Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall a Glenis Willmott pri príležitosti 10. výročia útokov zo 7. júla 2005 v Londýne.

V rozprave vystúpila Marine Le Pen k rozdeleniu kresiel v rokovacej sále (predsedníčka oznámila, že otázka sa rieši v rámci Konferencie predsedov).

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott, ktorý nesúhlasil s neuplatnením postupu tzv. modrej karty v dopoludňajšej rozprave o transatlantickom partnerstve (predsedníčka upozornila, že tento postup nie je povinný).

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo, ktorý vyjadril nesúhlas s umiestnením niektorých politických symbolov v budovách Parlamentu.

V rozprave vystúpil Gerard Batten, ktorý sa vrátil k otázke útokov, ku ktorým došlo 7. júla 2005 v Londýne, a požiadal o minútu ticha.

V rozprave vystúpil Elmar Brok.

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(tajné hlasovanie)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Igor Šoltes (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0239)

Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 7.7.2015).


5.2. Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0241)


5.4. Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

João Ferreira (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament udelil súhlas so schválením vyhlásenia.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0242)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0243)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý je priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0244)


5.7. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0245)


5.8. Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o integrovanom predaji multimodálnych prepravných dokladov v Európe [2014/2244(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0246)


5.9. Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (článok 197 rokovacieho poriadku)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

Považované za prijaté bez hlasovania.


5.10. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0247)


5.11. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0248)


5.12. Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (hlasovanie)

Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka [2014/2146(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0249)

Vystúpenia:

Lidia Senra Rodríguez, pred hlasovaním.


5.13. Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)

Správa o vonkajšom dosahu obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ [2014/2233(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

V rozprave vystúpila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá požiadala o uctenie pamiatky obetí terorizmu v Európe minútou ticha.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom INTA)

Prijatý (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (hlasovanie)

Správa o sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0251)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia