Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke και Lucy Anderson

Έκθεση James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov και Andrejs Mamikins

Έκθεση Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins και Bill Etheridge

Έκθεση Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič και Momchil Nekov.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου