Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juli 2015 - Straatsburg

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Syed Kamall en Glenis Willmott naar aanleiding van de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen, tien jaar geleden.

Het woord wordt gevoerd door Marine Le Pen over de verdeling van de plaatsen in de vergaderzaal (de Voorzitter verklaart dat deze kwestie aan bod komt op de Conferentie van voorzitters).

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, die protesteert tegen het feit dat bij het debat van vanochtend over het trans-Atlantisch partnerschap de "blauwe kaart"-procedure niet wordt toegepast (de Voorzitter wijst erop dat de toepassing van die procedure niet verplicht is).

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, om te protesteren tegen de aanwezigheid van bepaalde politieke symbolen in de gebouwen van het Parlement.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, die terugkomt op de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen en vraagt om een minuut stilte in acht te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok.

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht van Bettina Michelle Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Geheime stemming)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Igor Šoltes (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0239)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 7.7.2015).


5.2. Handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (gecodificeerde tekst) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0240)


5.3. Bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0241)


5.4. Vangstmogelijkheden in de wateren van de EU voor vissersvaartuigen die de vlag van Venezuela voeren voor de kust van Frans-Guyana *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van de verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in de wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans-Guyana [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

João Ferreira (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de goedkeuring van de verklaring.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0242)


5.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015: overschot van 2014 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0243)


5.6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015: terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, in verband met het voorstel voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0244)


5.7. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0245)


5.8. Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa [2014/2244(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2015)0246)


5.9. Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)

Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (artikel 197 van het Reglement)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

Geacht te zijn goedgekeurd zonder stemming.


5.10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie, in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2015)0247)


5.11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015: ingaan op migratiedruk (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Ingaan op migratiedruk [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2015)0248)


5.12. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (stemming)

Verslag over de vooruitzichten van de zuivelmarkt van de EU - evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket [2014/2146(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2015)0249)

Het woord werd gevoerd door:

Lidia Senra Rodríguez, vóór de stemming.


5.13. De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven (stemming)

Verslag over de externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private partnerschappen in landen buiten de EU [2014/2233(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, om te vragen een minuut stilte in acht te nemen om de slachtoffers van terrorisme in Europa te gedenken.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissie INTA)

Aangenomen (P7_TA(2015)0250)


5.14. De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 (stemming)

Verslag over de sector groenten en fruit sinds de hervorming van 2007 [2014/2147(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2015)0251)

Juridische mededeling - Privacybeleid