Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Syed Kamall ja Glenis Willmott 7. juulil 2005. aastal Londonis toimunud rünnakute 10. aastapäeva teemal.

Sõna võttis Marine Le Pen istungisaali istekohtade ümberjagamise teemal (juhataja märkis, et küsimusega tegeleb esimeeste konverents).

Sõna võttis Jonathan Arnott, kes väljendas rahulolematust sinise kaardi menetluse mittekohaldamise pärast hommikusel Atlandi-ülese partnerluse teemalisel arutelul (juhataja tuletas meelde, et nimetatud menetluse kohaldamine ei ole kohustuslik).

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo, kes soovis väljendada rahulolematust teatavate poliitiliste sümbolite kasutamisega parlamendi hoonetes.

Sõna võttis Gerard Batten, kes puudutas taas Londoni 7. juuli 2005. aasta rünnakuid ning soovis üheminutilise leinaseisaku korraldamist.

Sõna võttis Elmar Brok.

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Bettina Michelle Jakobsen kontrollikoja liikmeks [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Salajane hääletus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Igor Šoltes (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0239)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.7.2015 protokollilisa 1).


5.2. Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud tekst) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0240)


5.3. Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0241)


5.4. Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana rannikulähedases majandusvööndis [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

João Ferreira (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Parlament andis oma nõusoleku avalduse heakskiitmiseks.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0242)


5.5. Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2015 kohta – 2014. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0243)


5.6. Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2015 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0244)


5.7. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0245)


5.8. Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomise kohta Euroopas [2014/2244(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2015)0246)


5.9. Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni mandaadi pikendamine (kodukorra artikkel 197).

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

Loeti vastuvõetuks ilma hääletuseta.


5.10. Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2015 kohta (III jagu – Komisjon), mis on lisatud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2015)0247)


5.11. Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta – Rändesurvele reageerimine [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2015)0248)


5.12. Piimapaketi rakendamise läbivaatamine (hääletus)

Raport ELi piimasektori väljavaadete ning piimapaketi rakendamise läbivaatamise kohta [2014/2146(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2015)0249)

Sõnavõtud

Lidia Senra Rodríguez, enne hääletust.


5.13. ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele (hääletus)

Raport ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju kohta avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides [2014/2233(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

Sõna võttis Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kes soovis üheminutilise leinaseisaku korraldamist Euroopa terrorismiohvrite mälestuseks.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas INTA-komisjon)

Vastu võetud (P7_TA(2015)0250)


5.14. Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi (hääletus)

Raport puu- ja köögiviljasektori kohta pärast 2007. aasta reformi [2014/2147(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2015)0251)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika