Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. července 2015 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Syed Kamall a Glenis Willmott u příležitosti 10. výročí atentátů, které byly dne 7. července 2005 spáchány v Londýně.

Vystoupila Marine Le Pen k rozdělení křesel v jednacím sále (předsedající uvedla, že otázkou se zabývá Konference předsedů).

Vystoupil Jonathan Arnott, který vyjádřil svou nespokojenost se skutečností, že v dopolední rozpravě o transatlantickém partnerství nebylo možno pokládat otázky zvednutím modré karty (předsedající uvedla, že uplatňování tohoto postupu není povinné).

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo, aby se ohradil proti tomu, že se v prostorách Parlamentu nacházejí určité politické smyboly.

Vystoupil Gerard Batten, který znovu připomněl atentáty spáchané v Londýně dne 7. července 2005 a požádal, aby Parlament držel minutu ticha.

Vystoupil Elmar Brok.

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Bettiny Michelle Jakobsenové členkou Účetního dvora [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(tajné hlasování)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Igor Šoltes (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0239)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 7.7.2015).


5.2. Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0241)


5.4. Rybolovná práva ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou při pobřeží Francouzské Guyany *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0195/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

João Ferreira (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Parlament vyjádřil souhlas se schválením prohlášení.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0242)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0243)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0244)


5.7. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0245)


5.8. Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě [2014/2244(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0246)


5.9. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (článek 197 jednacího řádu)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

považováno za přijaté bez hlasování.


5.10. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2015 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise, připojený k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0247)


5.11. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015: reakce na migrační tlaky (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – reakce na migrační tlaky [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0248)


5.12. Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (hlasování)

Zpráva o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků [2014/2146(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0187/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0249)

Vystoupení

Lidia Senra Rodríguez před hlasováním.


5.13. Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (hlasování)

Zpráva o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU [2014/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Vystoupila Teresa Jiménez-Becerril Barrio s žádostí, aby byla památka obětí terorismu v Evropě uctěna minutou ticha.

Parlament držel minutu ticha.

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem INTA)

přijat (P7_TA(2015)0250)


5.14. Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (hlasování)

Zpráva o odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0251)

Právní upozornění - Ochrana soukromí