Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0202/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0202/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

5.3. Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0241)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου