Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Syed Kamall ir Glenis Willmott 10-ųjų 2005 m. liepos 7 d. išpuolių Londone metinių proga.

Kalbėjo Marine Le Pen dėl vietų paskirstymo didžiojoje posėdžių salėje (pirmininkė nurodė, kad šį klausimą svarsto Pirmininkų sueiga).

Kalbėjo Jonathan Arnott, jis prieštaravo dėl to, kad per šio ryto diskusijas dėl transatlantinės partnerystės netaikyta „mėlynosios kortelės“ procedūra (pirmininkė priminė, kad taikyti šią procedūrą nėra privaloma).

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo, jis protestavo dėl kai kurių Parlamento pastatuose esančių politinių simbolių.

Kalbėjo Gerard Batten, jis dar kartą priminė 2005 m. liepos 7 d. išpuolius Londone ir paprašė pagerbti tylos minute.

Kalbėjo Elmar Brok.

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Bettiną Michellę Jakobsen Audito Rūmų nare [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Slaptas balsavimas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Igor Šoltes (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0239)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 07 07 protokolo 1 priedas).


5.2. Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0240)


5.3. Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0241)


5.4. ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto su Venesuelos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos galimybės *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Deklaracijos dėl žvejybos ES vandenyse netoli Prancūzijos Gvianos kranto esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje galimybių suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

João Ferreira (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Parlamentas pritarė deklaracijos patvirtinimui.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0242)


5.5. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projekto, kuriuo įtraukiamas 2014 finansinių metų perteklius [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0243)


5.6. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0244)


5.7. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0245)


5.8. Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo [2014/2244(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0246)


5.9. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

Laikomas patvirtintu be balsavimo.


5.10. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis – Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0247)


5.11. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto – reagavimas į migracijos spaudimą [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0248)


5.12. ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas „ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga“ [2014/2146(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0249)

Kalbėjo:

Maria Lidia Senra Rodríguez, prieš balsavimą.


5.13. ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms(balsavimas)

Pranešimas dėl ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ES nepriklausančiose šalyse [2014/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

Kalbėjo Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ji paprašė, kad terorizmo Europoje aukos būtų pagerbtos tylos minute.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė INTA komitetas)

Priimta (P7_TA(2015)0250)


5.14. Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (balsavimas)

Pranešimas dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 m. reformos [2014/2147(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0251)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika