Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Syed Kamall un Glenis Willmott – saistībā ar desmito gadadienu kopš 2005. gada 7. jūlija atentātiem Londonā.

Uzstājās Marine Le Pen – par vietu sadalījumu plenārsēžu zālē (sēdes vadītāja norādīja, ka šo jautājumu izskata Priekšsēdētāju konference).

Uzstājās Jonathan Arnott, protestējot pret to, ka saistībā ar tās dienas pirmajā pusē notikušajām debatēm par transatlantisko partnerību netika izmantota zilās kartītes procedūra (sēdes vadītāja atgādināja, ka šīs procedūras izmantošana nav obligāta).

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo, lai protestētu pret atsevišķu politisko simbolu atrašanos Parlamenta ēkās.

Uzstājās Gerard Batten, kas atgriezās pie 2005. gada 7. jūlija atentātiem Londonā un lūdza ievērot minūti ilgu klusuma brīdi.

Uzstājās Elmar Brok.

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Bettina Michelle Jakobsen par Revīzijas palātas locekli [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0198/2015).

(Aizklātā balsošana)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Igor Šoltes (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0239).

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (7.7.2015. protokola 1. pielikums ).


5.2. Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0203/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0240).


5.3. Aizsardzība pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0202/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0241).


5.4. Zvejas iespējas zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas karogu, ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes zonā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomikas zonā [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0195/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

João Ferreira (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Parlaments sniedza piekrišanu minētā paziņojuma apstiprināšanai.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0242).


5.5. Budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekts — 2014. finanšu gada pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu — 2014. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0243).


5.6. Budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts — ES Solidaritātes fonda izmantošana attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu Rumānijai, Bulgārijai un Itālijai [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0244).


5.7. ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0245).


5.8. Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešanu ES [2014/2244(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0246).


5.9. Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)

Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (Reglamenta 197. pants).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

Uzskatāms par pieņemtu bez balsošanas.


5.10. Budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekts — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektu, III iedaļa — Komisija, kas pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0247).


5.11. Budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekts — reakcija uz migrācijas spiedienu (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0248).


5.12. Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana [2014/2146(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0187/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0249).

Uzstāšanās

Lidia Senra Rodríguez – pirms balsošanas.


5.13. ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām (balsošana)

Ziņojums par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES [2014/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A8-0182/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, lai lūgtu ievērot minūti ilgu klusuma brīdi, godinot terorisma upuru piemiņu Eiropā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi INTA komiteja)

Pieņemts (P7_TA(2015)0250).


5.14. Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas (balsošana)

Ziņojums par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas [2014/2147(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0170/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0251).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika