Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Syed Kamall ja Glenis Willmott 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyjen iskujen 10. vuosipäivän johdosta.

Marine Le Pen käytti puheenvuoron paikkajaosta istuntosalissa (puhemies ilmoitti, että kysymystä käsittelee puheenjohtajakokous).

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron vastustaakseen sitä, että tämän aamun transatlanttista kumppanuutta käsitelleessä keskustelussa ei sovellettu "sinisen kortin" menettelyä (puhemies palautti mieliin, että kyseisen menettelyn soveltaminen ei ole pakollista).

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron vastustaakseen tiettyjen poliittisten symbolien käyttämistä parlamentin rakennuksissa.

Gerard Batten käytti puheenvuoron palatakseen 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyihin iskuihin ja pyysi parlamenttia viettämään minuutin hiljaisuuden.

Elmar Brok käytti puheenvuoron.

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Bettina Michelle Jakobsenin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(salainen äänestys)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Igor Šoltes (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0239)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.7.2015 liite 1).


5.2. Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0240)


5.3. Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0241)


5.4. Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0195/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

João Ferreira (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti antoi hyväksyntänsä julkilausuman hyväksymiselle.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0242)


5.5. Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – varainhoitovuoden 2014 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0243)


5.6. Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0244)


5.7. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (tulvat Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0245)


5.8. Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö yhtenäisestä multimodaalisesta lipunkirjoituksesta Euroopassa [2014/2244(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0246)


5.9. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (työjärjestyksen 197 artikla)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

Katsottiin hyväksytyksi ilman äänestystä.


5.10. Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio, joka liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0247)


5.11. Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0248)


5.12. Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (äänestys)

Mietintö EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymistä – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu [2014/2146(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0187/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0249)

Puheenvuorot:

Lidia Senra Rodríguez ennen äänestystä.


5.13. EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (äänestys)

Mietintö EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa [2014/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio käytti puheenvuoron ja pyysi, että vietetään minuutin hiljaisuus Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen uhrien muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (INTA-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0250)


5.14. Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö hedelmä- ja vihannesalasta vuoden 2007 uudistuksen jälkeen [2014/2147(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0251)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö