskottet AGRI), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Dietmar Köster (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Esteban González Pons (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Matt Carthy, som ställde en ordningsfråga (talmannen påminde om det tillämpliga förfarandet), Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Cecilia Malmström och Bernd Lange.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 8.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy